Přejít k obsahu

O katedře psychologie

Kontakt:
Chodské náměstí 1
306 14 Plzeň

Sekretariát katedry:
Ing. Pavla MIZEROVÁ - tajemnice katedry
tel.: 377 636 371
email: mizerova@kps.zcu.cz

Úřední hodiny:
Po         -                         12.00 - 14.00
Út  9.00 - 11,00
St  9.00 - 11,00              12.00 - 14.00
Čt          -
Pá  9.00 - 12.00

 UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

Upozorňujeme studenty, kteří si zapsali vedlejší sloup v oboru Psychologie, Výchova ke zdraví, že Katedra psychologie nemá akreditaci navazujícího magisterského studia těchto oborů.

Žádáme studenty, aby využívali především úřední hodiny tajemnice katedry a konzultační hodiny vyučujících a aby omezili mailovou komunikaci. Zkušenosti ukazují, že mnoho mailů obsahuje zbytečné dotazy, neboť odpovědi lze obvykle nalézt na webu katedry či fakulty.

Při podávání žádostí nutno vycházet ze zásad a povinností uvedených ve Studijním a zkušebního řádu ZČU a informací studijního oddělení FPE. Student je povinen podávat žádosti pouze na formulářích, které jsou ke stažení na webu FPE na adrese: http://fpe.zcu.cz/study/pro_studenty/formulare.html

Žádosti studentů vyřizuje PhDr.V.Holeček,Ph.D., zást.vedoucí KPS ve svých konzultačních hodinách (po předchozí domluvě i mimo tyto hodiny). K žádosti o uznání předmětu na základě předchozího studia se vždy vyjdřuje garant předmětu. Student je povinen doložit k žádosti doklad o absolvování předmětu a dokumentaci o jeho rozsahu a obsahu.

Podle Studijního a zkušebního řádu ZČU, čl. 14, odst. 3 může student požádat VYUČUJÍCÍ VŠECH ZAPSANÝCH PŘEDMĚTŮ o náhradní způsob splnění studijních povinností, pokud se z vážných, zejména zdravotních důvodů nemohl povinné vzdělávací činnosti ve stanoveném rozsahu zúčastnit. Student odevzdá žádost s formulářem vyplněným a podepsaným vyučujícími jednotlivých předmětů na studijní oddělení - na začátku každého semestru, tj. do 14 dnů po jeho zahájení.

Děkujeme za pochopení a dodržování výše uvedených pravidel.

 


Oddělení psychologie zdraví a výchovy ke zdraví

Kontakt:
Chodské náměstí 1
306 14 Plzeň
tel: 377 636 378

Doc. PaedDr. Ladislav PODROUŽEK, Ph.D.
(akreditační garant oboru Výchova ke zdraví)

PhDr. Michal SVOBODA, Ph.D.
(pověřen vedoucí KPS vedením oddělení, kontaktní vyučující pro obor Výchova ke zdraví)

email: msvoboda@kps.zcu.cz

 


Základní informace o katedře

Katedra psychologie Fakulty pedagogické ZČU v Plzni (dále jen KPS) zajišťuje výuku obecné, vývojové, sociální a pedagogické psychologie v rámci společenského základu ve studijních programech magisterského studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ a navazujícího magisterského studia učitelství pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

Od roku 1996 do r. 2005 byli přijímáni studenti k dvouoborovému studiu učitelství psychologie pro SŠ, v roce 2001 úspěšně ukončili toto studium první absolventi. S platností od 1.9.2007 bylo akreditováno tříleté bakalářské studium Psychologie se zaměřením na vzdělávání a dvouleté navazující magisterské studium Učitelství psychologie pro střední školy. V roce 2008 získala katedra akreditaci pro bakalářské studium Výchovy ke zdraví a navazující magisterské studium Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy.
Služeb KPS využívají také další fakulty ZČU. Učitelé KPS vyučují především na Filozofické fakultě, Fakultě zdravotnických studií, Fakultě právnické a další fakultách strojní ZČU v Plzni. KPS zajišťuje psychologickou část kombinovaného magisterského studia učitelů 1. stupně základních škol, bakalářského studia Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Učitelství odborných předmětů a Doplňkového pedagogického studia středoškolských učitelů i specializovaných kurzů.
Výzkumně se KPS orientuje na problematiku psychodidaktiky, stresu u vysokoškoláků a učitelů v praxi, vytváření sociálních a profesních kompetencí, psychologii nadaného žáka. Soustřeďuje svoji pozornost na netradiční formy přípravy učitelů, kterou zajišťuje metodické oddělení katedry zaměřené na řízení rozvoje osobnostních a sociálních kompetencí.
Někteří členové katedry pracují v psychologické poradně Informačního a poradenského centra ZČU, kde poskytují psychologickou pomoc studentům a zaměstnancům ZČU. Většina členů KPS jsou členy Českomoravské psychologické společnosti.
Katedra psychologie také zajišťuje certifikátový program Psychologické aspekty primární prevence sociálně patologických jevů a krizové intervence na základních a středních školách.
V rámci celoživotního vzdělávání KPS garantuje rozšiřující studium "Učitelství psychologie pro střední školy" a dále pak studium: Arteterapie, Muzikoterapie, Specializační studium pro učitele v metodice osobnostně-sociálního a skupinového rozvoje.
Informace o těchto studiích - viz www stránky FPE /Celoživotní vzdělávání/

 

Základní informace o oddělení psychologie zdraví a výchovy ke zdraví

Oddělení vzniklo z rozhodnutí kolegia děkanky FPE ZČU v Plzni dne 25. 2. 2008 jako odborné pracoviště v rámci Katedry psychologie. V současné době zajišťuje vzdělávací a výzkumnou činnost v oblastech výchovy ke zdraví, osobnostně-sociálního rozvoje a psychologie primární prevence rizikového chování.

 

 

Patička