Eduden_big_2023

eduDen 21. 11. 2023

I letos pro Vás připravujeme vzdělávací festival eduDEN. Zapište si do kalendáře datum 21. 11. 2023
Přijímací řízení Průvodce prváka

Nenašli jste odpovědi na své otázky? Zkuste se podívat na časté otázky, které jsme pro Váš připravili.

Duben s uchazeči online

Přihlášky ke studiu na naší fakultě můžete podat již jen do 30. 4. 2021. Proto jsme na duben připravili pro zájemce o studium několik online setkání s členy vedení fakulty a zástupci kateder. Můžete se dozvědět informace o studiu na naší fakultě, o přijímacím řízení apod. Velký prostor bude věnován Vašim dotazům. Přijďte se za námi podívat online a zeptat se na vše, co Vás zajímá, stačí v daný čas kliknout zde a připojit se do místnosti v ZOOM. Kdy se s námi můžete online potkat?
 • 8. 4. v 14:00 - 16:00
 • 15. 4. v 11:00 - 13:00
 • 19. 4. v 14:00 - 16:00
 • 27. 4. v 13:00 - 15:00

Virtuální prohlídka

 

Studijní programy a obory

angliütina

Rozhovor se studentem

O studiu

Zájemci o  studium anglického jazyka si mohou vybrat z  několika studijních programů. Absolventům středních škol se nabízí bakalářské studium Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. Těm, kteří mají specifický zájem o  učitelství a  bakalářské studium za sebou, se nabízí navazující magisterský studijním program Učitelství anglického jazyka pro ZŠ. A  těm, kteří jsou již v praxi, umožňujeme v rámci studijních programů celoživotního vzdělávání rozšířit svoji aprobaci o  anglický jazyk nebo i získat kvalifikaci na střední školy.

Bakalářský studijní program

V průběhu studia Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání získáte základy vzdělání v lingvistických disciplínách a osvojíte si klíčové akademické dovednosti a interkulturní kompetence. Dosáhnete minimálně jazykové úrovně C1 podle Evropského referenčního rámce a budete schopni používat anglický jazyk plynule a spontánně v akademickém i mimoakademickém prostředí.

Co se naučíte 

Porozumíte lingvistickým, kulturním a obecně jazykovědným pojmům a metodám. Osvojíte si problematiku komunikace mezi anglofonními a dalšími kulturami a dozvíte se, jaké kulturní vztahy a strategie ovlivňují použití angličtiny jako globálního jazyka. Budete umět provést komplexní odbornou jazykovou analýzu psaného i mluveného textu. V rámci společného základu se budete zabývat také pedagogicko-psychologickou a didaktickou problematikou. 

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior angličtiny kombinujte s:

 • čeština, 
 • dějepis, 
 • němčina, 
 • občanka, 
 • ruština, 
 • tělocvik, 
 • informatika,
 • matematika.

Minor angličtiny kombinujte s:

 • čeština,
 • dějepis,
 • geografie,
 • hudebka,
 • informatika,
 • matematika,
 • němčina,
 • ruština,
 • tělocvik,
 • výtvarka.

Navazující studium

V průběhu studia Učiteství anglického jazyka pro ZŠ se zaměříte na porozumění jazykovému systému angličtiny. Zvládnete analýzu různých typů textů z hlediska jejich výstavby a dokážete hodnotit jejich jazykovou úroveň. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy. Pochopíte anglofonní kulturu včetně jejích souvislostí s dalšími kulturami. Cílem studia je také to, abyste si osvojili principy efektivní výuky anglického jazyka v 21. století.

Co se naučíte

Obor zahrnuje teoretické i praktické předměty. Osvojíte si problematiku percepce, recepce a reflexe anglofonní kultury nebo to, jak kultura ovlivňuje osvojení a užití druhého jazyka. Zorientujete se v širokém spektru metod a strategií výuky, které následně dokážete použít při výuce konkrétního učiva.

Jak se uplatníte

Absolventi oboru se uplatní především jako učitelé anglického jazyka na základních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství. Uplatní se i v profesích, kde je vyžadována dobrá znalost anglického jazyka.

Víte, že...

...naši pracovníci získali své kvalifikace na univerzitách v USA, Irsku, Belgii, Velké Británii i v ČR? Průběžně reagujeme na změny ve světě angličtiny a  inovujeme to, co učíme, a  metody, jak učíme. Nechceme od studentů slyšet, kolik informací se byli schopni před zkouškou nabiflovat, ale chceme slyšet, jak s oporou o  teorii samostatně uvažují, kriticky přemýšlí, argumentují, co dovedou představit a  realizovat jako učitelé.

Kontakty a odkazy

Stránky: fpe.zcu.cz/kan
Kontaktní osoba:         Bc. Jana Saláková
E-mail: kan@kan.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 101

 

Co jsme si pro vás připravili?

Hlavní program:

10:00   místnost CH-311

12:30   místnost CH-311

 

Celodenní program:

Představení oboru a přijímacích zkoušek, diskuse s vyučujícími a studenty, exkurze s mikroskopy, interaktivní kvízy.

biologie

Rozhovor se studentem

O studiu

Na oddělení biologie můžete získat kvalifikaci učitele biologie pro 2. stupeň základní školy (v kombinaci s dalšími 8 obory) i na střední školy (v kombinaci s 5 obory). Dále je zde možnost absolvovat neučitelský obor ve tříletém bakalářském programu Biologie se zaměřením na vzdělávání, kdy budou absolventi velmi dobře připraveni ke studiu navazujícího studijního programu Učitelství biologie pro ZŠ a SŠ anebo mohou pokračovat ve studiu na jiných univerzitách přírodovědného zaměření.

dod_bio

Bakalářský studijní program

Během studia programu Biologie se zaměřením na vzdělávání se seznámíte s problémy současné biologie. Pochopíte základy nejen molekulární a buněčné biologie, ale osvojíte si také základy genetiky, botanické a zoologické anatomie. Zorientujete se v biologických systémech a osvojíte si základní pojmy z geologických věd a ekologie.

 

Co se naučíte

Kromě teoretických předmětů z oblasti buněčné biologie, genetiky nebo histologie vás určitě budou zajímat také předměty kladoucí důraz na samostatnou práci v biologické laboratoři. Zde budete pracovat s mikroskopy nebo binokulárními lupami. Kromě toho se můžete těšit také na botanické, zoologické nebo mykologické exkurze. V rámci společného základu se budete zabývat také pedagogicko-psychologickou problematikou.

Jak se uplatníte

Po úspěšném absolvování programu budete velmi dobře připraveni ke studiu navazujícího studijního programu Učitelství biologie pro základní školy nebo Učitelství biologie pro střední školy.

Maior biologie kombinujte s:

 • fyzika,
 • geografie,
 • chemie,
 • informatika,
 • matematika,
 • němčina,
 • technická výchova,
 • tělocvik,
 • výchova ke zdraví.

Minor biologie kombinujte s:

 • fyzika,
 • chemie,
 • informatika,
 • matematika,
 • tělocvik,
 • výchova ke zdraví.

Navazující studium

V průběhu studia se zaměříte na teoretické problémy současné biologie a její didaktiky. Proniknete do molekulární a buněčné biologie, biologie člověka a zorientujete se v různých laboratorních metodách. Kromě toho se naučíte získávat pomocí terénního nebo laboratorního výzkumu základní biologická data.

Co se naučíte

Studium zahrnuje předměty orientované na biologii člověka, na molekulární a buněčnou biologii, ekologii a ochranu životního prostředí nebo evoluční a aplikovanou biologii. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi se v závislosti na zvoleném programu uplatní především jako učitelé biologie na středních školách, nebo základních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe.

Víte, že...

...v prostorách budovy na Chodském náměstí je ve správě oddělení biologie CBG v současnosti jediná veřejně přístupná přírodovědná expozice v Plzni? Původní přírodovědná expozice v budově Západočeského muzea v Plzni zanikla v souvislosti s rekonstrukcí budovy muzea a její obnovení se nechystá. Malá geologická, mineralogická, paleontologická, zoologická a botanická expozice v budově pedagogické fakulty je navíc doplněna o didaktickou část, kde jsou k vidění různé, i starší unikátní výukové pomůcky a exponáty. Některé pochází až z konce 19. století.

Kontakty a odkazy

Stránky: cbg.zcu.cz
Kontaktní osoba:         Mgr. Tereza Gerátová
E-mail: geratovt@cbg.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 241

 

Co jsme si pro vás připravili?

Hlavní program:

11:00   místnost VC-222

13:30   místnost VC-222

 

Celodenní program:

Představení studijních oborů, diskuse s vyučujícími a se studenty.

 

üeÁtina

Rozhovor se studentem

O studiu

Od akademického roku 2020/2021 probíhá na katedře českého jazyka a  literatury  bakalářské i navazující magisterské studium podle nově akreditovaných studijních plánů. V bakalářském stupni studia se jedná o studijní program Český jazyk se zaměřením na vzdělávání. Absolvent bakalářského studia může pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studiu programem Učitelství českého jazyka pro základní školy nebo studijním programem Učitelství českého jazyka pro střední školy.

dod_cestina

Bakalářský studijní program

Cílem studia programu Český jazyk se zaměřením na vzdělávání je zvládnout základy jazykovědných, literárněvědných a liteárněteroretických disciplín. Osvojíte si metody jazykovědné práce. Poznáte základní etapy vývoje českého jazyka, zvládnete metodologii literárněhistorické práce a pochopíte hlavní tendence současného literárního vývoje.

Co se naučím

Při studiu absolvujete základní teoretické předměty z oblasti jazykovědné (fonetika a fonologie, morfologie, lexikoleogie, syntax a stylistika) i literárněvědné (historie literatury, teorie literatury). Seznámíte se s vývojem českého jazyka. Součástí programu je absolvování bloku zaměřeného na oborovou didaktiku a pedagicko-psychologickou problematiku.

Jak se uplatním

Po úspěšném dokončení programu budete výborně připraveni ke studiu navazujících programu Učitelství českého jazyka pro ZŠ a SŠ, ale také ke studiu dalších filologických či kulturologických oborů. Zároveň se můžete uplatnit v praxi jako korektor v nakladatelských redakcích, v redakcích novin a časopisů, v rozhlase, televizi, v tiskových odděleních veřejných institucí, podniků a firem.

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior češtiny kombinujte s:

 • angličtina, 
 • dějepis, 
 • hudba, 
 • němčina, 
 • občanka, 
 • ruština, 
 • výtvarka.

Minor češtiny kombinujte s:

 • angličtina,
 • dějepis,
 • hudebka,
 • němčina,
 • občanka,
 • ruština,
 • tělocvik,
 • výtvarka,
 • výchova ke zdraví.
 

NaVazující studium

V průběhu studia se zaměříte na porozumění jazykovému systému češtiny. Zvládnete analýzu různých typů textů z hlediska jejich výstavby a dokážete hodnotit jejich jazykovou kulturu. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete teoretické předměty zaměřené na lingvistickou, literárněhistorickou a literárněvědní oblast. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi programu Učitelství českého jazyka pro SŠ se uplatní především jako učitelé českého jazyka na středních školách a program Učitelství českého jazyka pro ZŠ je určen pro zájemce učitelství českého jazyka na základních školách. V obou případech jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství.

Víte, že...

...jsme pracovištěm, které ve spolupráci s ÚJOP UK zabezpečuje zkoušky z  jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR?  V rámci programů CŽV organizuje katedra programy zaměřené na výuku češtiny jako cizího jazyka. Šíře se zapojuje do všech aktivit (NIDV,  Plzeňský kraj), které napomáhají integraci dětí-cizinců do výuky? Absolventi katedry působí jako učitelé českého jazyka v Plzeňském i Karlovarském kraji, ale jsou velmi úspěšní i v jiných pozicích, např. ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR je absolvent naší katedry PhDr. M. Prošek, Ph.D.? 

Kontakty a odkazy

Stránky: fpe.zcu.cz/kcj
Kontaktní osoba:         Pavla Jelínková
E-mail: pavlasou@kcj.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 541

 

Přípravný kurz českého jazyka k přijímacím zkouškám

 • Kurz bude probíhat od 24. 2. do 5. 5. 2022 vždy ve čtvrtek od 15 do 18 hodin.
 • Kurz bude zaměřený na jazyk i literaturu.

 

 

Informace od katedry

Co jsme si pro vás připravili?

Hlavní program:

10:00   místnost VC-211

13:00   místnost VC-211

 

Celodenní program:

Představení studijního oboru: obsah a specifika studia, zaměření a forma přijímacích zkoušek, diskuse se studenty.

historie

Rozhovor se studentem

O studiu

Katedra historie zajišťuje studium bakalářské i magisterské. Bakalářský stupeň zahrnuje programy Historie se zaměřením na vzdělávání aObčanská výchova se zaměřením na vzdělávání. V navazujícím studiu nabízí katedra magisterský obor Učitelství dějepisu pro základní školy a magisterský studijní program Učitelství dějepisu pro střední školy.

dod_dejak

Bakalářský studijní program

Při studiu programu Historie se zaměřením na vzdělávání si osvojíte základní otázky českých a obecných dějin, pomocných věd historických, historiografie a regionálních dějin. Zorientujete se v možnostech odborné a organizační práce v institucích a na pracovištích s orientací na historii.

Co se naučíte

Dokážete charakterizovat jednotlivé etapy národních a obecných dějin z hlediska politického vývoje, kulturně-uměleckých hnutí a směrů a také z hlediska vývoje vědy a výrobních technologií. Prokážete znalost dílčích historických témat národních a obecných dějin na základě vnější i vnitřní analýzy, strukturujete historické děje v jejich dobových a logických souvislostech. Pochopíte hlavní směry české a světové historiografie.

Jak se uplatníte

Po úspěšném dokončení bakalářského programu budete velmi dobře připraveni ke studiu navazujících magisterských studijních programů, získáte však i kompetence k zastávání různých pozic ve státní správě a nejrůznějších institucích.

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior dějepisu kombinujte s:

 • angličtina, 
 • geografie, 
 • čeština, 
 • němčina, 
 • občanka, 
 • ruština, 
 • tělocvik.

Minor dějepisu kombinujte s:

 • angličtina,
 • čeština,
 • hudebka,
 • němčina,
 • občanka,
 • ruština,
 • tělocvik,
 • výtvarka,
 • zeměpis.

Navazující studium

V průběhu studia porozumíte problematice českých i světových dějin. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte 

Během studia absolvujete teoretické předměty, které jsou zaměřeny především na české a obecné dějiny, ale také na pomocné vědy historické, historiografii nebo regionální dějiny. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi se uplatní v závislosti na zvoleném programu jako učitelé dějepisu na základních školách, nebo středních školách.

Víte, že...

...katedra historie patří k vůbec nejstarším historickým pracovištím na regionálních vysokých školách v České republice? Učitele dějepisu pro základní i střední školy tak katedra připravuje již více než sedmdesát let.

Kontaky a odkazy

Stránky: fpe.zcu.cz/khi
Kontaktní osoba:         Eva Mrázová
E-mail: emrazov@khi.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 601

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Kurz pro Vás připravujeme, informace naleznete brzo na tomto místě.

Informace od katedry

Co jsme si pro vás připravili?

Hlavní program:

9:15     místnost KL-313

15:00   místnost KL-313

 

Celodenní program:

Prezentace o studiu v učebně KL-242.

fyzika

Rozhovor se studentem

O studiu

Na oddělení fyziky můžete studovat bakalářský program Fyzika se zaměřením na vzdělávání a navazující program Učitelství pro základní školy, specializace Učitelství fyziky pro základní školyVe spolupráci s katedrou fyziky fakulty aplikovaných věd dále program Učitelství fyziky pro střední školy. V průběhu studia budete spolupracovat i s pracovníky z dalších součástí ZČU i mimo ni. Můžete se aktivně zúčastnit popularizačních akcí oddělení a budete mít i možnost vycestovat do zahraničí.   

Bakalářský vzdělávací program

Při studiu programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání si osvojíte základy teoretické i praktické oblasti obecné fyziky tak, abyste dokázali jednotlivé fyzikální pojmy spojovat s reálnými jevy ve svém okolí. Zorientujete se v mechanice, elektřině i magnetismu. Dále nahlédnete do oblasti akustiky, optiky, astronomie, atomové nebo jaderné fyziky. 

Co se naučíte

Kromě teoretických předmětů z oblasti obecné fyziky vás jistě budou zajímat také předměty, které jsou zaměřeny na využití teoretických poznatků v praxi a na získání dovedností, jež následně uplatníte ve vlastní učitelské praxi. V rámci společného základu se budete zabývat také pedagogicko-psychologickou problematikou.

Jak se uplatníte

Absolvování programu je předpokladem pro studium navazujícího magisterského programu Učitelství fyziky pro základní i střední školy. 

Maior fyziky kombinujte s:

 • biologie,
 • geografie,
 • chemie,
 • informatika,
 • matematika,
 • technická výchova.

Minor fyziky kombinujte s:

 • biologie,
 • geografie,
 • chemie,
 • informatika,
 • matematika.

Navazující studium

V průběhu studia si osvojíte základy teoretické i praktické fyziky a její aplikace. Seznámíte se s historickým vývojem fyziky od prvopočátků až po oblast moderní fyziky. Postupně si osvojíte moderní didaktické metody pro různé fyzikální situace. Dalším cílem studia je představit vám učební pomůcky a možnosti jejich efektivního využití.

Co se naučíte

Během studia absolvujete teoretické předměty, které jsou zaměřeny především na obecnou fyziku, ale i na další kapitoly z moderní a teroretické fyziky. Součástí studijního plánu jsou předměty orientované na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi oboru se uplatní především jako učitelé fyziky na základních školách.

Víte, že...

...Fyzika jako samostatný obor přípravy učitelů na fakultě pedagogické v Plzni existuje již od vzniku fakulty v roce 1948? Pracovníci katedry se podílí na vedení celé fakulty. Z katedry pocházelo několik děkanů a proděkanů! Pořádáme množství popularizačních akcí. Na ně s námi budete moci vyrazit například v rámci Dnů vědy a  techniky či Evropské noci vědců.

Kontakty a odkazy

Stránky: fpe.zcu.cz/kmt
Kontaktní osoba:         Bc. Marcela Lukšíková
E-mail: mluksiko@kmt.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 501

 

Co jsme si pro vás připravili?

Hlavní program:

12:00   místnost KL-310

14:30   místnost KL-310

 

Celodenní program:

Veřejná zkouška kapely B-sonic, představení oboru a diskuze se studenty, video „Den vysokoškoláka". 

 

hudebka

O studiu

Katedra hudební výchovy vznikla jako jedna z prvních na pedagogické fakultě v Plzni v roce 1948. Poskytuje učitelské hudebně-výchovné vzdělání pro všechny stupně škol, tj. od škol mateřských až po školy střední, včetně doktorského studijního oboru Hudební teorie a pedagogika.

dod_hudebka

Bakalářský studijní program

V průběhu studia programu Hudba se zaměřením na vzdělávání se seznámíte se všemi hudebními žánry a jejich vývojem, poznáte žánrové přesahy a postmoderní kombinace. Postupně se naučíte zaujmout kritický postoj k interpretačním a kompozičním kreacím různých stylových a žánrových zaměření a dokážete vyjádřit jejich estetický a sociologický dopad. 

Co se naučíte

Při studiu absolvujete základní teoretické předměty z oblasti hudební teorie, harmonie a dějin hudby. Absolvujete i předměty zaměřené na získání dovedností, které následně uplatníte ve střediscích volnočasových aktivit nebo v přípravě na učitelskou profesi. V rámci společného základu se budete zabývat také pedagogicko-psychologickou problematikou.

Jak se uplatníte

Po úspěšném absolvování programu budete výborně připraveni ke studiu navazujícího magisterského programu Učitelství hudební výchovy pro základní či střední školy. Můžete působit ve střediscích volnočasových aktivit nebo ve správních a kulturních institucích.

Maior hudebky kombinujte s:

 • angličtina,
 • čeština,
 • dějepis,
 • němčina,
 • ruština,
 • výchova ke zdraví,
 • výtvarka,
 • matematika.

Minor hudebky kombinujte s:

 • čeština,
 • ruština,
 • výtvarka,
 • výchova ke zdraví.

Navazující studium

Cílem studia studijního oboru Učitelství hudební výchovy pro SŠ je porozumět hudbě v teoretické i praktické sféře. Osvojíte si moderní didaktické metody z hudební výchovy, budete se podílet na tvorbě textů a učebních pomůcek včetně jejich vývoje. Naučíte se pracovat s hudební skladbou různých žánrů a forem ve zvukové podobě i v notovém textu.

Ve oboru Učitelství hudební výchovy pro ZŠ se kromě základů hudební výchovy zaměříte také na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete teoretické předměty zaměřené na hudební výchovu. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi se v závislosti na zvoleném programu uplatní jako učitelé hudební výchovy na středních školách nebo základních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství.

Víte, že...

...za dobu své existence má katedra kolem 1000 absolventů – učitelů hudební výchovy na základních či středních školách, operních, koncertních, sborových pěvců, sbormistrů a hráčů na akordeon? Za dobu svého studia se můžete naučit obstojně zpívat, hrát na klávesový nástroj a porozumět teoretickému základu oboru (samozřejmě za předpokladu investování vlastní energie a času :)).

Kontakty a odkazy

Stránky: fpe.cu.cz/khk
YouTube: HUDEBKA - KHK FPE ZČU
Kontaktní osoba:         Libuše Květoňová
E-mail: lkvetono@khk.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 203

 

Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto budou realizovány 23. 3. 2022.

Akce bude probíhat online formou Google Meet. Link bude poslán na e-mailovou adresu z přihlášky a po zaplacení poplatku.

Harmonogram:  

 • od 22. 3. 23:59 hod. - zaslání souborů na úložiště, dle požadavků k přijímacím zkouškám, link na úložiště bude poslán na e-mailovou adresu z přihlášky a po zaplacení poplatku
 • 14:00 hod. - on-line setkání, GM – prezence, úvodní slovo
 • cca 14:10 hod. – komunikace s jednotlivci a kontrola jejich souborů - zkoušející klavír a zkoušející hudebnost (v případě většího počtu zájemců, bude poslán časový harmonogram konzultací

Informace od katedry

Co jsme si pro vás připravili?

Hlavní program:

10:30   místnost VC-105

15:00   místnost VC-105

 

Celodenní program:

Představení studijních oborů, obsahu a specifik studia chemie, prohlídka laboratoří.

chemie

Rozhovor se studentem

O studiu

Absolvováním bakalářského a navazujícího magisterského programu se stanete kvalifikovaným učitelem chemie pro základní nebo pro střední školu. Během studia absolvujete kromě teoretických předmětů také různá laboratorní cvičení a pedagogickou praxi. Pokud nechcete být učitelem, můžete zvolit v bakalářském studiu jednooborovou chemii, jejíž absolvování vám umožní pracovat v laboratoři, v oblasti životního prostředí ana podobných pozicích. 

dod_chemie

Bakalářský studijní program

Při studiu oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání si osvojíte principy tvorby názvosloví anorganických i organických látek. Získáte schopnost orientovat se v periodické tabulce prvků, pochopíte zákonitosti vyplývající z jejího uspořádání. Naučíte se specifikovat vlastnosti látek, popisovat průběh chemických dějů a proniknout do problematiky chemických analýz.

Co se naučíte

V průběhu studia nahlédnete do všech oblastí chemie. Čeká vás teorie obecné, anorganické, organické, analytické, fyzikální chemie či biochemie. Část výuky probíhá v chemické laboratoři, kde si vyzkoušíte, jak funguje teorie v praxi. V rámci společného základu se budete zabývat také pedagogicko-psychologickou problematikou.

Jak se uplatníte

Absolvování oboru je předpokladem pro studium navazujícího magisterského oboru Učitelství chemie pro základní nebo střední školy. Můžete si však vybrat i jiné studijní obory zaměřené na chemii. Zároveň budete připraveni na přímé uplatnění v praxi. Můžete pracovat například v chemické laboratoři nebo v oblasti ochrany životního prostředí. 

Maior chemie kombinujte s:

 • biologie,
 • fyzika,
 • geografie,
 • informatika,
 • matematika,
 • technická výchova,
 • výchova ke zdraví.

Minor chemie kombinujte s:

 • biologie,
 • fyzika,
 • geografie,
 • informatika,
 • matematika,
 • výchova ke zdraví.

Navazující studium

V průběhu studia si osvojíte základy chemie, zorientujete se v problémech současné chemie a její didaktiky, ale také historie. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte

Během studia absolvujete teoretické i praktické předměty, které jsou zaměřeny především na odbornou chemii a oborovou didaktiku. Součástí studijního plánu jsou i předměty orientované na pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi se v závislosti na studijním oboru uplatní jako učitelé chemie na základních školách, nebo středních školách.

Víte, že...

...disponujeme přístrojovou technikou, především z oblasti spektrálních a chromatografických metod, a ve spolupráci s NTC jsme schopni řešit široké spektrum aktuálních problémů současné aplikované chemie?

Kontakty a odkazy

Stránky: fpe.zcu.cz/kch
Kontaktní osoba:         doc. Mgr. Vaclav Richtr CSc.
E-mail: richtr@kch.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 640

 

Co jsme si pro vás připravili?

Hlavní program:

11:00   místnost KL-206

13:15   místnost KL-206

 

Celodenní program:

Průběžné předávání informací o studiu a katedrálních letáčků u infostánku. Prezentace prací studentů. Možnost vyzkoušet si různé aktivity z oblasti edukační robotiky a tvorby animace. Ukázky technologie 3D tisku. Workshop zaměřený na programování mikropočítače Micro:bit. Možnost prohlídky prostor katedry.

poü°taüe

Rozhovor se studentem

O studiu

Naši studenti nachází široké uplatnění jak ve školství, tak i  mimo něj. Díky rozvinutým komunikačním dovednostem i  širokému rozhledu získanému v  novém studijním programu jsou velmi žádanou posilou učitelských, vývojových či dalších IT týmů. Své schopnosti využívají nejen při samostatné práci, ale též i  při vedení lidí, správě IT systémů, školeních či metodické pomoci dalším kolegům.

dod_informatika

Bakalářský studijní program

Pokud se rozhodnete studovat program Informatika se zaměřením na vzdělávání, porozumíte problematice objektově orientovaného programování, osvojíte si principy počítačové grafiky a barevných modelů i principy činností jednotlivých struktur počítačového systému.

Co se naučíte

Při studiu se setkáte s bloky teoretických předmětů - hlavně z oblasti informatiky a výpočetní techniky. Zároveň však absolvujete předměty, které jsou zaměřeny na využití teoretických poznatků v praxi. Naučíte se efektivně pracovat s rozsáhlým textem, tabulkovým kalkulátorem, databázovým systémem, vektorovým i bitmapovým editorem. Stanou se z vás také odborníci na vytváření a publikování webových stránek.

Jak se uplatníte

Studium tohoto programu je předpokladem navazjícího magisterského programu Učitelství informatiky pro základní školy. Dále se absolventi mohou uplatnit v nejrůznějších pozicích ve veřejné správě, IT odděleních a firmách.

Maior informatiky kombinujte s:

 • angličtina,
 • biologie,
 • fyzika,
 • geografie,
 • chemie,
 • matematika,
 • technická výchova,
 • výtvarka.

Minor informatiky kombinujte s:

 • angličtina,
 • biologie,
 • fyzika,
 • geografie,
 • chemie,
 • matematika,
 • technická výchova,
 • výtvarka.

Navazující studium

V průběhu studia Učitelství informatiky pro základní školy si osvojíte základy informatiky, zorientujete se v jejích současných problémech a osvojíte si také její historii. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy. Odnesete si nejnovější informace o programovém a technickém vybavení počítačů a počítačových systémů, porozumíte problematice teorie systémů, řízení a simulací a seznámíte se s jejich aplikací v oblasti vzdělávání.

Co se naučíte

V průběhu studia se budete věnovat například e-learningu, ICT ve společnosti nebo autorskému zákonu. Naučíte se analyzovat možnosti využití multimediálního počítače pro výuku a tvořit webové stránky pro potřeby školního prostředí. Pochopíte smysl autoevaluace a dokážete najít východiska pro její aplikaci ve škole.

Jak se uplatníte

Absolventi oboru se uplatní především jako učitelé informatiky na základních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství. Dále se mohou uplatnit v nejrůznějších IT odděleních a firmách.

Víte, že...

...jsme výrazně inovovali naše vybavení? Kromě moderních počítačových učeben a tabletů využíváme k výuce i výzkumu více než 250 robotických stavebnic, mikropočítačů, deskovek či dalších didaktických hraček. Přijďte k nám, studujte a objevujte je s námi. U nás se nudit nebudete! S námi je prostě největší sranda :)!

Kontakty a odkazy

Stránky: kvd.zcu.cz
Kontaktní osoba:         PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
E-mail: filipiz@kvd.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 453
Kontaktní osoba:         Mgr. Jan Baťko, Ph.D.
E-mail: batko@kvd.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 449

Souhrnné informace k přijímacím zkouškám nanečisto

Přijímací zkoušky proběhnou v různých termínech a pro různé obory.
Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou online.

Podrobné informace jsou k dispozici na webu https://www.kvd.zcu.cz/cz/prijimaci.php

Cena: 700,-

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

První termín: 14. 4. 2022 v čase 10.00 až 12.00

Druhý termín: 27. 5. 2022 v čase 13.00 až 15.00

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

První termín: 14. 4. 2022 v čase 14.00 až 16.00

Druhý termín: 17. 6. 2022 v čase 13.00 až 15.00

Co jsme si pro vás připravili?

Hlavní program:

11:30   místnost KL-239

15:15   místnost KL-239

 

Celodenní program:

Prezentace o studiu v učebně KL-242.

matika

O studiu

Oddělení matematiky, které je součástí KMT, připravuje budoucí učitele mateřských škol, 1. stupně základní školy a 2. stupně základní školy. Studium matematiky je pro studenty všech stupňů škol koncipováno tak, aby došlo k propojování teoretických matematických poznatků s jejich didaktickou aplikací do procesu správného vytváření předmatematických i matematických představ dětí a žáků. Studenti si tedy během studia vytvoří zásobník konkrétních činností, které mohou ve své budoucí učitelské praxi využívat. 

Bakalářský vzdělávací program

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete předměty pokrývající matematickou analýzu, algebru, geometrii, statistiku, leckdy s přesahem i do jiných oborů (programování, zeměpis,...). Rozšíříte si znalosti ve všech oblastech matematiky, naučíte se nové postupy a osvojíte si základy práce s klasickými i moderními pomůckami (kapesní kalkulátory, speciální matematický software).

Jak se uplatníte

Absolventi jsou přípraveni na navazující magisterské studium učitelství pro 2. stupeň v kombinaci např. s fyzikou, technickou výchovou, výpočetní technikou,...

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior matematiky kombinujte s:

 • angličtina,
 • biologie,
 • fyzika,
 • geografie,
 • chemie,
 • informatika,
 • technická výchova,
 • tělocvik.

Minor matematiky kombinujte s:

 • angličtina,
 • biologie,
 • fyzika,
 • hudebka,
 • chemie,
 • informatika.

Navazující studium

Cílem studia programu Učitelství matematiky pro ZŠ je vychovat kvalitního učitele matematiky, který si poradí i s tou nejzáludnější početní úlohou. Kromě učiva pro základní školy totiž budete muset zvládnou třeba i úlohy na úrovni matematických olympiád. Osvojíte si řadu vyučovacích metod a naučíte se využívat různé informační technologie.

Co se naučíte

V průběhu studia vás čekají teoretické i praktické předměty. Naučíte se využívat speciální matematický software a ovládnete moderní didaktické metody a výzkumné postupy. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi se mohou uplatnit jako učitelé matematiky na základních školách.

Víte, že...

...na oddělení matematiky vznikly již dvě sady učebnic matematiky? První sada obsahuje učebnice matematiky a pracovní sešity pro 1. až 9. ročník základní školy a byla vydána nakladatelstvím Fortuna. Druhá sada vzniká ve spolupráci s plzeňským nakladatelstvím Fraus a zatím je tvořena učebnicemi a pracovními sešity pro 1. až 5. ročník základní školy. V současné době akademičtí pracovníci oddělení pracují na učebnicích matematiky pro 2. stupeň základní školy a podílejí se na výuce matematiky pro cizince.

Kontakty a odkazy

Stránky: fpe.zcu.cz/kmt
Kontaktní osoba:         Bc. Marcela Lukšíková
E-mail: mluksiko@kmt.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 501

PŘÍPRAVNÉ KURZY - MATEMATIKA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

Termíny: únor až březen 2021

Forma: prezenčně, nebo online při dostatečném počtu zájemců

Cena: 900,-

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NANEČISTO

Termín: konec března 2021

Forma: prezenčně, nebo online při dostatečném počtu zájemců

Cena: 700,-

Co jsme si pro vás připravili?

Hlavní program:

10:30   místnost CH-212

12:45   místnost CH-212

 

Celodenní program:

Hry s němčinou, propojení dramatické výchovy a výuky němčiny.

nōmüina

Rozhovor se studentem

O studiu

Katedra nabízí možnost studia německého jazyka v bakalářském programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání a v navazujících magisterských programech Učitelství pro základní a střední školy. Díky obsahu studia nacházejí naši absolventi dobré profesní uplatnění nejen v oblasti školství, ale i v četných nadnárodních společnostech.

dod_nemcina

Bakalářský studijní program

Cílem programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání je připravit vás na budoucí povolání učitele němčiny. V průběhu studia porozumíte současné jazykové normě německého jazyka, získáte základní poznatky o vývoji němčiny, porozumíte metodologii literární historie, zvládnete ortoepii a ortografii německého jazyka. Pochopíte hlavní tendence současného jazykového a literárního vývoje němčiny.

Co se naučíte

V průběhu studia vás čekají teoretické předměty z oblasti lingvistiky, literatury a praktického jazyka. Zároveň se můžete těšit na předměty zaměřené na získání dovedností, které následně uplatníte ve své profesi. Součástí studia je také praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi jsou připraveni ke studiu navazujícího programu Učitelství německého jazyka pro ZŠ a SŠ. Zároveň se mohou hned uplatnit v praxi, například v knihovnictví, ve státní správě nebo v administrativní činnosti v německých a rakouských společnostech. 

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior němčiny kombinujte s:

 • angličtina, 
 • čeština, 
 • geografie, 
 • dějepis, 
 • občanka, 
 • ruština, 
 • tělocvik, 
 • výtvarka.

Minor němčiny kombinujte s:

 • angličtina,
 • biologie,
 • čeština,
 • dějepis,
 • geografie,
 • hudebka,
 • občanka,
 • ruština,
 • technická výchova,
 • tělocvik,
 • výtvarka.

 

Navazující studium

V průběhu studia se zaměříte na porozumění jazykovému systému němčiny. Zvládnete analýzu různých typů textů z hlediska jejich výstavby a dokážete hodnotit jejich jazykovou kulturu. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte

V průběhu studia se zaměříte jednak na předměty z oblasti lingvistiky, literární historie a literární teorie, jednak na předměty orientované na oborovou didaktiku. Získáte dovednosti, jež následně uplatníte v profesi učitele. Naučíte se například to, jak řešit různé situace, které mohou nastat při výuce německého jazyka.

Jak se uplatníte

Absolventi se v závislosti na zvoleném programu uplatní především jako učitelé německého jazyka na středních školách a základních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství.

Víte, že...

...studium neprobíhá pouze v učebnách, ale jeho součástí jsou zahraniční pobyty, workshopy a exkurze? Mezi vyučujícími je řada autorů významných publikací a učebnic z oblasti literatury, lingvistiky, didaktiky i odborného jazyka. V roce 2018 byla katedra organizátorem mezinárodní germanistické konference s účastníky z 12 zemí. 

Kontakty a odkazy

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

Tento kurz umožňuje uchazečům o bakalářské studium německého jazyka ověřit si své znalosti z němčiny vypracováním varianty přijímacího testu.

Test bude následně opraven, řešení jednotlivých úkolů bude vysvětleno.

Více informací zde.

Přihlášení a bližší informace: menclova@knj.zcu.cz

Informace od katedry

Co jsme si pro vás připravili?

Hlavní program:

10:00   místnost VC-211

13:00   místnost VC-211

 

Celodenní program:

Představení studijního oboru: obsah a specifika studia, zaměření a forma přijímacích zkoušek, diskuse se studenty.

historie

O studiu

Katedra historie zajišťuje studium bakalářské i magisterské. Bakalářský stupeň zahrnuje programy Historie se zaměřením na vzdělávání aObčanská výchova se zaměřením na vzdělávání. V navazujícím studiu nabízí katedra magisterský obor Učitelství dějepisu pro základní školy a magisterský studijní program Učitelství dějepisu pro střední školy.

Bakalářský studijní program

Absolvováním programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání absolvent získá nezbytný základ (výchozí stupeň) pro vstup do navazujícího magisterského stupně studia učitelství, ideálně Učitelství občanské výchovy pro základní školy a Učitelství občanské výchovy pro střední školy. Budete se zabývat filozofií, sociologií, politologií, právy, ekonomií, ekologií, psychologií, antropologií a etikou.

Co se naučíte

Absolventi prokazují znalosti z oborů, jež tvoří základ občanské vzdělanosti. Mají základní poznatky z oblasti filozofie, sociologie, politologie, práva, ekonomie, ekologie, psychologie, antropologie, etiky. Jsou schopni zhodnotit své komunikační dovednosti, shromažďovat a kriticky analyzovat informace v týmu, formulovat argumenty a veřejně prezentovat týmovou práci. Mají kompetence v jednom ze světových jazyků na úrovni B2. Umí správně přistupovat k výuce s prvky informačních technologií. Mají schopnost zhodnotit své studijní výsledky a dispozice v souvislosti s volbou dalšího kurikulárního vývoje.

Jak se uplatníte

Absolventi se uplatní zejména ve veřejné správě, sociální péči, probační službě, knihovnictví, v oblasti kultury, v nakladatelstvích, v editorských činnostech, ve volnočasových aktivitách, v médiích, politické sféře. Absolvováním disciplín pedagogicko-psychologických a obecnědidaktických získá absolvent základy pro rozvíjení kompetencí nezbytných pro kvalifikaci učitele, a vytvoří si tak předpoklady pro vstup do navazujících studijních programů vedoucích k získání plné učitelské kvalifikace.

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior občanky kombinujte s:

 • čeština, 
 • dějepis, 
 • angličtina, 
 • němčina, 
 • ruština, 
 • geografie.

Minor občanky kombinujte s:

 • angličtina,
 • čeština,
 • dějepis,
 • geografie,
 • němčina,
 • ruština,
 • výchova ke zdraví.

Víte, že...

...Katedra historie patří k vůbec nejstarším historickým pracovištím na regionálních vysokých školách v České republice? Učitele dějepisu pro základní i střední školy tak katedra připravuje již více než sedmdesát let.

Kontakty a odkaz

Stránky: fpe.zcu.cz/khi
Kontaktní osoba:         Eva Mrázová
E-mail: emrazov@khi.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 601

 

Co jsme si pro vás připravili?

Hlavní program:

10:30   místnost VC-217

12:30   místnost VC-217

 

Celodenní program:

Stručné představení oboru a přijímacích zkoušek, diskuse s vyučujícími a studenty, interaktivní kvízy, učebnice, projekty katedry a zapojení studentů.

 

ruÁtina

Rozhovor se studentem

O studiu

Katedra ruského jazyka zajišťuje VŠ přípravu v oborech:  Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání,  Učitelství ruského jazyka pro ZŠ,  Učitelství ruského jazyka pro SŠ. Katedra nabízí přípravný kurz pro středoškoláky, kteří mají zájem o studium na FPE. 

Bakalářský studijní program

Studium programu Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání se věnuje obecné lingvistické teorii a znalosti současného ruského jazyka ve všech jazykových rovinách. Postupně zvládnete základní metody využívané v literární teorii a zorientujete se v současném literárním vývoji. Naučíte se analyzovat jazykové projevy z hlediska stylistického a dokážete posoudit estetickou úroveň uměleckého textu.

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete teoretické předměty z oblasti ruského jazyka, reálií a kultury. Součástí oboru jsou také předměty zaměřené na využití teoretických poznatků v praxi a na získání dovedností, jež následně uplatníte ve své učitelské profesi. Do programu je zařazena také praxe nebo studijní pobyt.

Jak se uplatníte

Absolventi jsou výborně připraveni ke studiu navazujícího programu Učitelství ruského jazyka pro základní i střední školy. Zároveň se mohou uplatnit v překladatelské a tlumočnické praxi.

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior ruštiny kombinujte s:

 • angličtina, 
 • čeština, 
 • dějepis, 
 • hudebka, 
 • němčina, 
 • občanka.

Minor ruštiny kombinujte s:

 • angličtina,
 • čeština,
 • dějepis,
 • geografie,
 • hudebka,
 • němčina,
 • občanka,
 • technická výchova,
 • tělocvik,
 • výtvarka.

Navazující studium

V průběhu studia se zaměříte na porozumění jazykovému systému ruštiny. Zvládnete analýzu různých typů textů z hlediska jejich výstavby a dokážete hodnotit jejich jazykovou úroveň. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete teoretické předměty zaměřené na lingvistickou, literárněhistorickou a literárněvědní oblast. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Získáte dovednosti, jež následně uplatníte v profesi učitele, naučíte se například to, jak řešit různé situace, které mohou nastat při výuce ruského jazyka. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi se v závislosti na programu mohou uplatnit jako učitelé ruského jazyka na středních školách, nebo základních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství. Uplatní se i v profesích, kde je vyžadována dobrá znalost ruského jazyka.

Víte, že...

...udržujeme vztahy VŠ v Rusku: vJelabuze, ve Volgogradu av Moskvě

Na katedře probíhá řešení projektu OP VVV – Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go! 

Kontakty a odkazy

Stránky: fpe.zcu.cz/krf
Kontaktní osoba:         Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.
E-mail: peskova@krf.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 177

 

Co jsme si pro vás připravili?

Hlavní program:

9:45     místnost CH-207

12:15   místnost CH-207

14:15   místnost CH-207

 

Celodenní program:

Představení oboru, diskuse se studenty a s vyučujícími.

pedagogika

O studiu

Naše katedra je garantem studia Učitelství 1. stupně ZŠ a Učitelství pro mateřské školy. Dále se podílí na výuce společného základu všech ostatních studijních programů. Nově otevíráme bakalářský studijní program Speciální pedagogika.

Bakalářský studijní program

Studijní program tvoří teoretická i praktická část. Studenti si vyzkouší školní i mimoškolní asistování dětem s potřebou podpůrných opatření, dozví se o různých možnostech podpory, kterou lze těmto žákům a studentům poskytnout, dostanou příležitost zapojit se do výzkumných projektů, budou absolvovat praxe ve speciálních i běžných školách, v neziskových organizacích poskytujících služby lidem s postižením nebo obhajujících práva těchto osob a získají mnoho dalších užitečných zkušeností a dovedností.

 

 

Co se naučíte

Poznáte celé portfolio disciplín a získáte znalosti z oblasti pedagogiky i speciální pedagogiky. Naučíte se základům didaktiky a diagnostiky (pedagogické, speciálně pedagogické, pedagogicko-psychologické), proniknete do vybraných částí psychologie a sociologie. Získáte znalosti a dovednosti ze společenskovědních, jazykovědných nebo biomedicínských oborů.

Jak se uplatníte

Absolventi bakalářského studia speciální pedagogiky budou schopni poskytovat odbornou intervenci a podporu na základních školách, základních školách speciálních a v dalších školských zařízeních a pracovištích. Uplatnění naleznou také v dalších pomáhajících profesích, působících například v resortu ministerstva práce a sociálních věcí. Absolventi také mohou pokračovat ve studiu v navazujících učitelských magisterských oborech.

Lze studovat pouze jako jednoobor!

Víte, že...

...mezi členy katedry jsou učitelky i učitelé mateřské školy a 1. stupně ZŠ, lektoři dramatické výchovy, vedoucí služeb náhradní rodinné péče nebo divadelní scénografka? Propojujeme teorii a praxi!

Kontakty a odkazy

Stránky: fpe.zcu.cz/kpg
Kontaktní osoba:         Hana Zavitkovská
E-mail: zavitkov@kpg.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 341

 

Co jsme si pro vás připravili?

Hlavní program:

9:30     místnost KL-018, KL-019

13:00   místnost KL-018, KL-019

 

Celodenní program:

Ukázky výrobků a strojů v dílnách KMT-T (místnost KL-018), prezentace o studiu v učebně KL-242.

technika

O studiu

Absolventi a absolventky tříletého bakalářského studijního programu Technická výchova se zaměřením na vzdělávání nalézají úspěšně uplatnění ve firmách i ve státní správě nebo mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství technické výchovy pro zkladní školy a stát se vyučujícími na základní škole. Studium se vedle teoretických předmětů zaměřuje zejména na rozvoj praktických dovedností a technické tvořivosti.

Bakalářský studijní program

Při studiu programu Technická výchova se zaměřením na vzdělávání si osvojíte řadu teoretických předmětů zaměřených na technické vzdělávání. Tyto předměty vám objasní principy a systémy techniky. Při studiu absolvujete také technická praktika.

Co se naučíte

Budete se zabývat základy elektrotechniky a elektroniky, získáte znalosti z oblasti konstruktivní geometrie, materiálů a technologií, strojírenství, automatizace a kybernetiky, didaktických a informačních technologií. V rámci společného základu se budete zabývat také pedagogicko-psychologickou problematikou.

Maior techniky kombinujte s:

 • geografie, 
 • informatika, 
 • němčina, 
 • ruština, 
 • tělocvik.

Minor techniky kombinujte s:

 • biologie,
 • fyzika, 
 • geografie,
 • chemie,
 • informatika,
 • matematika,
 • tělocvik.

Jak se uplaníte

Po úspěšném dokončení bakalářského programu budete velmi dobře připraveni ke studiu navazujícího studijního programu Učitelství technické výchovy pro základní školy. 

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

 

Navazující studium

V průběhu studia programu Učitelství technické výchovy pro zkladní školy se zorientujete v matematice, strojírenství, elektrotechnice či automatizaci. Důraz se klade také na pozitivní vztah k přírodě. Na základě svých znalostí dokážete vyvozovat ekologické a ekonomické důsledky vlastních i globálních technických řešení. Naučíte se uspořádat efektivní vyučovací hodinu.

Co se naučíte

Teoretická část studia je věnována tvorbě jednoduché projektové dokumentace, konstrukčním materiálům nebo technické tvořivosti. Kromě teoretických znalostí se naučíte pracovat s ručními i strojními obráběcími nástroji, navrhnout vhodné technologie zpracování a obrábění a realizovat jednoduché konstrukční návrhy. Součástí studia je také praxe realizovaná náslechy a výukou na základní škole.

Jak se uplatníte

Po úspěšném dokončení studia se můžete uplatnit jako učitel technické výchovy na základní škole.

Víte, že...

...oddělení techniky na Katedře matematiky, fyziky a technické výchovy má řadu kontaktů se zahraničními univerzitami, díky kterým mohou studenti a studentky v rámci mezinárodních mobilit, jako je Erasmus+ nebo Free Movers, už v bakalářském studiu vyjíždět na studijní pobyty do celého světa?

Kontakty a odkazy

Stránky: fpe.zcu.cz/kmt
Kontaktní osoba:         Bc. Marcela Lukšíková
E-mail: mluksiko@kmt.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 501

 

Přijímací zkoušky nanečisto

Kurz pro Vás připravujeme, informace naleznete brzo na tomto místě.

Co jsme si pro vás připravili?

Hlavní program:

11:45   místnost KL-117

14:00   místnost KL-117

 

Celodenní program:

Informace k přijímacímu řízení a ke studiu, diskuze se studenty i vyučujícími; vyzkoušení si drobných pohybových úkolů; možnost prohlídky prostor KTV (laboratoře, tělocvičny, posilovna).

tōlocvik

Rozhovor se studentem

Studium bakalářského programu TV pro vzdělávání je zaměřeno především na přípravu na učitelství v rámci kinantropologie, základů pedagogiky a psychologie pro učitele. Z odborných předmětů se zaměříte na metodiky všech sportovních disciplín uplatnitelných v trenérské a učitelské praxi. Jako základ budete absolvovat v teoretické i praktické rovině biomedicínské předměty zaměřené na rozbor a kvalitu pohybu člověka. V pedagogických praxích se naučíte trénovat a vést různé skupiny populace. Ve studiu nebude chybět ani pestrá nabídka kurzů a osvědčení, na jejichž základě můžete rozšiřovat své vědomosti a dovednosti a najít pestřejší uplatnění v oboru TV a sport.

Bakalářský studijní program

Studium bakalářského programu Tělesná výchova pro vzdělávání pro vzdělávání je zaměřeno především na přípravu na učitelství v rámci kinantropologie, základů pedagogiky a psychologie pro učitele. Z odborných předmětů se zaměříte na metodiky všech sportovních disciplín uplatnitelných v trenérské a učitelské praxi. Jako základ budete absolvovat v teoretické i praktické rovině biomedicínské předměty zaměřené na rozbor a kvalitu pohybu člověka. V pedagogických praxích se naučíte trénovat a vést různé skupiny populace. Ve studiu nebude chybět ani pestrá nabídka kurzů a osvědčení, na jejichž základě můžete rozšiřovat své vědomosti a dovednosti a najít pestřejší uplatnění v oboru TV a sport.

Studium programu Tělesná výchova a sport je zaměřeno především na kinantropologii, pohybovou rekreaci, metodiky všech základních sportovních disciplín, biomedicínské předměty s důrazem na oblast pohybového aparátu a aplikační předměty s vysokým podílem praxe. Ovládnete základy managementu a marketingu a naučíte se organizovat sportovní akce. Dozvíte se také něco o právní problematice školní i mimoškolní tělesné výchovy a sportu. Ve studiu nebude chybět ani pestrá nabídka kurzů a osvědčení, na jejichž základě můžete rozšiřovat své vědomosti a dovednosti a najít pestřejší uplatnění v oboru TV a sport.

dod_telak

Co se naučíte v programu Tělesná výchova pro vzdělávání

Při studii teoretického základu se zaměříte na poznání a rozbor základních atletických, gymnastických, herních, plaveckých a dalších sportovních disciplín. V praktických předmětech si pak osvojíte základní sportovní dovednosti a metodiku jejich nácviku. Naučíte se vycházet z historie tělesné kultury, anatomicko-fyziologického základu pohybu a zdravotního a funkčního rozboru svěřenců. Na tomto základě pak tvořit a aplikovat tréninkové plány a didaktické výstupy v rámci průběžných a výstupových praxí. Studium je zaměřeno na získání dovedností, které následně uplatníte ve své sportovní, trenérské a učitelské praxi.

Co se naučíte v programu Tělesná výchova a sport

V průběhu studia vás čekají teoretické i praktické předměty. V teoretických předmětech si osvojíte základy kinantropologie, biomedicínských předmětů, ekonomie a práva. Praktická část je zaměřena na získání dovedností, které následně uplatníte ve své sportovní profesi. Budete podrobně rozebírat pohyb ze všech možných hledisek, chápat souvislosti a vyvozovat poznatky pro další praxi u různých věkových a výkonnostně rozličných skupin obyvatelstva. Součástí studia je také průběžná a výstupová praxe. V praxi se naučíte, jak vytvořit, realizovat a následně vyhodnotit tréninky či rekreačně-kondiční programy pro různé věkové skupiny.

Jak se uplatníte

Program Tělesná výchova pro vzdělávání je výbornou přípravou ke studiu navazujícího programu Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro SŠ. V praxi se též uplatníte jako trenér, cvičitel nebo instruktor tělesné výchovy a sportu u různých populačních a výkonnostních skupin obyvatelstva. Při studiu máte možnost absolvovat mnoho školení a získat cvičitelské a trenérské licence s uplatněním v budoucí praxi (Instruktor školního lyžování, Instruktor snowboardingu, Trenérská UEFA "B" licence, Kurz in-line bruslení, Kurz lezení, Kurz sportovní masáže, Kurz asistence u jedinců s postižením apod.).

V praxi budete schopni uplatnit nabyté teoretické vědomosti i praktické dovednosti z programu Tělesná výchova a sport v oblasti TV a sportu různých skupin obyvatelstva. Uplatníte se jako trenér, cvičitel nebo instruktor ve sportovních oddílech, nebo v trenérské praxi u běžné populace. Při studiu máte možnost absolvovat mnoho školení a získat cvičitelské a trenérské licence s uplatněním v budoucí praxi (Instruktor školního lyžování, Instruktor snowboardingu, Trenérská UEFA "B" licence, Kurz in-line bruslení, Kurz lezení, Kurz sportovní masáže, Kurz asistence u jedinců s postižením apod.). Program je výbornou přípravou ke studiu navazujícího programu Pedagogika pohybové prevence.

Maior tělocviku kombinujte s:

 • angličtina,
 • biologie,
 • čeština,
 • geografie,
 • dějepis,
 • němčina,
 • ruština,
 • technická výchova,
 • výchova ke zdraví.

Minor tělocviku kombinujte s:

 • angličtina,
 • biologie,
 • dějepis,
 • geografie,
 • matematika,
 • němčina,
 • technická výchova,
 • výchova ke zdraví.

Program Tělesná výchova a sport lze studovat pouze jak jednoobor!

Navazující studium

Cílem studia programů Učitelství tělesné výchovy pro ZŠUčitelství tělesné výchovy pro SŠ je porozumět systému tělesné výchovy a sportu v teoretické i praktické rovině. S využitím tradičních i moderních digitálních technologií se naučíte uspořádat efektivní vyučovací hodinu nebo sportovně zaměřený kurz tak, aby byl adekvátní pro danou věkovou a výkonnostní skupinu.

Pedagogika pohybové prevence je společný, tzv. double degree program Západočeské univerzity v Plzni a Technické univerzity v Chemnitz. To znamená, že studujete vždy tři semestry na své domovské univerzitě a jeden semestr strávíte na partnerské zahraniční univerzitě. Tam budete ke studiu potřebovat hlavně němčinu, i když podpůrným jazykem bude angličtina.

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete teoretické předměty zaměřené na kinantropologii. Součástí studijního plánu jsou také předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe. Kromě jednotlivých sportů a rozboru oborových metodik TV a sportu si vyzkoušíte, jak motivovat žáky k aktivnímu a zodpovědnému přístupu k tomuto předmětu. Součástí studia je i aplikace nabytých vědomostí a dovedností ve vyučovacím a tréninkovém procesu u různých skupin studentů i s přihlédnutím k jejich speciálním potřebám.

Studium programu Pedagogika pohybové prevence zahrnuje řadu specifických sportovně-pohybových témat s důrazem na aplikaci v praxi, jako např. zavedení pohybových programů v zaměstnání, možnosti motivace spolupracovníků prostřednictvím sportovních aktivit nebo pohyb v rámci work-life balance.

Jak se uplatníte

Absolventi programů Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ nebo Učitelství tělesné výchovy pro SŠ se uplatní především jako učitelé tělesné výchovy na základních a středních školách.  Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání v příbuzných oborech i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství.

Po úspěšném ukončení studia programu Pedagogika pohybové prevence získáte dvojí diplom - ze Západočeské univerzity v Plzni a z Technické univerzity v Chemnitz. Stanou se z vás odborníci na pohybové aktivity dětí i dospělých, kteří se mohou uplatnit zejména ve školství, sportovních volnočasových aktivitách apod.

Víte, že...

...u nás studují i vrcholoví sportovci s nadějnou výkonností, kterým pomáháme skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích? V rámci členství ve sportovním programu ZČU Western Stars organizovaného naším pracovištěm mají pak možnost reprezentovat jak univerzitu, tak i naše centrum v České republice i v zahraničí.

Kontakty a odkazy

Stránky: fpe.zcu.cz/ktv
Kontaktní osoba:         Petra Kotorová
E-mail: kotorova@ktv.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 401

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO BAKALÁŘSKÁ STUDIA

Termín

Informace k přípravnému kurzu naleznete v letáku níže.

 

Informace od katedry

Co jsme si pro vás připravili?

Hlavní program:

9:45     místnost CH-207

12:15   místnost CH-207

14:15   místnost CH-207

 

Celodenní program:

Představení oboru, diskuse se studenty a s vyučujícími.

pedagogika

O studiu

Naše katedra je garantem studia Učitelství 1. stupně ZŠ a Učitelství pro mateřské školy. Dále se podílí na výuce společného základu všech ostatních studijních programů. Nově otevíráme bakalářský studijní program Speciální pedagogika.

 

Dlouhý magisterský studijní program

V průběhu svého pětiletého studia se budete věnovat zejména pedagogicko-psychologické oblasti. Osvojíte si problematiku pedagogicko-psychologickou i oborovědidaktickou zaměřenou na věkovou kategorii žáků 1. stupně ZŠ. Naučíte se, jak vést a podporovat skupinu i jedince v procesu učení s respektem k individuálním zvláštnostem dětí.

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete teoretické i praktické předměty, a to zejména v oblasti pedagogicko-psychologické propedeutiky. Kromě teoretických předmětů se můžete těšit na praktické hodiny, v nichž si sami vyzkoušíte přípravu a plánování výuky i to, jak žáky zaujmout. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi oboru se uplatní především jako učitelé na 1. stupni základních škol.

Lze studovat pouze jako jednoobor!

 

Víte, že...

...mezi členy katedry jsou učitelky i učitelé mateřské školy a 1. stupně ZŠ, lektoři dramatické výchovy, vedoucí služeb náhradní rodinné péče nebo divadelní scénografka? Propojujeme teorii a praxi!

 

Kontakty a odkazy

Stránky: fpe.zcu.cz/kpg
Kontaktní osoba:         Hana Zavitkovská
E-mail: zavitkov@kpg.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 341

 

Co jsme si pro vás připravili?

Hlavní program:

9:45     místnost CH-207

12:15   místnost CH-207

14:15   místnost CH-207

 

Celodenní program:

Představení oboru, diskuse se studenty a s vyučujícími.

pedagogika

O nás

Katedra pedagogiky je pracovištěm s celouniverzitní působností, které se orientuje na vzdělávání a výzkum v širokém spektru pedagogických disciplín. Významným zaměřením katedry je oblast inkluzivního vzdělávání a podpora transdisciplinárního přístupu v propojení obecné a oborových didaktik. Důležitou oblastí tvůrčí a výzkumné činnosti katedry je i problematika začínajícího učitele. V rámci třetí role se katedra pravidelně zapojuje do projektu Dětské univerzity, realizuje kurzy celoživotního vzdělávání a kulturní aktivity Ateliéru dramatické výchovy.

19

O studiu

Naše katedra je garantem studia Učitelství 1. stupně ZŠ a Učitelství pro mateřské školy. Dále se podílí na výuce společného základu všech ostatních studijních programů. Nově otevíráme bakalářský studijní program Speciální pedagogika.

dod_materinky

Bakalářský studijní program

Cílem studia tříletého bakalářského programu Učitelství pro mateřské školy je připravit vás na praktické uplatnění v oblasti předškolního vzdělávání. Seznámíte se s biologickými i psychickými potřebami dítětě, s oblastí školní legislativy, psychologie i speciální pedagogiky. Získáte kvalifikaci učitele mateřské školy.

Co se naučíte

Kromě teoretických disciplín se můžete těšit na širokou nabídku dovednostních předmětů, které vás připraví na budoucí praxi. Naučíte se tvořit vzdělávací program pro děti na základě jejich konkrétních potřeb a vývoje. Seznámíte se s principy efektivní komunikace, osvojíte si různé didaktické zásady a postupy.

Jak se uplatníte

Po úspěšném dokončení studia získáte kvalifikaci učitele v mateřské škole.

Lze studovat pouze jako jednoobor!

Víte, že...

...mezi členy katedry jsou učitelky i učitelé mateřské školy a 1. stupně ZŠ, lektoři dramatické výchovy, vedoucí služeb náhradní rodinné péče nebo divadelní scénografka? Propojujeme teorii a praxi!

Kontakty a odkazy

Stránky: fpe.zcu.cz/kpg
Kontaktní osoba:         Hana Zavitkovská
E-mail: zavitkov@kpg.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 341

 

Co jsme si pro vás připravili?

Hlavní program:

9:45     místnost CH-207

12:15   místnost CH-207

14:15   místnost CH-207

 

Celodenní program:

Představení oboru, diskuse se studenty a s vyučujícími, .

pedagogika

O studiu

Naše katedra je garantem studia Učitelství 1.  stupně ZŠ a  Učitelství pro mateřské školy. Dále se podílí na výuce společného základu všech ostatních studijních programů.  Nově otevíráme bakalářský studijní program Speciální pedagogika.

Bakalářský studijní program

V průběhu studia programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání získáte znalosti z oblasti sociálních aspektů zdraví. Seznámíte se s právními dokumenty ochrany zdraví, zdravotním systémem a systémem veřejného zdravotního pojištění v ČR a ve světě. Zaměříte se na zdravý životní styl a implementaci jeho znaků do životního cyklu člověka, budete analyzovat náročné životní situace a jejich vliv na zdraví člověka. Budete umět objasnit etiologii a symptomy neurotických poruch a aplikovat principy duševní hygieny v prevenci psychosomatických onemocnění.

Co se naučíte

Osvojíte si znalosti z oblasti psychosociálních aspektů zdraví, rekreačních pohybových aktivit, zásad racionální výživy, rodinné výchovy, sexuální výchovy, ochrany člověka za mimořádných událostí, teorií rizikového chování, zdravotních problémů dětí nebo zásad první pomoci.

Jak se uplatníte

Absolventi jsou připraveni ke studiu navazujícího programu Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy.

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior výchova ke zdraví kombinujte s:

 • biologie, 
 • čeština, 
 • hudebka, 
 • chemie, 
 • občanka, 
 • tělocvik.

Minor výchova ke zdraví kombinujte s:

 • biologie,
 • hudebka,
 • chemie,
 • tělocvik,
 • výtvarka.

Navazující studium

Cílem studia je pedagogická příprava v souladu s požadavky současného kurikula pro základní vzdělávání. Východiskem studia je celostní model pojetí učitelské profese, celostní model v pojetí žáka (s ohledem na vzdělávací předpoklady žáka ZŠ) i kurikula, jehož těžištěm jsou pedagogické a psychologické disciplíny, oborové didaktiky předmětů a syntetizující disciplíny. Integrující složkou studia jsou náslechové, průběžné a souvislé pedagogické praxe a jejich reflexe, která se promítá do profesního portfolia.

Co se naučíte

Absolvent se orientuje v jednotlivých odborných oblastech výchovy ke zdraví včetně oborové didaktiky. Na úrovni zapamatování, porozumění, aplikování a konstruktivně hodnoticího posouzení prokazuje kompetenční schopnosti v psychosociálních aspektech zdraví, rekreačních pohybových aktivitách, zásadách racionální výživy, rodinné výchově, sexuální výchově, ochraně člověka za mimořádných událostí, teoriích rizikového chování, zdravotních problémech dětí, zásadách první pomoci atd.

Jak se uplatníte

Absolvent se může uplatnit jako kvalifikovaný učitel na základní škole. Ve vazbě na specializace jsou absolventi tohoto studia rovněž kvalifikováni pedagogicky působit v dalších výchovně-vzdělávacích institucích a zařízeních (např. v zájmové a umělecké oblasti, ve volnočasových a mimoškolních zařízeních atd.).

Víte, že...

...mezi členy katedry jsou učitelky i učitelé mateřské školy a 1. stupně ZŠ, lektoři dramatické výchovy, vedoucí služeb náhradní rodinné péče nebo divadelní scénografka? Propojujeme teorii a praxi!

Kontakty a odkazy

Stránky: fpe.zcu.cz/kpg
Kontaktní osoba:         Hana Zavitkovská
E-mail: zavitkov@kpg.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 341

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

KDY:

 • 30. 5. 2022 od 8.30 do 17.00 hod.
 • 31. 5. 2022 od 8.30 do 14.30 hod.

KDE:

 • Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, Chodské nám. 1 (vchod z Klatovské ul. 51). Sraz před sekretariátem Katedry pedagogiky, 1. poschodí.
 • V případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz uskuteční on-line formou přes systém GM. Odkaz na připojení bude poskytnut po zaslání přihlášky. 

OBSAH:

 • Biologie člověka, Výchova ke zdraví – v rozsahu učiva čtyřletého gymnázia.

Základní doporučená literatura:

 • Hamplová, Lidmila (2020) Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví pro střední školy. Praha: Grada.
 • Kočárek, Eduard (2010) Biologie člověka 1. Praha: Scientia.
 • Kočárek, Eduard (2010) Biologie člověka 2. Praha: Scientia.
 • Machová, Jitka et al. (2015) Výchova ke zdraví. Praha: Grada.

PŘIHLÁŠKY:

 • Elektronicky – zaslat na e-mail: zavitkov@kpg.zcu.cz
  • Hana Zavitkovská – sekretariát katedry, tel: +420 37763 6341 nebo 37763 6340
 • Přihlášky do 23. 5. 2022.

CENA:

 • 2 100 Kč – po zaslání přihlášky obdržíte informace k platbě.

Informace od katedry

Co jsme si pro vás připravili?

Hlavní program:

11:15   místnost KL-321

14:45   místnost KL-321

 

Celodenní program:

Výstava v galerii a na chodbě, infostánek a dialog s uchazeči průběžně v místnosti KL-321, prezentace katedry. Ve 13:30 proběhne v místnosti KL-321 workshop „Modelování podle hudby“ pod vedením MgA. et Mgr. Stanislava Poláčka.

vžtvarka

O nás

Katedra výtvarné výchovy a kultury je kulturním a uměleckým vzdělávacím centrem. Hlavním posláním katedry je jednak připravit budoucí učitele výtvarné výchovy pro školy základní, střední i základní umělecké, jednak poskytnout výtvarné vzdělání učitelům 1. stupně základních škol a mateřských škol. Zároveň tvůrčí činnost pracovníků katedry a aktivity studentů přesahují do širší oblasti kulturního vzdělávání a umění ve veřejném prostoru.

8

O studiu

Na katedře působí významné osobnosti české umělecké scény, stejně jako významné osobnosti didaktiky výtvarné výchovy i dějin a teorie výtvarné kultury. Studenti tak mají možnost pod jejich vedením poznávat soudobé i tradiční přístupy ve výtvarné výchově a umění a kvalitně se připravit na povolání učitele výtvarné výchovy, vychovatele, ale také lektora v edukačním oddělení galerií či muzeí apod.
Předmět výtvarná výchova je studentům představen v mezinárodním kontextu. Katedra úzce spolupracuje se zahraničními pracovišti, ať již v oblasti vědy a výzkumu, tak v oblasti studentských mezinárodních projektů a mobility.
Katedra sídlí v historické budově na Klatovské a v současné době je realizována výstavba nových ateliérů keramické a sklářské tvorby pro učitele, stejně jako učeben multimediálních.

Rozhovor se studentem

Bakalářský studijní program

V průběhu tříletého bakalářského studia programu Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání proniknete do oblasti vizuální gramotnosti a tvorby obrazu. Zorientujete se nejen v dějinách umění, ale také v současném vizuálním umění. Kromě toho se z vás stanou odborníci na analýzu a hodnocení estetické úrovně uměleckého díla.

Co se naučíte

Kromě teoretických předmětů, kde se budete věnovat vizuální kultuře, dějinám nebo prostorové tvorbě, se můžete těšit také na praktickou část výuky. Ta je zaměřena především na rozvoj vašich osobních dovedností, které následně uplatníte ve své profesi.

Jak se uplatníte

Po úspěšném dokončení studia se uplatníte v celé řadě oblastí – jako edukátor v galeriích nebo muzeích, jako designér či grafik v reklamě nebo můžete pracovat také jako lektor v chráněných dílnách. Budete připraveni ke studiu navazujících učitelských studijních programů.

Maior výtvarné výchovy kombinujte s:

 • angličtina,
 • čeština,
 • dějepis,
 • výchova ke zdraví,
 • němčina,
 • ruština,
 • informatika,
 • hudebka.

Minor výtvarné výchovy kombinujte s:

 • čeština,
 • hudebka,
 • informatika,
 • němčina.

Navazující studium

Cílem studia je pochopit postavení umění a uměleckých aktivit v životě člověka a ve všeobecném vzdělávání. Osvojíte si historii uměleckých děl, naučíte se kriticky nahlížet také na současnou uměleckou tvorbu. Porozumíte kritériím hodnocení estetických kvalit uměleckého díla. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete teoretické i praktické předměty. Teorie se zaměřuje na oblast interpretace a analýzy obrazu nebo na práci s uměleckým dílem jako s prostředkem vlivu a poznávání. Další část předmětů je zaměřena na rozvoj vašich kompetencí ve zvolené oblasti tvorby, malby, grafiky nebo multimédií a prostorové tvorby. Kromě toho se seznámíte s oblastí pedagogiky, která vás připraví na budoucí profesi učitele.

Jak se uplatníte

Absolventi se uplatní především jako učitelé výtvarné výchovy na základních a středních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství. Uplatní se i v profesích, kde je vyžadována kreativita.

Víte, že...

Na katedře výtvarné výchovy a kultury byla v roce 2019 zorganizována konference České sekce International Society for Education through Art. V letech 2013 a 2015 se na KVK konaly mezinárodní konference European Network for Visual Literacy. Každoročně na katedře vznikne několik odborných publikací. Členové katedry vystavují v prestižních galeriích, např. ve Veletržním paláci Národní galerie Praha či Galerii Hollar. Katedra výtvarné výchovy a kultury prezentuje svou činnost také ve virtuální galerii UMOPED.

 

 

Kontakty a odkazy

Stránky: fpe.zcu.cz/kvk
Kontaktní osoba:         Martina Šurkalová
E-mail: suromar@kvk.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 493

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Termíny:

 • 7. 4. 2022
  • 15:45 - 18:00
 • 14. 4. 2022
  • 15:45 - 18:00
 • 21. 4. 2022
  • 15:45 - 18:00
 • 28. 4. 2022
  • 15:45 - 18:00
 • 5. 5. 2022
  • 15:45 - 18:00

Forma: Prezenčně

Místnost: KL 321

Cena: 2 800,-

Další informace uveřejní katedra na https://old.fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/kvk/CZV/01_pripravny_kurz/17_17_KVK_pripravny_kurz.doc

 

PREZENTACE KATEDRY VÝTVARNÉ VÝCHOVY A KULTURY

Co jsme si pro vás připravili?

Hlavní program:

10:15   místnost CH-310

13:30   místnost CH-310

 

Celodenní program:

Diskuse s vyučujícími a studenty, prohlídka materiálů dostupných v laboratoři didaktiky geografie, postery o podobě vzdělávání učitelů zeměpisu na CBG, stručná prezentace o podobě a specifikách studia.

zempōpis

O studiu

Na našem oddělení můžete získat kvalifikaci učitele zeměpisu pro 2. stupeň základní školy (v kombinaci s dalšími 11 obory) i na střední školy (v kombinaci s 5 obory). Nabízíme též možnost neučitelského studia ve tříletém bakalářském programu Geografie se zaměřením na vzdělávání, jehož absolventi získají nejen předpoklady k pokračování ve studiu geografie na magisterských studijních oborech zaměřených zejména na učitelství, ale i kompetence k zastávání pozic ve státní správě a dalších institucích. 

dod_zemak

Bakalářský studijní program

Při studiu tohoto programu si osvojíte základní trendy vývoje geografického myšlení. Získáte přehled o geografických publikacích, časopisech a výzkumech a postupně nahlédnete do všech geografických disciplín. Poznáte také další přírodovědné obory a blíže porozumíte globálním problémům lidstva.

Co se naučíte

Kromě fyzické a humánní geografie se budete zabývat také kartografií nebo topografií. Naučíte se využívat základní, především analyticko-syntetické metody geografického výzkumu a dokážete jich využít v konkrétních praktických situacích. Těšit se můžete také na práci s informačními technologiemi včetně GIS. V rámci společného základu se budete zabývat také pedagogicko-psychologickou problematikou.

Jak se uplatníte

Po úspěšném dokončení bakalářského programu budete velmi dobře připraveni ke studiu navazujícího studijního programu Učitelství geografie pro základní nebo pro střední školy, získáte však i kompetence k zastávání různých pozic ve státní správě a nejrůznějších institucích.

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior zeměpisu kombinujte s:

 • angličtina, 
 • fyzika, 
 • dějepis, 
 • chemie, 
 • informatika, 
 • němčina, 
 • občanka, 
 • ruština, 
 • technická výchova, 
 • tělocvik.

Minor zeměpisu kombinujte s:

 • biologie,
 • fyzika,
 • dějepis,
 • chemie,
 • informatika,
 • matematika,
 • němčina,
 • občanka,
 • technická výchova,
 • tělocvik.

Navazující studium

V průběhu studia si osvojíte základy fyzické, humánní, historické, kulturní nebo regionální geografie. Blíže poznáte také konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučíte

Během studia absolvujete teoretické předměty, které jsou zaměřeny především na fyzickou, humánní a regionální geografii. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi se v závislosti na oboru uplatní především jako učitelé zeměpisu na středních školách a základních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství.

Víte, že...

...pracovníci oddělení geověd se pravidelně umisťují na předních příčkách studentského hodnocení kvality výuky? Že publikují v nejprestižnějších vědeckých časopisech? Že jsou mladí a mají zkušenosti ze zahraničí? Že výuka probíhá v pohodové atmosféře a že se zaměřuje výhradně na důležité věci? Že máme k dispozici virtuální učebnu a spoustu dalšího špičkového vybavení? Že jsme jedno z nejprogresívnějších pracovišť, zaměřujících se na přípravu učitelů zeměpisu? Jsme dobří a studium u nás není nuda!

Kontakty a odkazy

Stránky: cbg.zcu.cz
Kontaktní osoba:         Mgr. Tereza Vorlová
E-mail: geratovt@cbg.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 241

 

Informace od katedry