Přejít k obsahu

KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY

Slavnostní koncert k 70. výročí založení FP ZČU v Plzni a 100. výročí vzniku české státnosti

K 70. výročí založení Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a 100. výročí vzniku české státnosti proběhl dne 28. listopadu 2018 v Domě hudby slavnostní koncert.

V průběhu večera zazněly skladby P. J. Vejvanovského (Sonata vespertina), J. S. Bacha (Kommt, ihr angefochtnen Sünder), H. Casadesuse (Koncert pro violu a sm. orch. c moll) a Salve Regina in D od Allessandra Scarlattiho.         

Vrcholem večera bylo provedení světové premiéry kantáty Jiřího Bezděka „ A na počátku bylo slovo…“ pro mezzosoprán, violu, sbor, bicí a orchestr, na text přední české básnířky Karly Erbové.

Jako sólistky účinkovaly světoznámá violistka Jitka Hosprová a mezzosopranistka, laureátka mnoha mezinárodních pěveckých soutěží, Lucie Hilscherová. 

Pod taktovkou Víta Aschenbrennera vystoupil Dívčí akademický sbor KHK, Plzeňský akademický sbor KHK a Komorní orchestr plzeňské konzervatoře, sóla na trompety zazněla v podání Jana Šmata a Markéty Kubištové.

Slavností večer s řadou vzácných hostů, který moderoval Petr Jančařík, proběhl za podpory Plzeňského kraje, Západočeské univerzity v Plzni a Konzervatoře Plzeň.

 

                                                                                                               Text a foto Eva Hubatová

 

foto č. 1: Jitka Hosprová, Vít Aschenbrenner, Jiří Bezděk, Lucie Hilscherová a ostatní účinkující

foto č. 2: Jitka Hosprová a Lucie Hilscherová

foto č. 3: rektor ZČU v Plzni Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček   s prof. Jiřím Bezděkem

 

foto č. 4: vážení hosté koncertu, Karla Erbová 3. zprava


INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ PEDAGOGICKÝCH FAKULT ČR s mezinárodní účastí ÚSTÍ NAD LABEM 2019

Vážení kolegové, ve dnech 29. a 30. dubna 2019 se v Ústí nad Labem bude konat každoroční Interpretační soutěž pedagogických fakult.

1. Soutěžní kategorie

I. kategorie (studenti učitelství HV v kombinaci se – hra na nástroj a zpěv, studenti učitelství ZUŠ, studenti PF, kteří jsou ve zvoleném soutěžních oboru současně studenty nebo absolventy středních uměleckých příp. vysokých škol)

II. kategorie (určena ostatním studentům)

2. Soutěžní obory

- hra na klavír

- sólový zpěv

- hra na ostatní nástroje a melodram

3. Počet účastníků

Za každou fakultu se mohou zúčastnit dva soutěžící v každém oboru jednotlivých kategori - v případě velkého počtu zájemců bude uspořádáno školní výběrové kolo. V oboru melodram není počet účastníků z jednotlivých fakult omezen.

4. Soutěžní repertoár

Instrumentální obory: minimálně dvě skladby rozdílných slohových období a různého charakteru; Sólový zpěv: slohově a výrazově různorodý repertoár (úpravy lidových písní, umělé písně), v I. kategorii povinně jedna operní nebo oratorní árie; Melodram: minimálně dva melodramy různého charakteru. V soutěžních oborech sólový zpěv a hra na klavír je podmínkou interpretace zpaměti. 

5. Časové limity soutěžních vystoupení

      I. kategorie – maximálně 20 minut

      II. kategorie – maximálně 15 minut

V případě výrazného překročení časového limitu má porota právo soutěžní výkon ukončit.

6. Účastnický poplatek

Každý soutěžící uhradí při prezentaci v hotovosti účastnický poplatek ve výši 200,- Kč.

7. Uzávěrka přihlášek všech účastníků (soutěžících, korepetitorů i pedagogů) je  1. března 2019.

Přihláška je k dispozici u doc. D. Mandysové nebo dr. R. Feiferlíkové

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás upozornit na stipendium do Maďarska na základě mezinárodních smluv.

Maďarská strana nabízí stipendia na různé studijní a výzkumné pobyty:

-pro studenty a studentky bakalářských a magisterských studií: 25 míst na 5 měsíců

-pro studenty a studentky doktorských programů: celkem 27 měsíců s max. délkou pro jednoho 9 měsíců

-výzkumně pobyty pro učitele a učitelky vysokých škol: 12 míst v rozměru od 1 dne do 3 měsíců

-letní kursy maďarštiny: 12 míst


Termín odevzdání přihlášek je již 30. 11. 2018 do 12 hodin.

O úhradu cestovních nákladů se může žádat na zahraničním oddělením domovské univerzity, MŠMT cestovní náklady pak refunduje.

Seznam potřebných dokumentů, odkaz na přihlašovací elektronický formulář a další podrobnosti k stipendijní nabídce naleznete zde:

https://www.dzs.cz/file/6990/MA%C4%8EARSKO%20VR_AIA_18_2.pdf


5.10.2018 - nově zveřejněna témata DP 2018/2019

Nabídka zaměstnání

Základní škola v Líních hledá učitele/učitelku hudební výchovy a anglického jazyka. Další informace: Alena Jílková, alenabedrichova@seznam.cz

Základní škola v Kaznějově hledá od listopadu 2018 učitele pro dějepis, přírodopis (jen 6.roč.), hudební výchovu
(byla by možná i čeština a obč.výchova). Bližší info: Ilona Barbořáková, 721832612 

Jiří Bezděk z Fakulty pedagogické byl jmenován profesorem

Mezi šedesáti akademiky, kteří v pondělí 25. června převzali z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy jmenovací profesorský dekret, byl také hudební skladatel, teoretik, publicista a dlouholetý pedagog katedry hudební kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.   
 17.5.2017koncert Bartoloměj

Jiří Bezděk (nar. 1961) byl prezidentem republiky jmenován profesorem na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze, a to pro obor Hudební umění se zaměřením na Hudební teorii. Výčet jeho celoživotní umělecké i vědecké práce, který Umělecké radě AMU v Praze předložil, obsahoval 70 stran textu. Není bez zajímavosti, že hlasování všech rozhodovacích grémií na úrovni fakulty i celé vysoké školy bylo vždy jednohlasně přijato a obě profesorské přednášky byly označeny za příkladné.

                                                   foto: Eva Hubatová

 

Studentská vědecká konference VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V SOUČASNÉ HUDEBNÍ KULTUŘE POHLEDEM STUDENTŮ II

23. květena 2018 proběhla na katedře hudební kultury v pořadí již druhá konference na dané téma pod vedením Doc. PaedDr. Daniely Mandysové. Na programu konference spolu se studentskými příspěvky, zazněl příspěvek PhDr. Zdenka Vejvody, Ph.D., z Etnologického ústavu AV ČR, Prof. PhDr. Jana Vičara, CSc., a Mgr. Víta Aschenbrennera, Ph.D.. doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc., vystoupila s příspěvkem, zaměřeným na účast FPE ZČU v projektu ESF: Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Projekt, přispěje ke vzájemnému učení a spolupráci tří stupňů uměleckého vzdělávání v oborech hudebním, výtvarném, literárně dramatickém a tanečním.

Program konference

IMG_0879 IMG_0877IMG_0875IMG_0876

Celostátní interpretační soutěž studentů pedagogických fakult s mezinárodní účastí

se konala 14.-15.5. v Hradci Králové:

Tereza Štěpánková, zpěv I. kat. - 1. místo a absolutní vítěz
Hynek Hradecký, zpěv I. Kategorie - 3. místo
Pavlína Černá, klavír II. kat. - 1. místo

  Hynek Hradeckýfoto_Černá   Tereza Štěpánková

Slavnostní závěrečný koncert akademického roku

Koncert dívčího akademického sboru
 

Zveme Vás na Slavnostní závěrečný koncert akademického roku 2017/2018, který se uskuteční 10. 5. 2018 v 19:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí v Plzni. 

 

Na koncertu účinkuje Dívčí akademický sbor Pedagogické fakulty ve spolupráci s pěveckým sborem z Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik z Regensburgu.

Program:

Otmar Faulstich (1938*) - Psalm 100 "Jubelt Jahwe zu“ pro sóla, sbor, bicí nástroje a varhany;
Franz Liszt (1811-1886) - Kyrie & Gloria (Missa Choralis) pro sbor a capella;
Antonio Vivaldi (1678-1741) - Gloria in D, RV 589 pro sbor a orchestr;
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Te Deum laudamus in C, KV 141 pro sbor a orchestr.
 

HRMŠ, HUDO3- přidělení k vyučujícím - zkoušení

Základní umělecká škola J. Kličky, Klatovy přijme od 1.9.2018 učitele hry na kytaru

Podmínkou je krom jiného i příslušné vzdělání, úvazek 0,3. Bližší
informace na reditel@zusklatovy.cz

Nabídka stipendijních pobytů v Japonsku

Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců

Bližší informace:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18

HUDO 2017/18-přidělení k vyučující

Základní umělecká škola Rychnov nad Kněžnou vypisuje konkurz

Nabídka stáží v Číně

 

stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských
studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2018/2019,

jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou
semestrů v akademickém roce 2018/2019.

*Termín pro odevzdání přihlášek je do 19. února 2018 do 15 hod na MŠMT.*

Podrobnější informace jsou zveřejněny na webových stránkách DZS/AIA:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=10

Sborník SVK2017-020

Nabídka stáže v USA

festival Memphis in May

https://www.facebook.com/ZCU.CZ/photos/a.152287798278315.1073741833.122209444619484/832688906904864/?type=3&theater

Festival české inovace

Koná se již 30.11.

https://www.facebook.com/ZCU.CZ/photos/a.152287798278315.1073741833.122209444619484/839399276233827/?type=3&theater

Den otevřených dveří

Srdečně vás zveme na konferenci

HRMŠ

Studentské hodnocení kvality výuky

Každý student má možnost se pravidelně vyjádřit ke kvalitě výuky v daném semestru v  anketě Studentské hodnocení kvality výuky.

Děkujeme za vaše cenné názory.

4. ročník speváckej súťaže BlueNote 2017

studentská vědecká konference s názvem Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku II navázala na loňskou podobně zaměřenou akci.

Na konferenci, konané pod záštitou proděkana fakulty pro pedagogickou praxi Josefa Kepky, vystoupili studenti prezenční formy studia s příspěvky z oblasti hudební výchovy a hudebního vzdělávání. Diskutovalo se například o problematice motivace dětí k hudebním činnostem, o možnostech počáteční výuky hry na klavír a jiné nástroje či o zařazování vážné hudby do poslechových činností s dětmi. Nechybělo zamyšlení se nad stavem praktického vzdělávacího procesu na různých typech škol. Se svými příspěvky pod vedením docentky Marie Slavíkové aktivně vystoupili studenti 4. a 5. ročníku učitelského studia K. Bělochová, A. Pfeifferová, T. Šustrová, V. Vojtová a J. Tumpach.17.5.2017koncert Bartoloměj

Studentská vědecká konference Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku II

Katedra hudební kultury FPE ZČU Vás zve na akci
 

Studentská vědecká konference
 

Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního

a mladšího školního věku II

 

dne 5. října od 14:45 v učebně Kl 310

KONCERT HVĚZD

 Jitka Hosprová (viola)

Lucie Hilscherová (mezzosoprán)

Miroslav Sekera (klavír)

 

Dvořák - Brahms - Bezděk  

 

18. října 2017 v 19.30 hodin

Dům hudby

sál Antonína Dvořáka - Husova 30, Plzeň

 

Doprovodný program ve foyer Domu hudby:

Výstava "Studovali u nás....“

Katedra hudební kultury FPE ZČU Plzeň

ROS1 POZOR ZMĚNA

Bloková výuka s referáty se koná 2.11. a 16.11. vždy 14,30 - 16,00 v KL 310. Další event. termíny budou projednány na seminářích. Studenti si vytvoří skupiny po třech a připraví PPT prezentaci analýzy skladby, která ve zvuku trvá cca 7-10 min. Tato skladba musí vzniknout do roku 1900 (nejlépe klasicismus nebo romantismus). Podmínkou je, že musí být připravena nahrávka a noty s ní v souladu. Osnova referátu:

1. Krátký historický úvod
2. Přehrávka skladby
3. analýza skladby (vzorec a jeho popis)
4. způsob využití skladby ve škole

Délka referátu cca 30 min. Studenti nahlásí do 30.10. mailem doc. Bezděkovi složení skupin a vybrané skladby k analýze.

Akademický rok zahájí i koncert duchovní barokní hudby

V Korandově sboru v Plzni zazní cyklus mariánských nešpor německého skladatele P. Isfrida Kaysera, OPraem. Ve středu 4. října od 19 hodin jej provede orchestr katedry hudební kultury fakulty pedagogické Consortium musicum a klatovské Kolegium pro duchovní hudbu pod vedením Víta Aschenbrennera.

Tribuna komorní písně 2017 TAJEMSTVÍ VÍRY

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 20.9., 19,00

Lucie Hilscherová – mezzosoprán               

Linda Sítková – varhany

Plzeň - Újezd hledá pro svůj dětský sbor Zvoneček sbormistra/ sbormistryni

Základní škola Plzeň - Újezd hledá pro svůj dětský sbor Zvoneček sbormistra/ sbormistryni. Jedná se o vedení zájmového kroužku dětí 1. - 5. třídy, který se koná jedenkrát týdně 60 min v odpoledních hodinách.
Pracovní poměr: DPP
Mzda: 100,- Kč/ hod
V případě zájmu a pro více informací kontaktujte Mgr. Ilonu Pleskačovou, zástupkyni ředitelky školy, tel.: 378 027 047, e-mail: pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Učitel HV na ZŠ Rokycany

ZŠ Rokycany přijme učitele Hv na 2 hodiny, 7. a 8. třída, úterý 11.50-13.30
Kontakt: ředitelka Mgr. Hana Šlégrová, Ph.D., tel. 736182857

POKYNY KHK K ODEVZDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ PRO STUDENTY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ

 

2. termín -ODEVZDÁNÍ do 30.6. – Práci lze odevzdat kdykoliv před mezním termínem tajemnici katedry p. Benešovské (benesovk@khk.zcu.cz nebo tel. 603 372 607) v době od 8.00 do 14.30 hod, nejpozději však do 29. 6.,

nejlépe po domluvě přesného času s tajemnicí.

 

Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí se konala 9. a 10. června 2017 na UK v Praze.


 Cerna-Lejnarova

Ve 2. kategorii oboru Hra na klavír získala Pavlína Černá (vlevo) 3. cenu. Na soutěži vystoupili studenti ze všech českých pedagogických fakult, dále z Polska a Slovenska. Z plzeňské fakulty se soutěže úspěšně zúčastnila ještě zpěvačka Barbora Lejnarová (vpravo). Gratulujeme!

Katedra hudební kultury hostila brazilskou profesorku

Katedra hudební kultury pedagogické fakulty přivítala na jaře letošního roku profesorku Gladis Falavignu z Brazílie.
Profesorka Gladis Falavigna z brazilské State University of Rio Grande do Sul pobývala na katedře hudební kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity od 26. dubna do 2. června. Pracovala zde na výzkumném úkolu, kdy pomocí dotazníků na základních a středních školách zjišťovala podmínky, organizaci a atmosféru našeho školství. Stejný výzkum probíhá i na školách v Portugalsku a v Brazílii a výsledky budou následně porovnávány. Cílem brazilského vládního výzkumu je inovovat brazilské základní školství. Kromě výzkumu navštívila také nespočet kulturních akcí, které univerzita a město nabízejí.

gladis

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na blížící se koncerty:

ZUŠ Rychnov nad Kněžnou nabízí zaměstnání

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

ÚČINKUJÍ
MALMÖ ACADEMIC ORCHESTRA & CHOIR
IDA RÄNZLÖV, MEZZOSOPRÁN
DANIEL HANSSON, DIRIGENT
17. června 2017 v 19h chrám sv. Bartoloměje,Náměstí Republiky Plzeň

                                                      

PAMFILA nová ZUŠ ve Velkých Losinách

Volnočasové kurzy - hra na keybord, flétnu, pohybové aktivity...

Katedra hudební kultury si vás dovoluje oslovit s nabídkou volnočasových kurzů pro rok 2017/18.

kurzy czv
Kurzy budou probíhat od  25. září 2017 v objektu FPE na Klatovské 51.

Podrobný rozpis volnočasových kurzů naleznete zde.

V případě zájmu, prosím vyplňte přiloženou přihlášku a odešlete nejpozději do 11. 9. na:
 benesovk@khk.zcu.cz

                            kurzy

Záverečný koncert akademického roku rozezněl katedrálu


V zaplněné katedrále sv. Bartoloměje vystoupily ve středu 17. května akademické sbory pod vedením Romany Feiferlíkové a Víta Aschenbrennera.
V podání Dívčího akademického sboru Fakulty pedagogické ZČU, Plzeňského akademického sboru Fakulty pedagogické ZČU, souborů Consortim musicum, Laetitia Praha a Kolegia pro duchovní hudbu Klatovy zazněly skladby W. A. Mozarta, J. .A. Vitáska, P. H. Erlebacha či F. J. Kraffta.

Závěrečný koncert akademického roku

Katedra hudební kultury Fakulty pedagogické pořádá koncert u příležitosti konce akademického roku v katedrále sv. Bartoloměje, na který jsou zváni všichni akademičtí pracovníci, zaměstnanci, studenti i široká veřejnost.

Pod vedením Romany Feiferlíkové a Víta Aschenbrennera vystoupí:

Dívčí akademický sbor Fakulty pedagogické ZČU
Plzeňský akademický sbor Fakulty pedagogické ZČU
Consortium musicum, Laetitia Praha
Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy

Program koncertu:

François-Joseph Krafft (1721–1795) – Benedicamus Domino
Philipp Heinrich Erlebach (1657–1714) – Halleluja
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – Missa solemnis c moll, KV 139 (Waisenhausmesse) pro sóla, sbor a orchestr (1768)
Jan Nepomuk Augustin Vitásek (1770–1839) – Te Deum in D (k poslední pražské korunovaci 1836) pro sóla, sbor a orchestr
 

Přijměte pozvání na tento nevšední kulturní zážitek. Vstup je zdarma.

SVK1-2017-015 Interdisciplinární studentská vědecká konference s hudební tematikou II.

12. května 2017, v 9,30 v KL 310

harmonogram

OHZ, OHR, HOP -bloková výuka

OHZ, OHR, HOP všech typů

Bloková výuka se koná 6.6. v 15 hod. v č. 317. Všichni si připraví informaci o svých hudebně organizátorských aktivitách, kterou zde v pětiminutovém výstupu přednesou.

Letní termín obhajob BP/DP

Letní termín obhajob BP/DP-KHK 2017 je stanoven na 14. 6. 2017

Termín SZZ-KHK 2017

Termín pro letošní řádný termín SZZ na KHK je stanoven na 7. 6. 2017

STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2017/2018 ● JAPONSKO


*Bližší informace: *

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18

ArtCamp 2017

ERASMUS FESTIVAL na UJEP

Milé studentky, milí studenti,

přijměte naše pozvání na ERASMUS FESTIVAL, který se uskuteční v úterý 18. 4. 2017 od 14:00-22:00 h v Kampusu UJEP (před budovou Fakulty umění a designu UJEP).

Těšit se můžete na hudební vystoupení Jakuba Děkana, Last Station či Studentské kapely. Prezentace studentských výjezdů do zahraničí díky programu Erasmus budou doplněny ochutnávkou zahraniční kuchyně. V rámci doprovodného programu můžete kromě jiného shlédnout i výstavu fotek studentů, kteří již mají za sebou pozitivní zkušenost se studiem v zahraničí právě díky Erasmus.

Vstup je zdarma, tak neváhejte a přijďte se s námi pobavit.

Více informací naleznete na:

https://www.facebook.com/events/657967651053899/?active_tab=about

*Abstraktová**verze* ProQuest Dissertations & Theses A&I obsahuje *4

Databáze je dostupná z http://search.proquest.com/pqdt, odkaz z webu UK:
http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/dlelicence.html?id=142

HUDO-přidělení k vyučující

Absolvent Pedagogické fakulty ZČU obdržel medaili za popularizaci vědy

Vejvoda


Etnomuzikolog a absolvent fakulty pedagogické Zdeněk Vejvoda převzal od předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy.
Zdeněk Vejvoda absolvoval na pedagogické fakultě magisterské studium oboru učitelství českého jazyka a hudební výchovy. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor historické vědy – etnologie.

Působil jako středoškolský učitel i jako učitel základní školy. V současné době je vědeckým pracovníkem Etnologického ústavu Akademie věd. Specializuje se na etnomuzikologii, zkoumá lidovou hudbu západních Čech. Současně se věnuje práci s dětmi a mládeží v oblasti lidové hudby jihozápadních Čech, je uměleckým vedoucím, choreografem a autorem hudebních úprav dětského folklorního souboru Sluníčko Rokycany.


Další informace zde.

Foto: ČTK

Přijímací zkoušky nanečisto 2017/2018

Kdy: středa 5. 4. 2017 od 14.00 hod.

Kde: v prostorách katedry hudební kultury (KHK) – Klatovská 51, Plzeň; učebna KL310 (2. patro)

Více info zde.

Patička