Přejít k obsahu

Přijímací řízení

 

 

UCHAZEČI O STUDIUM TV

Přijímací řízení 2020

Informace o přijímacích zkouškách

bakalářského studia

v roce 2020:

DŮLEŽITÉ:
V roce 2020 budou uchazeči na bakalářské studium TVS a TVV přijímáni na základě talentových zkoušek a pisemného testu z biologie člověka.

 

Termín přijímacích zkoušek do bakalářského studia: v týdnu 1. - 5. června 2020 (pravděpodobně 1. a 2. 6. 2020) na KTV FPE ZČU Klatovská 51, Plzeň.

Náhradní termín přijímacích zkoušek : 16. července 2020

Přibližný harmonogram:

Bude upřesněn

 

Obecné informace o přijímacích zkouškách naleznete na www Fakulty pedagogické ZČU v Plzni

 Informace o přijímacích zkouškách do bakalářského studia TVV a TVS
 

Pozvánka k přijímací zkoušce bude zveřejněna na www.fpe.zcu.cz v odkazu Uchazeč-Pozvánky cca měsíc před termínem příjímacího řízení.

Bude-li někdo přihlášen na více oborů, bude dělat pouze jedny talentové přijímací zkoušky!

V průběhu studia tělesné a sportovní výchovy (dále TV) si musí studenti osvojit vědomosti a dovednosti v teoretických i praktických disciplínách (např. anatomii, fyziologii, antropomotorice, teorii a didaktice atletiky, gymnastiky, sportovních her, plavání, úpolů, bruslení, lyžování a dalších). Lyžování a bruslení - není součástí talentové přijímací zkoušky, předpokládá se základní úroveň osvojených dovedností.
Studijní a pohybové předpoklady i dobrý zdravotní stav je nutný pro úspěšné absolvování učitelskéno studia TV. Uchazeči musí přiložit k přihlášce vyjádření tělovýchovného lékaře o zdravotním stavu, který dovoluje studium tělesné výchovy na vysoké škole.

Upozornění :
K praktické talentové zkoušce si uchazeči přinesou vhodný cvičební úbor, dvojí sportovní obutí (do haly a na venkovní hřiště), plavky.


 

 

Informace o přijímacích zkouškách

navazujícího magisterského studia
Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ, SŠ

 v roce 2020:

 

Termín přijímacích zkoušek do navaz. Mgr. studia: 22. - 23. června 2020

Náhradní termín přijímacích zkoušek: 16. července 2020

Přibližný harmonogram:

12:30 hod.: prezence
13:15-13:45 hod.: atletika
14:30-15:00 hod.: plavání
16:00-17:00 hod.: gymnastiky, hry
17:15 hod.: písemný test

 

Požadavky k talentové přijímací zkoušce z tělesné výchovy na obor:

  • Učitelství pro 2. stupeň (základní školy) - navazující magisterské studium - více o průběhu talentových zkoušek do navazujícího studia najdete zde.
  • Učitelství pro 3. stupeň (střední školy) - navazující magisterské studium - více o průběhu talentových zkoušek do navazujícího studia najdete zde.

Uchazeč o studium oboru Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ i SŠ předloží platnou licenci
instruktor školního lyžování.

Uchazeči musí přiložit k přihlášce vyjádření tělovýchovného lékaře o zdravotním stavu, který dovoluje studium tělesné výchovy na vysoké škole.

 

Informace o přijímacích zkouškách

navazujícího magisterského studia 
Pedagogika pohybové prevence
 v roce 2020:

Fakulta pedagogická ZČU otevřela v akademickém roce 2018/19 zcela nový navazující magisterský program Pedagogika pohybové prevence. Jeho absolventi získají diplom ZČU i Technické univerzity v Chemnitz. 
Studium nově akreditovaného programu, jehož absolventi obdrží prestižní dvojí diplom o absolvování, tedy diplom Západočeské univerzity v Plzni i Technické univerzity v Chemnitz, je skvělou příležitostí pro absolventy bakalářského studia oborů Tělesná výchova pro vzdělávání (TVV), Tělesná výchova a sport (TVS) či jiných sportovních a zdravotnických bakalářských programů.

Studenti absolvují vždy tři semestry na své domovské univerzitě a jeden semestr na partnerské zahraniční univerzitě. Čeští studenti budou v Německu studovat primárně v němčině, podpůrným jazykem bude angličtina. Němečtí studenti u nás budou studovat v angličtině a v němčině.

Studium zahrnuje řadu specifických sportovně-pohybových témat s důrazem na aplikaci v praxi, jako např. zavedení pohybových programů v zaměstnání, možnosti motivace spolupracovníků prostřednictvím sportovních aktivit nebo pohyb v rámci work-life balance. 


Přijímací zkoušky se uskuteční 22. - 23. června 2020 v budově Fakulty pedagogické ZČU na Klatovské třídě v učebně KL 236, a to přibližně dle následujícího harmonogramu (může se ještě změnit):

9:00 až 9:30 hodin - prezence

10:00 hodin - písemný test

11:00 hodin - individuální motivační pohovory v cizím jazyce (AJ/NJ dle výběru uchazeče)


Obsahem písemného testu jsou základní znalosti z vybraných kapitol anatomie a fyziologie na úrovni bakalářského studia oboru Tělesná výchova a sport na FPE ZČU. Cílem je prokázat všeobecný přehled v uvedených oborech.

Motivační pohovor v němčině nebo angličtině, dle výběru uchazeče, bude trvat asi 15 min. Úkolem uchazečů bude mimo jiné prezentovat například:

- vlastní postoj k problematice pohybové prevence,

- vnitřní motivaci, vč. motivace studovat v zahraničí,

- vize vlastního uplatnění v evropském regionu,

- vlastní motivaci k rozvoji jazykových kompetencí,

- snahu o navázání kontaktů v zahraničí,

- motivaci k navazujícímu studiu apod.

Pro podrobnější informace kontaktujte v případě nutnosti jednoho z garantů double degree programu Pedagogika pohybové prevence Václava Salcmana z Centra tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické ZČU, a to na telefonním čísle 603 761 162.


  • Učitelství pro mateřské školy - bakalářské studium - v letošním roce se talentová zkouška nedělá
  • Učitelství pro 1. stupeň (základní školy) - magisterské studium - v letošním roce se talentová zkouška nedělá

 

Upozornění :
K praktické talentové zkoušce si uchazeči přinesou vhodný cvičební úbor, dvojí sportovní obutí (do haly a na venkovní hřiště), plavky.

Výsledek přijímací zkoušky naleznete pod Vaším univerzitním číslem na adrese http://pr.zcu.cz 


Mgr. Karel Švátora
Tajemník KTV, garant přijímacích zkoušek

 

 

 

 

 

Patička