Přejít k obsahu

PublikaceSrovnání normativů tělesné zdatnosti čs. populace z r. 1976 se současnou sportující a nesportující populací

Citace:
NOVÁK, J., VOTÍK, J., ŠTORK, M., ZEMAN, V. Srovnání normativů tělesné zdatnosti čs. populace z r. 1976 se současnou sportující a nesportující populací. Studia Kinanthropologica, 2019, roč. 20, č. 1, s. 67-76. ISSN: 1213-2101
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Czechoslovak physical fitness standards in 1976 compared to recent sporting and non-sporting population
Rok vydání: 2019
Autoři: MUDr. Jaroslav Novák Ph.D. , Doc. PaedDr. Jaromír Votík CSc. , Prof. Ing. Milan Štork CSc. , prof. MUDr. Václav Zeman CSc.
Abstrakt CZ: Východiska: Výsledky celostátního vyšetření tělesné zdatnosti čs. populace byly publikovány v r. 1976 (v rámci Mezinárodního biologického programu IBP). Dodnes těchto výsledků využíváme jako normativů k posuzování zdatnosti resp. kardiorespirační kapacity vyšetřených osob. Cíle: Cílem této studie bylo posoudit, do jaké míry se mění parametry tělesné zdatnosti nesportující populace dnešní doby ve srovnání s parametry, uváděnými jako normativy čs. populace před více než 40 lety (Seliger & Bartůněk, 1976). Metodika: Z databáze vyšetření v letech 1994-2015 bylo použito 2777 protokolů (2015 mužů a 762 žen). Vedle souboru nesportujících (tj. závodně nesportujících) byli probandi ještě rozděleni do tří skupin podle převažujícího sportovního zaměření: vytrvalostní sporty, sportovní hry a „ostatní” sporty. Hodnotily se parametry maximální spotřeby kyslíku VO2max, pracovní kapacity W170 a maximálního dosaženého výkonu Wmax. Výsledky: Hodnoty dosažené v jednotlivých skupinách byly podle věkových kategorií porovnány s uvedenými normativy IBP. Hodnoty dosažené u skupiny „nesportujících” (N) se od těchto normativů významněji neliší, u všech skupin „sportujících” (S) však jsou významně vyšší. Ze vzájemného porovnání je rovněž patrné, že postupný pokles těchto parametrů v závislosti na věku je výraznější u N než u S. U S je rovněž zřejmé, že pravidelná tréninková zátěž jim pomáhá udržet tělesnou zdatnost na významně vyšší úrovni i v pokročilejším věku. Závěry: Ze srovnání vyplývá, že sledované parametry zdatnosti naší „nesportující” populace se od normativů, uváděných ve studii IBP významněji neliší. Parametry „sportujících” skupin však dokumentují, že pravidelná pohybová aktivita tyto parametry významně pozitivně ovlivňuje, dokonce natolik, že i ve vyšších decenniích se udržují na úrovni, převyšující úroveň podstatně mladších „nesportujících”. Lze předpokládat, že se tak významnou měrou uplatňují jako preventivní faktor ve vztahu k morbiditě a mortalitě řady tzv. civilizačních chorob.
Abstrakt EN: BACKGROUND: Results of national physical fitness survey of Czechoslovak population were published in 1976. The survey was part of International Biological Program IBP. The results are used as standards for evaluating fitness level and cardio-respiratory capacity of subjects till now. OBJECTIVES: The aim of this study was to assess to what level the fitness data of recent non-sporting population differ from those, adopted like standards for Czechoslovak population 40 years ago. METHODS: Data base of all examinations performed in the period 1994 to 2015 was used for this study. Data were collected from 2777 protocols (2015 men and 762 women). Besides the group of non-sporting subjects (who didn´t perform athletic activity in the competitions) the other subjects were divided into three groups according to their prevalent athletic discipline: endurance – game sports – others. Following data were evaluated: maximal oxygen uptake VO2max and VO2max/kg, working capacity W170 and W170/kg and maximal performance on cyklo-ergometer Wmax and Wmax/kg. RESULTS: The values reached in individual groups of athletes and non-sporting subjects were compared to IBP standards. The results reached in the group of ”non-sporting subjects” don´t differ significantly from these standards, however, in all sporting groups they were significantly higher. Compared to their development during advanced age, decline of fitness characteristics related to age is stronger in unsporting subjects then in athletes. Regular training activity in athletes helps them to maintain their fitness parameters (VO2max, W170 and Wmax) on considerably higher level even in advanced age. CONCLUSIONS: Fitness characteristics of our „non-sporting population” don´t differ considerably from the standards given in IBP study for healthy untrained population in respective age groups. However, similar fitness characteristics of ”sporting” groups document that regular physical activity (athletic training) has expressively positive impact on their functional capacity. Their level of cardio-respiratory capacity is comparable to several decades younger unsporting subjects. It could be presumed that such a high level of physical fitness plays important role as a preventive factor of morbidity and mortality of many so called civilization diseases.
Klíčová slova

Zpět

Patička