Přejít k obsahu

Projekt OP VVV „Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go!“


Dne 1. 12. 2019 bylo zahájeno řešení projektu OP VVV „Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go!“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012321 Výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II. 

Dne 6. 12. 2019 proběhla úvodní porada realizačního týmu.

Cílem projektu je implementovat strategie digitálního vzdělávání do výuky odborného cizího jazyka pro obory truhlář, zedník, instalatér a stavebnictví, a to prostřednictvím vytvoření digitálních vzdělávací zdrojů v anglické, německé a ruské verzi. Celkem vznikne 12 modulů (obor/jazyk), které budou integrovat složku jazykovou (odborný cizí jazyk na úrovni jazykové, řečové a komunikační), složku rozvíjení digitální kompetence a informatického myšlení (použití metod spojených s aplikací digitálních nástrojů v interaktivním online prostředí, posilování informatického přístupu k učení) a složku odbornou (obsah vycházející z RVP pro příslušné obory a reflektující aktuální stav oborů). Takové materiály v českém prostředí dosud neexistují.

Projekt řídí katedra ruského jazyka FPE. Součástí realizačního týmu jsou katedra anglického jazyka FF, Ústav jazykové přípravy a pro ICT kolegové z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dále je do řešení zapojeno 5 partnerských škol.

Projekt je jedinečný zejména v tom, že podporuje polytechnické vzdělávání na úrovni SOŠ a SOU, integruje několik vzdělávacích cílů, je těsně propojen s praxí a síťuje několik vysokoškolských pracovišť.

PC06001121.12.19

Zpět na seznam aktualit

Patička