cbg

Navazující magisterské studium

Pokračujte ve studiu oborů, kterým jste se věnovali jako bakaláři, nebo si vyberte obory zcela odlišné. Studujte, co vás baví, a naučte se předávat to dál!
Obory a programy Podat e-přihlášku

Navazující magisterské studium je dvouleté a jednooborové nebo dvouoborové. Nabízíme široké spektrum různorodých oborových kombinací, jejichž studium vás připraví na dráhu učitele na 2. stupni základní školy nebo na škole střední. Můžete u nás také studovat dvouletý neučitelský obor Pedagogika pohybové prevence – tzv. double degree – jehož výuka částečně probíhá na partnerské Technické univerzitě v Chemnitz v Německu. 

FAQ aneb nejčastější otázky zájemců o studium na naší fakultě

Jak se mohu ke studiu přihlásit?

Do kdy se mohu přihlásit? 

  • Přihlášku k bakalářskému, magisterskému i navazujícímu magisterskému studiu můžete podat do 30. 4. 2023 zde.

Jaké jsou vlastně přesné podmínky přijetí?

  • O přesných podmínkách pro přijetí se dočtete zde.

Mohu u vás studovat Učitelství pro první stupeň?

  • Ano, přijímací řízení na studijní program Učitelství pro 1. stupeň je vyhlášeno, ale jedná se o magisterské studium (nikoliv tedy navazující, lze nastoupit po absolvování střední školy s maturitou). Studium bude probíhat v kombinované i prezenční formě. Kombinovaná forma je otevírána i s místem výuky v Chebu. Studenti se zájmem o kombinovanou formu mají možnost nastoupit i do programu celoživotního vzdělávání (CŽV), tento program je i pro studenty bez dosavadního pedagogického vzdělání. Na tuto možnost se ptejte na adrese czv@fpe.zcu.cz.

Pokud vystuduji Učitelství pro střední školu mohu učit i na škole základní?

  • Ano, absolvent programu Učitelství pro střední školy je plně kvalifikován i pro výuku na základní škole.

Jak vypadalo přijímací řízení v předchozích letech? A kolik jste přijali uchazečů?

  • Zprávu o přijímacím řízení, statistiky počtu přihlášených a přijatých uchazečů a vzory testů naleznete v úložisti dokumentů ve složce Uchazeč.

Absolvoval jsem bakalářské studium na jiné než pedagogické fakultě. Mohu i tak u vás studovat v navazujícím studiu učitelství?

  • Ano, je však nutné splnit doplňující modul pedagogicko-psychologický a praxe. Cílem tohoto programu celoživotního vzdělávání je získat základní znalosti a dovednosti v oblasti pedagogicko-psychologické problematiky obsažené v povinných předmětech společného základu zařazeného ve všech bakalářských studijních programech se zaměřením na vzdělávání. Info zde. Program bude realizován i v době mimořádných opatření souvisejících s koronakrizí, protože má distanční charakter.

 Jak je to s přijímacím řízením do doktorských studijních programů?

  • Veškeré informace o přijímacím řízení do doktorských studijních programů naleznete zde.

Zohledňujete při přijímacím řízení prospěch na SŠ a známky na maturitním vysvědčení?

  • Vzhledem k současné situaci nezohledňujeme prospěch uchazeče na střední škole (tedy jednotlivá vysvědčení) a ani výsledek u maturitní zkoušky. A to u žádného oboru a programu.

Potřebuji se zeptat ještě na něco jiného

  • Pokud potřebujete další informace o studiu, přijímacích zkouškách, obsahu studia, o ubytování studentů nebo něco dalšího, napište nám na adresu: vzdelani@fpe.zcu.cz nebo volejte na +420 377 636 010. Rádi vám odpovíme!

Q&A – Přijímací řízení

Pokud úspěšně složím přijímačky pouze z jednoho programu (maior nebo minor), avšak u druhého programu neuspěji, mohu u vás studovat?

Bohužel ne. Přijati mohou být pouze ti uchazeči, kteří vyhoví v obou programech (tedy jak v maioru, tak i v minoru). Pokud jste úspěšně složili přijímací zkoušku i z druhého programu, avšak nebyli jste přijati z kapacitních důvodů, doporučujeme podat odvolání (pro případ, že by se kapacita uvolnila).

Mám zkoušku z anglického jazyka (typ FCE, CAE, CPE atd.). Uznáte mi ji místo přijímacího řízení?

Bohužel ne. Všichni uchazeči musí napsat online test.

Jak složité jsou testy přijímacích zkoušek?

Všechny testy prověřují znalosti z dané oblasti (předmětu) v rozsahu učiva gymnázií. Doporučujeme podívat se na vzorové testy a testy z minulých let. Vzorové testy ->

Skládám přijímací zkoušku online, budete požadovat zapnuté kamery a mikrofony?

Kamery a mikrofony skutečně požadovat při přijímacích zkouškách nebudeme. K tomuto rozhodnutí nás vede řada důvodů. Především si vážíme našich uchazečů i jejich soukromí, které nechceme narušovat prohlížením jejich bytů, pokojů apod. Věříme v jejich poctivost. Identifikace uchazečů je zajištěna unikátním kódem, který obdrží uchazeč před zkouškou na e-mail. Přijímací zkoušky jsou strukturovány a koncipovány tak, že hledání odpovědí apod. příliš nepřipadá v úvahu. V případě prokázaného podvodného jednání během přijímacích zkoušek může být student kdykoliv během svého následného studia na FPE ze studijního programu vyloučen (dle § 67 VŠ zákona).

Jakou formu musí mít přikládané formuláře (např. od logopeda, foniatra atd.)?

Potvrzení nemusí být striktně na našem tiskopisu, důležitý je obsah. Příslušná lékařská potvrzení pro programy Učitelství pro MŠ a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (logoped a potvrzení o schopnosti studovat tělesnou výchovu) ve formátu PDF vkládáte v rámci digitálního portfolia v určených dnech a dle pokynů v Podmínkách přijímacího řízení. V případě programu Speciální pedagogika (logoped) nahráváte potvrzení dle v podmínkách stanoveným způsobem. V případě programů s tělesnou výchovou (Bc. major i minor a TVS) odevzdáváte potvrzení od tělovýchovného lékaře (nikoliv praktického) před započetím písemné části prezenční přijímací zkoušky z TV.

Mám podané dvě přihlášky, přičemž maior (nebo minor) mám stejný (např. Čj + Hv, Čj + Nj). Dělám tedy přijímací zkoušky dvakrát?

Přijímací zkoušku skládáte vždy pouze jednou. V uvedeném příkladě tedy píšete z Čj test jen jednou. Výsledek Vám platí pro obě přihlášky.

Jak řešit u přijímací zkoušky výpadky/nestabilní internetové připojení?

Dle vyhlášených Podmínek přijetí (str.8.) je uchazeč povinen si zajistit odpovídající techniku se stabilním připojením k internetu. Pokud by došlo např. k výpadku proudu, je potřeba k žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky přiložit potvrzení od ČEZ (či jiného dodavatele), že skutečně byl vypnut elektrický proud. Jiné podobné technické potíže je rovněž třeba doložit potvrzením.

Při logopedickém vyšetření mi byla zjištěna mírná dysfunkce (např. lehká dyslálie). Bude mi udělena v rámci přijímacího řízení nějaká penalizace (např. ztráta bodů)?

Lékařské posudky jsou součástí přijímacího řízení, musí být dodány stanoveným způsobem a ve stanovených termínech. V případě nedoporučení lekaře či logopeda rozhoduje o způsobilostí uchazeče přijímací komise.

Pokud budu přijat/a ke studiu, mohu si zažádat o Individuální vzdělávací plán (IVP)?

Naše fakulta nemá žádné IVP. Studijní a zkušební řád ZČU připouští jen tzv. náhradní způsob plnění studijních povinností, ten je ale primárně určen pro studenty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou docházet pravidelně do výuky a pro studentky na mateřské či rodičovské dovolené, popř. pro nekvalifikované učitele, kteří si studiem musí doplnit kvalifikaci. Pokud spadáte do některé z těchto kategorií, žádost si budete moci vzít u zápisu do prvního ročníku a pak si s ní sám/a obejít jednotlivé vyučující, kteří Vám do ní zaznamenají způsob náhradního plnění předmětu.

Kdy mám začít řešit nostrifikaci zahraničního vzdělání?

Nostrifikaci řešte ihned, jakmile budete mít potřebné doklady (pokud Vám stačí jen naše vnitřní, která má platnost jen pro potřeby přijímacího řízení na naši fakultu, řiďte se vyhláškou děkana k posuzování zahraničního vzdělání.

Hlásím se na navazující magisterský program a absolvoval jsem bakalářský program na FPE ZČU. Musím předkládat diplom?

Nemusíte, absolventi FPE ZČU tuto povinnost nemají.

Hlásím se na navazující magisterský program a bakalářský program jsem absolvoval na jiné fakultě ZČU, nebo na jiné univerzitě v ČR. Musím předkládat diplom?

Ano, v tomto případě je potřeba předložit doklad o úspěšném zakončení bakalářského programu, a to nejpozději do data uvedeného v podmínkách přijetí (potvrzení o absolvování nebo úředně ověřenou fotokopii diplomu).