kvalita_main_banner_web

Usilujeme o kvalitu

Fakulta pedagogická klade zásadní důraz na kvalitu všech prováděných činností.

Chceme zdokonalit vnitřní prostředí

Při hodnocení kvality postupujeme v souladu s celouniverzitním systémem zajišťování kvality, který je detailně popsán na webu www.kvalita.zcu.cz. Bere však do úvahy i specifika fakulty v jednotlivých oblastech.

V tvůrčí činnosti má vypracování ucelenou metodiku hodnocení výsledků, která navazuje na národní Metodiku 17+, již upřesňuje a doplňuje s ohledem na značnou heterogenitu fakulty. Vyhodnocení probíhá jednou ročně a má dopady na hodnocení pracovníků i vnitřní rozpočtování na fakultě.

V oblasti vzdělávací činnosti se FPE opírá o pravidelné hodnocení kvality výuky realizované v rámci celé ZČU. Účast studentů fakulty v tomto hodnocení je pravidelně výrazně nadprůměrná stejně jako procento vyučujících a vedoucích kateder reagujících věcně na podněty studentů. Proděkan pro vzdělávací činnost s poznatky z hodnocení systematicky pracuje dle dané metodiky a předkládá odpovídající poznatky vedení fakulty.

FPE se věnuje i řízení kvality v oblasti řízení lidských zdrojů, kde se přihlásila k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a usiluje o získání prestižního ocenění HR AWARD.

HR AWARD

Faculty of Education (FE) of University of West Bohemia (UWD) has applied for the HR Excellence in Research Award which is awarded by European Commission. Detailed information about this prestigious award confirming that the given institution progress in aligning their human resources policies to the 40 principles of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers can be found at EURAXESS.

The documents related to the HR Award application can be found below. Overview of questionnaire survey results is in Czech, other documents are in English. Contact person for HR Award at FE is Jiri Kohout (e-mail: jkohout4@kmt.zcu.cz).

HR Award Documents