akreditace_horni_banner

AKREDITACE

Akreditace studijních programů opravňuje univerzitu přijímat studenty, vyučovat je a vydávat jim veřejně uznávané diplomy.

CO JE CÍLEM AKREDITACE?

Kvalita studijních programů je pro fakultu záležitostí zásadního významu. Klíčovými pracovníky jsou garanti studijních programů, kteří koordinují jejich přípravu, dohlíží na kvalitu a rozvíjí je.

Proto děkan fakulty jmenuje garanty studijních programů takové osobnosti, které nejen splňují akreditační standardy, ale především mají předpoklady studijní programy skutečně rozvinout.
Při schvalování žádostí o akreditaci studijních programů, ale zejména při hodnocení jejich kvality, hrají stěžejní roli rady oblasti vzdělávání (ROV). Jejich posláním je zejména koncepční rozvoj studijních programů v dané oblasti vzdělávání. Členy rad jsou vedle garantů příslušných studijních programů další významní odborníci a také studenti. Na fakultě je v současné době ustaveno pět ROV: ROV Biologie, ekologie a životní prostředí, ROV Chemie, ROV Neučitelská pedagogika, ROV Tělesná výchova a sport; kinantropologie a ROV Učitelství. Bez schválení radou nemůže být podána žádná žádost o akreditaci studijního programu. ROV tedy dohlíží nejen na to, aby studijní programy splňovaly standardy pro akreditace, ale zejména se stará o jejich trvalý rozvoj.