Vědecké časopisy FPE

Arnica - Acta Rerum Naturalium didactICA

Arnica je vědecký časopis zaměřený na výzkum primárního, sekundárního, terciárního i celoživotního vzdělávání v přírodních vědách. Cílem časopisu je rozvíjet odbornou diskusi v didaktice přírodních věd a podporovat přenos vědeckých výsledků do pedagogické praxe. Tematicky je časopis orientován především na didaktiky přírodovědných předmětů – matematiky, fyziky, biologie, chemie, geografie, geologie a přírodovědně orientovaných průřezových témat, například environmentální výchovy.

Bohemiae Occidentalis Historica

Časopis Bohemiae Occidentalis Historica je pilotním periodikem Katedry historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a pokračovatelem časopisu Dějepis (Sborník katedry historie), který vycházel do roku 2011. Vychází dvakrát ročně a zaměřuje se primárně na historická témata napříč dějinnými epochami spojená se západními Čechami, zhruba vymezenými dnešními kraji Plzeňským a Karlovarským, ale také se sousedním Bavorskem, a publikuje i prestižní výsledky výzkumů mimo tyto regiony. 

Inovace a technologie ve vzdělávání (ITEV)

Časopis ITEV vydává od roku 2018 Oddělení technické výchovy FPE. Časopis vychází obvykle dvakrát ročně a je zaměřen na problematiku inovací v technickém a přírodovědném vzdělávání na různých stupních vzdělávání. Publikovány jsou články českých i zahraničních autorů v českém, slovenském anglickém a polském jazyce. Detailní informace jsou uvedeny zde.

Memo

Časopis MEMO (Časopis pro orální historii) byl založen 1. ledna 2011 střediskem SOHI při Katedře historie Západočeské univerzity v Plzni. Od té doby vychází časopis pravidelně dvakrát ročně. Časopis MEMO je odborný recenzovaný časopis. Zaměřuje se zejména na výzkum historie metodou orální historie a aplikaci této metody do vyučování dějepisu na základních a středních školách, ale i na výzkum soudobých dějin dalšími historickými, antropologickými či sociologickými metodami. 

Musica Paedagogia Pilsnensis

Katedra hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vydala v listopadu 2021 první číslo nového odborného recenzovaného časopisu pro hudební pedagogiku Musica Paedagogia Pilsnensis, čímž vstoupila na mezinárodní půdu odborné hudební pedagogiky. Periodikum vydávané dvakrát ročně online a zároveň tiskem poskytne široký prostor aktuálním hudebně pedagogickým tématům. Studie jsou anglicky psané v rozsahu 15–20 stran textu a již obsah prvního čísla nás přesvědčil o tom, že česká (a slovenská) hudební výchova a pedagogika má co sdělit mezinárodní komunitě. Více podrobností lze najít zde.