Vědecké časopisy FPE

Arnica - Acta Rerum Naturalium didactICA

Arnica je vědecký časopis zaměřený na výzkum primárního, sekundárního, terciárního i celoživotního vzdělávání v přírodních vědách. Cílem časopisu je rozvíjet odbornou diskusi v didaktice přírodních věd a podporovat přenos vědeckých výsledků do pedagogické praxe. Tematicky je časopis orientován především na didaktiky přírodovědných předmětů – matematiky, fyziky, biologie, chemie, geografie, geologie a přírodovědně orientovaných průřezových témat, například environmentální výchovy.

Bohemiae Occidentalis Historica

Časopis Bohemiae Occidentalis Historica je pilotním periodikem Katedry historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a pokračovatelem časopisu Dějepis (Sborník katedry historie), který vycházel do roku 2011. Vychází dvakrát ročně a zaměřuje se primárně na historická témata napříč dějinnými epochami spojená se západními Čechami, zhruba vymezenými dnešními kraji Plzeňským a Karlovarským, ale také se sousedním Bavorskem, a publikuje i prestižní výsledky výzkumů mimo tyto regiony. 

Memo

Časopis MEMO (Časopis pro orální historii) byl založen 1. ledna 2011 střediskem SOHI při Katedře historie Západočeské univerzity v Plzni. Od té doby vychází časopis pravidelně dvakrát ročně. Časopis MEMO je odborný recenzovaný časopis. Zaměřuje se zejména na výzkum historie metodou orální historie a aplikaci této metody do vyučování dějepisu na základních a středních školách, ale i na výzkum soudobých dějin dalšími historickými, antropologickými či sociologickými metodami.