kvalita_main_banner_web

Zaměření tvůrčí
činnosti fakulty

VÝZKUMNÁ ČINNOST JE NA FPE ROZVÍJENA PŘEDEVŠÍM
V NÁSLEDUJÍCÍCH TŘECH SMĚRECH:

1) Oborový výzkum přinášející nové vědecké poznatky v určitých vědních oborech a zajišťující rychlý transfer moderních poznatků do vzdělávání budoucích učitelů a tedy do vzdělávacího systému v blízké budoucnosti. V této oblasti, v určité míře podporované i externími granty, jsou dlouhodobě dosahovány mezinárodně uznávané výsledky např. v oblasti regionální geologie, geomorfologie, paleontologie, mykologie, české historiografie, orální historie, rakouské literatury či antropomotoriky.

2) Oborově-didaktický výzkum vycházející z koncepce transdisciplinární didaktiky a opírající se o obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Příkladem je identifikace a překonávání tzv. kritických míst kurikula ve výuce na základních a středních školách, kde je realizován tzv. akční výzkum v přímé spolupráci s učiteli z praxe.

3) Pedagogicko-psychologický výzkum zaměřený například na děti s epilepsií a jedince s mentálním postižením ve vztahu ke vzdělávacímu procesu a mající přímé dopady směrem k inkluzivnímu vzdělávání v ČR.

Každé z pracovišť fakulty se přitom výrazně profiluje alespoň v jednom z uvedených směrů, přičemž v oborově-didaktickém a pedagogicko-psychologickém výzkumu je kladen důraz na spolupráci napříč fakultou. FPE se intenzivně věnuje rovněž umělecké činnosti popsané detailněji zde (odkaz na příslušnou záložku), samozřejmostí je i podíl pracovníků fakulty na tvorbě učebnic pro různé stupně škol.