Významné projekty

Projektová činnost je pro FPE prioritní i s ohledem na to, že jde o důležitou podmínku pro získání akreditací a následný rozvoj studijních programů realizovaných na fakultě. Na ZČU i FPE existuje propracovaný systém interní projektové podpory (např. systémy SGS, SVK, GRAK, BAMAPE), v jehož rámci jsou každý rok řešeny desítky menších projektů. Zde se zaměříme na několik nejvýznamnějších projektů od externích poskytovatelů realizovaných v posledních letech, které již přinesly výsledky mající národní i mezinárodní dosah.

Didaktika A – Člověk a příroda (2017-2019): V rámci tohoto komplexního projektu financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR byla systematicky řešena problematika tzv. kritických míst kurikula na ZŠ v předmětech biologie, chemie, fyzika a zeměpis. Do výzkumu byli významně zapojeni učitelé z praxe. Výstupem z projektu bylo více než 10 odborných článků a 5 monografií (jedna obecná plus za každý obor zvlášť) popisujících provedený výzkum a zároveň přinášejících náměty do praxe, přispívající k překonání kritičnosti uvedených oblastí. Další informace včetně výstupů projektu jsou dostupné zde.

Dítě s epilepsií v prostředí školy: vývoj adekvátního strukturálního modelu (2016-2018): V tomto juniorském projektu Grantové agentury České republiky byl realizován unikátní výzkum zaměřený na školní život dětí s epilepsií a jeho ovlivnění různými faktory týkajícími se vedle dětí samotných i jejich rodičů, spolužáků a učitelů. Výstupem projektu byla monografie Dítě s epilepsií v prostředí školy obsahující vedle souhrnného popisu dané problematiky (včetně strukturního modelu, který může posloužit při následných intervencích zaměřených na zlepšení kvality života dětí s epilepsií) i řadu doporučení do praxe pro rodiče u učitele dětí s epilepsií.

Didaktická aplikace regionálních dějin Plzně a Plzeňského kraje (2013-2016) byl nejvýznamnějším projektem aplikovaného výzkumu na FPE v uplynulých letech. Projekt byl realizován v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity (NAKI) financovaného Ministerstvem kultury ČR. Spolupracovalo v něm několik pracovišť fakulty (historie, geografie, německý jazyk, výpočetní technika) a jeho přínos spočíval především ve vytvoření ucelené metodiky výuky regionálních dějin. Vznikla tak například interaktivní mapa nemovitých památek Plzeňského kraje, interaktivní učebnice Dějiny Plzně a Plzeňského kraje a další materiály využitelné při výuce dějepisu i dalších předmětů. Další informace jsou uvedeny zde

Common European Framework of Reference in Visual Literacy (CEFR_VL, 2014 –2016): Evropská tematická síť pedagogiky umění – kód: 538568-LLP-1-2013-1-DE-COMENIUS. V rámci evropského projektu Comenius vznikl návrh Evropského referenčního rámce vizuální gramotnosti. Odborníci z Katedry výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU byli jedni z partnerů šesti evropských zemí, kteří se podíleli na tvorbě evropského kurikula výtvarné výchovy. Výstupem z projektu byla rozsáhlá monografie.

Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti (2017-2020) z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT, CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850).

Současná praxe výuky na uměleckých školách vykazuje nedostatečnou obeznámenost pedagogů s metodami práce s dětmi a žáky se SVP. Obdobně je zřejmá nedostatečná obeznámenost pedagogů se specifickými metodami výuky těchto žáků v uměleckých předmětech na ZŠ a gymnáziích. Chybí komplexní přístup v této oblasti. Problém metodické vybavenosti pedagogů je přímo spojen s nedostatečnou otevřeností uměleckých škol k přijímání dětí a žáků se SVP ke studiu. V rámci projektu byly řešeny metodické a didaktické materiály pro individuální a skupinovou výuku ve spolupráci s pedagogy uměleckých předmětů.

Bližší informace k projektové činnosti fakulty lze nalézt na stránkách Projektového centra FPE .