Významné projekty

Projektová činnost je pro FPE prioritní i s ohledem na to, že jde o důležitou podmínku pro získání akreditací a následný rozvoj studijních programů realizovaných na fakultě. Na ZČU i FPE existuje propracovaný systém interní projektové podpory (např. systémy SGS, SVK, GRAK, BAMAPE), v jehož rámci jsou každý rok řešeny desítky menších projektů. Zde se zaměříme na několik nejvýznamnějších projektů od externích poskytovatelů realizovaných v posledních letech, které již přinesly výsledky mající národní i mezinárodní dosah.

PEDAL – Young People with intellectual disabilities in the period of transition, Zkoumání přechodových období mladých lidí s mentálním postižením (2022–2024): Projekt financovaný Grantovou agenturou České republiky, registrační číslo: 22-26896S. Cílem projektu PEDAL je vyplnit mezery v současném poznání žité zkušenosti mladých lidí s mentálním či vývojovým postižením, a to v klíčovém období přechodu ze školního vzdělávání do dospělého života. Za tímto účelem výzkumný tým inovativním způsobem kombinuje metody sociálních věd s přístupy performativních umění a nových médií. Projekt nicméně necílí pouze na popis současné situace; jeho ambicí je také identifikovat a prozkoumat faktory spojené s úspěšným přechodem mladých lidí do dospělosti a podmínky nutné k tomu, aby školy a podpůrné služby dokázaly každého jedince s postižením podpořit v plnohodnotném a aktivním zapojení do společnosti.

Rozvoj oborových didaktik jako nástroj ke zlepšení výuky na školách v Plzeňském kraji (RIS3) (2022): Projekt financovaný Plzeňským krajem, číslo registrace 022ZU14. V rámci tohoto projektu Fakulta pedagogická ZČU v kontaktu s řediteli středních škol v regionu zpracovávala seznam možných intervencí pro podporu neaprobovaných učitelů na SŠ. V regionu vznikla společenství praxe pro všechny klíčové obory. Společenství praxe jsou platformou pro sdílení inspirace a dobré praxe a také pro kolegiální podporu neaprobovaných učitelů ze strany učitelů s aprobací a akademických pracovníků Fakulty pedagogické ZČU. V regionu je v součinnosti společenství praxe a Fakulty pedagogické ZČU rozšířena nabídka celoživotního vzdělávání pro neaprobované učitele, a to především v oblasti kratších kurzů, v jejichž rámci obdrží účastníci kredity započitatelné v případném dalším studiu na Fakultě pedagogické (v dlouhodobých kurzech celoživotního vzdělávání pro doplnění nebo rozšíření kvalifikace nebo přímo v rámci bakalářského či magisterského studia na Fakultě pedagogické ZČU). Nabídka byla rozšířena především o kurzy realizované distanční nebo kombinovanou formou tak, aby tyto kurzy byly snadno dostupné a neaprobovaný učitel se mohl s jejich pomocí připravit na výuku konkrétního předmětu ve chvíli, kdy to potřebuje (např. ihned po nástupu na školu nebo ještě před nástupem do školy apod.).

Experimentální vývoj modulu adaptivního procvičování (2021–2023): Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024420. Cílem projektu je vývoj reportovacího nástroje s umělou inteligencí, který bude schopen poskytnout výstupy žákům, rodičům, učitelům a managementu škol. V rámci anonymizovaných výstupů ho pak lze využít i pro zřizovatele, akademické pracovníky a redakční pracovníky. Na tomto projektu se univerzita podílí v roli partnera.

Projekt Internacionalizace, spolupráce, inovace, reflexe a evaluace v přípravě budoucích učitelů (INSPIRE, 2020–2022): Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015764. Cílem tohoto projektu bylo zkvalitnění výuky budoucích učitelů na Fakultě pedagogické ZČU. Do vybraných předmětů všech vyučovaných oborů na fakultě byly nově zařazeny aktivity rozvíjející evaluační a autoevaluační strategie studentů učitelství. Projekt posílí sdílení a spolupráci akademických pracovníků, studentů a učitelů MŠ/ZŠ/SŠ z partnerských škol v regionu včetně zajištění mezinárodního přesahu aktivit díky realizaci a reflexi společných didaktických stáží ve vybraných evropských zemích.

Didaktika na hranici – Učíme společně pro budoucnost (2020–2022): Poskytovatelem tohoto projektu s registračním číslem 294 byl INTERREG. Hlavním cílem projektu bylo připravit nové moderní učební prostředky pro výuku regionálních dějin a vlastivědy v digitální a interaktivní podobě a zajistit metodiku pro novou generaci učitelů humanitních předmětů na úrovni pregraduální přípravy.

Model vzdělávání v oblasti přípravy učitelů na diverzitu: V říjnu 2021 byl dokončen mezinárodní výzkumný projekt „Model vzdělávání v oblasti přípravy učitelů na diverzitu“ realizovaný v partnerské spolupráci polské The Mazovian State University v Plocku a Západočeské univerzity v Plzni. Tým polských akademických pracovníků z Faculty of Humanities and Computer Science a jejich českých kolegů z Fakulty pedagogické ZČU zpracovával od října 2019 teoretická východiska k tématu vzdělávání žáků cizinců a provedl také výzkumná šetření v obou zemích mezi řediteli škol, učiteli i rodiči těchto žáků, následně pak analyzoval získaná data a formuloval závěry i z nich vyplývající doporučení pro potřebné změny v podpoře těchto žáků i učitelů v běžných školách, ale také pro změny v univerzitní přípravě učitelů na práci se žáky cizinci. Zásadním výstupem je elektronická publikace dostupná v angličtině, polštině a češtině (česká verze je k dispozici pro stažení zde). Na projektu realizovaném díky podpoře v rámci polského programu „Pathways for Cooperation – Support for Entities Implementing International Cooperation“ (operační program Social Innovations and Transnational Cooperation, POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17) se za ZČU v Plzni podíleli Josef Slowík, Dagmar Šafránková a Markéta Zachová – všichni z katedry pedagogiky Fakulty pedagogické.

Vývoj screeningového nástroje umožňujícího identifikovat žáky ohrožené sníženou efektivitou distanční výuky (2019–2022): Registrační číslo: TL04000147. Cílem projektu je vytvořit online dostupný screeningový nástroj, který by umožnil učitelům a vedoucím pracovníkům škol identifikovat na základě vložených údajů žáky (a následně třídy), kteří jsou ohroženi sníženou efektivitou při realizaci distanční výuky (relativně vzhledem ke standardní výuce). Tento nástroj bude vytvořen na základě výsledků komplexního výzkumu zaměřeného na stanovení prediktorů (ne)efektivity distanční výuky, přičemž výzkum bude vycházet z dat získaných pro různé předměty v souvislosti s pandemií COVID-19.

Aplikace nástrojů virtuální reality do tréninku komunikačních dovedností pracovníků hotelů za účelem zmírňování obav a rizik spojených s šířením onemocnění COVID-19 (2019 – 2022). Hlavním cílem projektu je vytvořit vhodnou metodiku a nástroje pro trénink komunikačních dovedností pracovníků hotelů za účelem zmírňování obav a rizik spojených s šířením onemocnění COVID-19. Klíčovým prostředkem k dosažení cíle je vhodná aplikace technologie virtuální reality umožňující simulaci kritických komunikačních situací vycházejících z předem připravených scénářů. Klíčovými výsledky projektu jsou: 1) Interaktivní virtuální prostředí hotelového úseku zpracované technologií virtuální reality. 2) Metodika tréninku komunikačních dovedností pracovníků hotelu pomocí nástrojů virtuální reality. Pro účely naplnění cíle a dosažení plánovaných výsledků projektu je nutné integrální využití poznatků z oblastí didaktiky, psychologie komunikace, řízení hotelu a informačních technologií.

Podpora rozvoje digitální gramotnosti (2018–2021): Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366. Záměrem projektu je přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který bude respektovat principy otevřeného vzdělání a zajistí každému jedinci výbavu digitálními kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti. Naplnění záměru bude realizováno především budováním kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků s ohledem na novou koncepci jejího rozvoje integrovanou v aktualizaci RVP PV, RVP ZV, G a SOV, kterou připravuje NÚV a která bude v rámci projektu finalizována.

Didaktika A – Člověk a příroda (2017-2019): V rámci tohoto komplexního projektu financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR byla systematicky řešena problematika tzv. kritických míst kurikula na ZŠ v předmětech biologie, chemie, fyzika a zeměpis. Do výzkumu byli významně zapojeni učitelé z praxe. Výstupem z projektu bylo více než 10 odborných článků a 5 monografií (jedna obecná plus za každý obor zvlášť) popisujících provedený výzkum a zároveň přinášejících náměty do praxe, přispívající k překonání kritičnosti uvedených oblastí. Další informace včetně výstupů projektu jsou dostupné zde.

Dítě s epilepsií v prostředí školy: vývoj adekvátního strukturálního modelu (2016-2018): V tomto juniorském projektu Grantové agentury České republiky byl realizován unikátní výzkum zaměřený na školní život dětí s epilepsií a jeho ovlivnění různými faktory týkajícími se vedle dětí samotných i jejich rodičů, spolužáků a učitelů. Výstupem projektu byla monografie Dítě s epilepsií v prostředí školy obsahující vedle souhrnného popisu dané problematiky (včetně strukturního modelu, který může posloužit při následných intervencích zaměřených na zlepšení kvality života dětí s epilepsií) i řadu doporučení do praxe pro rodiče u učitele dětí s epilepsií.

Didaktická aplikace regionálních dějin Plzně a Plzeňského kraje (2013-2016) byl nejvýznamnějším projektem aplikovaného výzkumu na FPE v uplynulých letech. Projekt byl realizován v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity (NAKI) financovaného Ministerstvem kultury ČR. Spolupracovalo v něm několik pracovišť fakulty (historie, geografie, německý jazyk, výpočetní technika) a jeho přínos spočíval především ve vytvoření ucelené metodiky výuky regionálních dějin. Vznikla tak například interaktivní mapa nemovitých památek Plzeňského kraje, interaktivní učebnice Dějiny Plzně a Plzeňského kraje a další materiály využitelné při výuce dějepisu i dalších předmětů. Další informace jsou uvedeny zde

Common European Framework of Reference in Visual Literacy (CEFR_VL, 2014 –2016): Evropská tematická síť pedagogiky umění – kód: 538568-LLP-1-2013-1-DE-COMENIUS. V rámci evropského projektu Comenius vznikl návrh Evropského referenčního rámce vizuální gramotnosti. Odborníci z Katedry výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU byli jedni z partnerů šesti evropských zemí, kteří se podíleli na tvorbě evropského kurikula výtvarné výchovy. Výstupem z projektu byla rozsáhlá monografie.

Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti (2017-2020) z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT, CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850).

Současná praxe výuky na uměleckých školách vykazuje nedostatečnou obeznámenost pedagogů s metodami práce s dětmi a žáky se SVP. Obdobně je zřejmá nedostatečná obeznámenost pedagogů se specifickými metodami výuky těchto žáků v uměleckých předmětech na ZŠ a gymnáziích. Chybí komplexní přístup v této oblasti. Problém metodické vybavenosti pedagogů je přímo spojen s nedostatečnou otevřeností uměleckých škol k přijímání dětí a žáků se SVP ke studiu. V rámci projektu byly řešeny metodické a didaktické materiály pro individuální a skupinovou výuku ve spolupráci s pedagogy uměleckých předmětů.