Připravované konference

18. ročník konference IASE: Podpora začleňování osob se zdravotním postižením v průběhu jejich životního běhu

Mezinárodní konference speciálních pedagogů pořádaná Mezinárodní asociací speciálních pedagogů (https://iase.org) ve spolupráci s Oddělením speciální a inkluzivní pedagogiky FPE ZČU v Plzni.

Zastřešujícím tématem 18. ročníku konference bude Podpora začleňování osob se zdravotním postižením v průběhu jejich životního běhu. Konference, svou povahou vědecká bude určena nejenom akademikům – výzkumníkům, ale i odborníkům z pomáhajících profesí rodinám i samotným lidem, kteří žijí realitu života s postižením. Společně se budeme v mezinárodním měřítku (vystupující z USA, Kanady, Japonska, Austrálie, Keňa a dalších zemí) se budou zabývat tématy vzdělávání, přechodových období lidí s postižením ze školy do dospělosti, podporou a zapojením rodin, sociálními službami pro osoby s postižením, otázkami bydlení, zaměstnávání.

Pro bližší informace ke konferenci uvádíme link na oficiální stránky organizace IASE: https://iase.org/, link na stránku konference: https://www.iase.org/conference. Detailní informace najdete i zde.

Termín konference:

·        27.6. 2023 Exkurze do škol, sociálních služeb a organizací zdravotně postižených (nutná separátní registrace)

·        28.6. – 1.7. 2024 Odborný program konference

Informaci o (ne)přijetí příspěvků obdržíte do 1.12. 2023 do Vašich emailových schránek, poté budete vyzváni k registraci na konferenci (aktivní / pasivní účast).

Konference, které již proběhly

Pracovníci, studenti a absolventi FPE organizují řadu pravidelných odborných konferencí, na nichž se setkávají odborníci z České republiky i zahraničí. Níže je uveden přehled a stručná charakteristika těchto akcí, které jsou nedílnou součástí tvůrčí činnosti fakulty. Nejsou zde zahrnuty jednorázové akce (včetně významných světových kongresů pořádaných v Plzni jako je například 18th Biennial Conference of International Association of Special Education), informace o nich můžete získat na webových stránkách příslušných kateder případně na info.zcu.cz.

Proměny vzdělávání

Za posledních 75 let se vzdělávání a současně i vysokoškolské vzdělávání budoucích učitelů vyvíjelo v souladu s proměnami společnosti a jejími potřebami. Nové trendy v oblasti technologií, kultury a sociálního prostředí s sebou přinesly nové výzvy a požadavky, na které museli pedagogové odpovědět. Na této konferenci jsme se  zabývali proměnami vzdělávání a vzdělávání učitelů a přemýšleli o tom, jak v budoucnu připravovat kvalifikované a kompetentní učitele nové generace. Konference proběhla 15. září 2023.

 

Interdisciplinární studentská vědecká konference

Interdisciplinární studentská vědecká konference je pořádána od roku 2011 studenty Katedry výpočetní a didaktické techniky FPE ZČU. Akce je zaměřena především na podporu studentů doktorského studia a výměnu zkušeností napříč obory. V rámci akce jsou zařazena vystoupení hostů zaměřená často na metodologické aspekty problematiky, zároveň jsou však prezentovány výzkumné aktivity samotných doktorandů. Z konference vzniká sborník příspěvků dostupný společně s dalšími relevantními informacemi na stránkách akce.

 

Hry

Vědeckou konferenci Hry pořádá Centrum tělesné výchovy a sportu FPE ZČU od roku 1993. Jedná se o bienální akci zaměřenou na různé aspekty her a herních přístupů ve školní tělesné výchově, sportovním tréninku i dalších pohybových aktivitách. Ze setkání vzniká sborník abstraktů dostupný po skončení daného ročníku na stránkách konference, kde jsou dostupné rovněž další informace k této tradiční akci.

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky je tradiční bienální konference zaměřená na didaktiku fyziky s přesahy do souvisejících oborů. Oddělení fyziky KMT FPE na přípravě akce spolupracuje s Fyzikální pedagogickou společností ZČU. Historie konference sahá do roku 2003, přičemž první čtyři konference se uskutečnily v šumavském Srní, po krátkém intermezzu v Plzni v roce 2011 se setkání konají opět na Šumavě v Kašperských Horách resp. Srní. Akce se obvykle účastní 50-100 didaktiků fyziky I učitelů z praxe nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Z konference je tradičně připravován online dostupný sborník. Detailní informace jsou uvedeny na stránkách konference

Olympiáda techniky

Každoroční mezinárodní studentská konference spojená je pořádána Oddělením technické výchovy KMT FPE ZČU ji od roku 2007. Akce se obvykle účastní autoři vice než 20 studentských prací, kteří soutěží ve dvou kategoriích. Samozřejmostí jsou i práce ze zahraničí, například z Polska či Řecka. Z konference podporované Západočeskou univerzitou a Plzeňským krajem vzniká recenzovaný sborník abstraktů dostupný společně s dalšími informacemi o této tradiční akci na webových stránkách. Aktivity spojené s realizací olympiády vedly I ke vzniku recenzovaného časopisu ITEV, který je podrobněji popsán zde

Interdisciplinární studentská vědecká konference s hudební tematikou

Interdisciplinární studentskou vědeckou konferenci s hudební tématikou pořádá Katedra hudební výchovy a kultury od roku 2016. Jedná se o akci s mezinárodní účastí, na které vystupují mimo jiné studenti studijního program FPE Hudební teorie a pedagogika. Cílem konference je aktivní zapojení studentů nejen doktorských oborů, do výzkumné činnosti a porovnání jejich práce se zahraničními kolegy. Výstupy z konference jsou publikovány v anglickém jazyce ve sborníku či odborném časopisu.

Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků

Bienální konference zaměřená na rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků je pořádána od roku 2016 Katedrou ruského jazyka ve spolupráci s dalšími pracovišti (jazykové katedry, Katedra psychologie). Cílem akce je přispět k rozvoji odborných kompetencí student a posílení vědecké profilace FPE ZČU (včetně zvýšení kreativního potenciálu fakulty a posílení akademické spolupráce). Výstupem z konference je kolektivní monografie zaměřená vždy na specifické téma daného ročníku.