Katedry

O nás

CBG se kromě zajištění přípravy učitelů biologie a geografie podílí na oborovědidaktickém výzkumu, zejména kvality a problémových míst na základních školách, popularizuje své obory při nejrůznějších akcích, mj. se podílí na zajištění kra- jských kol biologické olympiády. Centrum usiluje o pozici menšího, ale funkčního centra biologického, geologického a fyzickogeografického výzkumu nejen v regionu i v mezinárodním přesahu. Centrum disponuje moderní a kvalitní laboratorní technikou pro výzkum i výuku a aktivně se snaží studenty zapojovat do nejrůznějších projektů didaktického i odborného zaměření. Centrum rovněž rediguje časopis zaměřený na didaktiku přírodovědných oborů.

Oddělení geografie připravuje studenty učitelství v souladu s moderními trendy výuky, věnuje se výzkumné činnosti v oblasti didaktiky geografie a kvartérních změn krajiny. Vede velmi dobře fungující oborové společenství praxe učitelů zeměpisu na ZŠ. Disponuje moderními didaktickými pomůckami, přístroji, laboratořemi a virtuální třídou sloužící k nácvikům výukových situací za pomoci virtuální reality.

KONTAKT

Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Chodské náměstí 1, 306 14 Plzeň
tel: +420  377 636 241

web: www.cbg.zcu.cz

FPE logo

O studiu

Na oddělení biologie můžete získat kvalifikaci učitele biologie pro 2. stupeň základní školy (v kombinaci s dalšími 8 obory) i na střední školy (v kombinaci s 5 obory). Dále je zde možnost absolvovat neučitelský obor ve tříletém bakalářském programu Biologie se zaměřením na vzdělávání, kdy budou absolventi velmi dobře připraveni ke studiu navazujícího studijního programu Učitelství biologie pro ZŠ a SŠ anebo mohou pokračovat ve studiu na jiných univerzitách přírodovědného zaměření.

Na oddělení geografie můžete získat kvalifikaci učitele zeměpisu pro 2.  stupeň základní školy (v kombinaci s dalšími 11 obory) i na střední školy (v kombinaci s 5 obory). Nabízíme též možnost neučitelského studia ve tříletém bakalářském programu Geografie se zaměřením na vzdělávání, jehož absolventi získají předpoklady k pokračování ve studiu geografie na magisterských studijních oborech zaměřených zejména na učitelství, ale i kompetence k zastávání pozic ve státní správě a dalších institucích. 

Věděli jste, že... ?

Pracovníci oddělení geověd se pravidelně umisťují na předních příčkách studentského hodnocení kvality výuky? Že publikují v  nejprestižnějších vědeckých časopisech? Že jsou mladí a  mají zkušenosti ze zahraničí? Že výuka probíhá v  pohodové atmosféře a  že se zaměřuje výhradně na důležité věci? Že máme k  dispozici virtuální učebnu a  spoustu dalšího špičkového vybavení? Že jsme jedno z  nejprogresívnějších pracovišť, zaměřujících se na přípravu učitelů zeměpisu? Jsme dobří a  studium u  nás není nuda!

Víte že, v prostorách budovy na Chodském náměstí je ve správě oddělení biologie CBG v současnosti jediná veřejně přístupná přírodovědná expozice v Plzni? Původní přírodovědná expozice v budově Západočeského muzea v Plzni zanikla v souvislosti s rekonstrukcí budovy muzea a její obnovení se nechystá. Malá geologická, mineralogická, paleontologická, zoologická a botanická expozice v budově pedagogické fakulty je navíc doplněna o didaktickou část, kde jsou k vidění různé, i starší unikátní výukové pomůcky a exponáty. Některé pochází až z konce 19. století

O nás

V Centru tělesné výchovy a sportu FPE je možno studovat bakalářské i navazující magisterské učitelské a neučitelské studijní programy. Prestižní záležitostí je pak navazující magisterský studijní program Pedagogika pohybové prevence, ve kterém lze získat jedním studiem dva vysokoškolské diplomy platné v České republice a v Německu. Absolventi si pak mohou ještě udělat rigorózní zkoušku a získat titul PhDr.

Kontakt

Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Klatovská 51, 306 14 Plzeň
tel: +420 377 636 401

web: www.ktv.zcu.cz

FPE logo

O studiu

Vcentru tělesné výchovy a sportu FPE je možno studovat bakalářské i navazující magisterské učitelské a neučitelské studijní programy. Prestižní záležitostí je pak navazující magisterský studijní program Pedagogika pohybové prevence umožňující získat jedním studiem dva diplomy platné v České republice a v Německu.

Věděli jste, že... ?

U nás studují i vrcholoví sportovci s nadějnou výkonností, kterým pomáháme skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích. V rámci členství ve sportovním programu ZČU Western Stars organizovaného naším pracovištěm mají pak možnost reprezentovat jak univerzitu, tak i naše centrum v České republice i v zahraničí.

O nás

Katedra anglického jazyka v sobě skrývá složku kulturně-literární, lingvistickou a didaktickou. V každé z nich taktéž realizuje výzkum, který, kromě již tradičních témat, v posledních letech taktéž reflektuje nové paradigma angličtiny jako jazyka globální komunikace. Nové poznatky jdou v ruku v ruce s proměnou obsahu nabízených předmětů a větším důrazem na pojetí angličtiny v globálních souvislostech.

Kontakt

Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň
tel: +420  377 636 101

web: www.fpe.zcu.cz/kan/

FPE logo

O studiu

Zájemci o studium anglického jazyka si mohou vybrat z několika studijních programů. Absolventům středních škol se nabízí bakalářské studium Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. Těm, kteří mají specifický zájem o učitelství a bakalářské studium za sebou, se nabízí navazující magisterský studijním program Učitelství anglického jazyka pro ZŠ. A těm, kteří jsou již v praxi a rádi by si rozšířili svoji aprobaci o anglický jazyk nebo kvalifikaci na střední školy, se nabízí studijní programy v rámci celoživotního vzdělávání.  

Věděli jste, že... ?

Naší pracovníci získali své kvalifikace na univerzitách v USA, Irsku, Belgii, Velké Británii i ČR. Průběžně reagujeme na změny ve světě angličtiny a inovujeme to, co učíme, a metody, jak učíme. Nechceme od studentů slyšet, kolik informací se byli schopni před zkouškou nabiflovat, ale chceme slyšet, jak s oporou o teorii samostatně uvažují, kriticky přemýšlí, argumentují, co dovedou představit a realizovat jako učitelé. 

O nás

Ve vědecké a publikační činnosti se katedra zaměřuje na oblast didaktiky výuky českého jazyka, na problematiku inkluze, v lingvistické oblasti na historickou mluvnici a vývojové tendence českého jazyka, výzkum profesionální mluvy, v literárních disciplínách především na českou literární historii ve svém celku (středověkou literaturu, literaturu 16. století, literaturu národního obrození a druhé poloviny 19. století, na současný literární vývoj). Pozornost je rovněž věnována regionální literární tematice. Dále se katedra zabývá problematikou výuky češtiny jako cizího jazyka. Významnou měrou se zapojují členové katedry do výuky v Univerzitě třetího věku a v Dětské univerzitě.

Kontakt

Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň
tel: +420  377 636 541

web: www.kcj.zcu.cz

FPE logo

O studiu

KČJ je pracovištěm, které zabezpečuje vzdělávání učitelů všech stupňů. V současné době prošly všechny studijní programy novou akreditací. Od akademického roku 2020/2021 jsou nově akreditovány bakalářské i navazující studijní programy. Aktivity katedry v oblasti tvůrčí činnosti se aktuálně zaměřují na propojení teoretických poznatků oboru se školní praxí, dále na otázky problematiky českého jazyka jako jazyka cizího, v literární oblasti pak na českou literaturu období středověku a humanismu, 19. století a na současnou českou literaturu. 

Věděli jste, že... ?

  • KČJ je pracovištěm, které ve spolupráci s ÚJOP UK zabezpečuje Zkoušky z  jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR? 
  • V rámci programů CŽV organizuje katedra programy zaměřené na výuku češtiny jako cizího jazyka. Šíře se zapojuje do všech aktivit (NIDV,  Plzeňský kraj), které napomáhají integraci dětí-cizinců do výuky? 
  • Absolventi katedry působí jako učitelé českého jazyka v Plzeňském i  Karlovarském kraji, ale jsou velmi úspěšní i v jiných pozicích, např. ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR je absolvent naší katedry PhDr. M. Prošek, Ph.D.? 

O nás

Katedra historie vypravuje na profesní dráhu budoucí motivované, optimistické, kreativní a zapálené učitele dějepisu. To je její hlavní poslání, které je pro ni současně radost. Katedra se dále odborně zabývá dějinami Západočeského regionu, vydává dvě vědecká periodika a řadu monografií, provozuje Středisko orální historie a je specialistou na téma využití historické paměti ve výuce dějepisu. Tým akademiků a studentů KHI spolupracuje dlouhodobě s řadou základních a středních škol, pro jejichž žáky chystá soutěže, workshopy, letní kempy a historické exkurze. Katedra je hrdá na přátelskou a tvůrčí atmosféru, kterou se snaží budovat a promítat do každé své dílčí aktivity. 

Kontakt

Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň
tel: +420  377 636 601

web: www.fpe.zcu.cz/khi/

FPE logo

O studiu

Katedra historie zajišťuje studium bakalářské i magisterské. Bakalářský stupeň zahrnuje programy Historie se zaměřením na vzdělávání a Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání. V navazujícím studiu nabízí katedra magisterský obor Učitelství dějepisu pro základní školy a magisterský studijní program Učitelství dějepisu pro střední školy.

Věděli jste, že... ?

Katedra historie patří k vůbec nejstarším historickým pracovištím na regionálních vysokých školách v České republice? Učitele dějepisu pro základní i střední školy tak katedra připravuje již více než sedmdesát let.

O nás

Katedra hudební výchovy a kultury připravuje budoucí učitele všeobecné hudební výchovy na mateřských, základních a středních školách. Cílem pracoviště je připravit své absolventy po stránce odborně teoretické i praktické. Praktické doved- nosti, tj. hru na hudební nástroje a zpěv studenti velmi často uplatňují na koncertech, vystoupeních a interpretačních soutěžích, které pořádají spolu se svými pedagogy.

Kontakt

Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Klatovská 51, 306 14 Plzeň
tel: +420 377 636 202

web: www.khk.zcu.cz

FPE logo

O studiu

Katedra hudební výchovy vznikla jako jedna z prvních na pedagogické fakultě v Plzni v roce 1948. Poskytuje učitelské hudebně-výchovné vzdělání pro všechny stupně škol, tj. od škol mateřských až po školy střední, včetně doktorského studijního oboru Hudební teorie a pedagogika.   

Mimo výuku se členové katedry zaměřují na oblast uměleckou – skladba, operní a koncertní zpěv, sbormistrovství a dirigování, hra na varhany, cembalo a violu – a výzkumnou stará hudba regionu, regionální dějiny hudby, didaktika Hv. 

 

Věděli jste, že... ?

Za dobu své existence má katedra kolem 1000 absolventů – učitelů hudební výchovy na základních či středních školách, operních, koncertních, sborových pěvců, sbormistrů a hráčů na akordeon se můžete za dobu svého studia naučit obstojně zpívat a hrát na klávesový nástroj a porozumět teoretickému základu oboru (samozřejmě za předpokladu investování vlastní energie a  času :)) V rámci didaktiky vás seznámíme s nejnovějšími trendy výuky hudební výchovy a ukážeme vám koho, co a jak v Hv učit. 

O nás

V pedagogické oblasti se výzkum zaměřuje na transformace výzkumného experimentu do výuky chemie a tvorbu výukových materiálů dostupných na počítačové síti a na práci s nadanými studenty. V nepedagogické oblasti je výzkum zaměřen na studium elektroorganické chemie, studium triterpenoidních sloučenin a chromatografických metod.

Kontakt

Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň
tel: +420  377 636 640

web: www.fpe.zcu.cz/kch/

FPE logo

O studiu

Absolvováním bakalářského a navazujícího magisterského programu se stanete kvalifikovaným učitelem chemie pro základní nebo pro střední školu. Během studia absolvujete kromě teoretických předmětů také různá laboratorní cvičení a pedagogickou praxi. Pokud nechcete být učitelem, můžete zvolit v bakalářském studiu jednooborovou chemii, jejíž absolvování vám umožní pracovat v laboratoři, v oblasti životního prostředí ana podobných pozicích. 

Věděli jste, že... ?

Katedra chemie disponuje přístrojovou technikou, především z oblasti spektrálních a chromatografických metod, a ve spolupráci s NTC je schopna řešit široké spektrum aktuálních problémů současné aplikované chemie. 

O nás

Oddělení fyziky se odborně zaměřuje především na tvorbu učebních textů, moderní formy výuky fyziky a astronomie a analýzu problematických oblastí školské fyziky. Tradičně je oddělení činné v popularizaci fyziky i astronomie formou veřejných přednášek či vystoupení. Členové oddělení též podporují fyzikální talenty – pořádají přednášky, Fyzikální olympiády, Fyzikální kempy a působí v Dětské univerzitě.

V pedagogické oblasti se akademičtí pracovníci zaměřují na oblast preprimární didaktiky a didaktiky matematiky pro 1. a 2. stupeň základní školy, zejména na projektové vyučování, manipulaci s předměty a tvorbu učebnic. V nepedagogické oblasti se oddělení věnuje možnosti využití programů počítačové algebry a dynamické geometrie v přípravě budoucích učitelů matematiky a na využití statistických i spe- cializovaných programů v oblasti aplikované matematiky.

Oddělení technické výchovy se zaměřuje především na práci s technickými materiály od mateřské školy po 2. stupeň ZŠ. Díky novým technologiím jsme schopni vyrábět stále lepší výrobky. Zlepšíme Vaši zručnost a podpoříme kreativitu.

Kontakt

Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Klatovská 51, 306 14 Plzeň
tel: +420  377 636 501

web: www.fpe.zcu.cz/kmt/

FPE logo

 

O studiu

Oddělení matematiky katedry matematiky, fyziky a technické výchovy připravuje budoucí učitele mateřských škol, 1. stupně základní školy a 2. stupně základní školy. Studium matematiky je pro studenty všech stupňů škol koncipováno tak, aby došlo k propojování teoretických matematických poznatků s jejich didaktickou aplikací do procesu správného vytváření předmatematických i matematických představ dětí a žáků. Studenti si tedy během studia vytvoří zásobník konkrétních činností, které mohou ve své budoucí učitelské praxi využívat. 

Absolventi a absolventky tříletého bakalářského studijního programu Přírodovědná studia se specializací Technická výchova se zaměřením na vzdělávání nalézají úspěšně uplatnění ve firmách i ve státní správě nebo mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu a stát se vyučujícími na základní škole. Studium se vedle teoretických předmětů zaměřuje zejména na rozvoj praktických dovedností a technické tvořivosti.

Na oddělení fyziky můžete studovat bakalářský program Fyzika se zaměřením na vzdělávání a navazující program Učitelství pro základní školy, specializace Učitelství fyziky pro základní školy. Ve spolupráci s katedrou fyziky fakulty aplikovaných věd dále program Učitelství fyziky pro střední školy. V průběhu studia budete spolupracovat i s pracovníky z dalších součástí ZČU i mimo ni. Můžete se aktivně zúčastnit popularizačních akcí oddělení a budete mít i možnost vycestovat do zahraničí.   
   

Věděli jste, že... ?

Na oddělení matematiky vznikly již dvě sady učebnic matematiky. První sada obsahuje učebnice matematiky a pracovní sešity pro 1. až 9. ročník základní školy a byla vydána nakladatelstvím Fortuna. Druhá sada vzniká ve spolupráci s plzeňským nakladatelstvím Fraus a zatím je tvořena učebnicemi a pracovními sešity pro 1. až 5. ročník základní školy. V současné době akademičtí pracovníci oddělení pracují na učebnicích matematiky pro 2. stupeň základní školy 

Akademičtí pracovníci se podílejí na výuce matematiky pro cizince.

 

Oddělení techniky na katedře matematiky, fyziky a technické výchovy má řadu kontaktů se zahraničními univerzitami, díky kterým mohou studenti a studentky v rámci mezinárodních mobilit, jako je Erasmus+ nebo Free Movers, už v bakalářském studiu vyjíždět na studijní pobyty do celého světa.

 

Fyzika jako samostatný obor přípravy učitelů na fakultě pedagogické v Plzni existuje již od vzniku fakulty v roce 1948.

Fyzika se jako katedra osamostatnila v roce 1963. 

Pracovníci katedry se podílí na vedení celé fakulty. Z katedry pocházelo několik děkanů a proděkanů. 

Pořádáme množství popularizačních akcí. Na ně s námi budete moci vyrazit například v rámci Dnů vědy a techniky či Evropské noci vědců.

Pořádáme přednášky a výukové akce na školách.

 

O nás

Katedra německého jazyka nabízí v průběhu studia množství pobytů, stáží a exkurzí v německy mluvících zemích, organizuje společné workshopy se studenty německých a rakouských vysokých škol (zejména z Regensburgu a Grazu, kde se mj. podílíme na vysílání studentského rádia Igel), pořádá v Plzni autorská literárních čtení a celou řadu dalších neformálních setkání. To vše v otevřeném, téměř rodinném prostředí, kde každý každého zná. Mezi pracovníky katedry najdete přední odborníky na soudobou (zvláště rakouskou) literaturu, komparatistickou imagologii, lingvistickou pragmatiku a problematiku nových médií ve výuce či historii německého obyvatelstva západních Čech. 

 

Kontakt

Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Chodské náměstí 1, 301 00 Plzeň
tel: +420  377 636 142

web: www.knj.zcu.cz

FPE logo

 

O studiu

Katedra nabízí možnost studia německého jazyka v bakalářském programu Specializace v pedagogice a v navazujících magisterských programech Učitelství pro základní a střední školy. Díky obsahu studia nacházejí naši absolventi dobré profesní uplatnění nejen v oblasti školství, ale i v četných nadnárodních společnostech.  

Věděli jste, že... ?

Studium neprobíhá pouze v učebnách, jeho součástí jsou zahraniční pobyty, workshopy a exkurze. Mezi vyučujícími je řada autorů významných publikací a učebnic z oblasti literatury, lingvistiky, didaktiky i odborného jazyka. V roce 2018 byla katedra organizátorem mezinárodní germanistické konference s účastníky z 12 zemí. 

O nás

Katedra pedagogiky je pracovištěm s celouniverzitní působností, které se orientuje na vzdělávání a výzkum v širokém spektru pedagogických disciplín a sociálně vědních disciplín. Významným zaměřením katedry je oblast inkluzivního vzdělávání a podpora transdisciplinárního přístupu v propojení obecné a oborových didaktik. Důležitou oblastí tvůrčí a výzkumné činnosti katedry je i problematika začínajícího učitele, didaktiky 1. stupně ZŠ a didaktiky předškolního vzdělávání. V rámci třetí role se katedra pravidelně zapojuje do projektu Dětské univerzity, realizuje kurzy celoživotního vzdělávání a kulturní aktivity Ateliéru dramatické výchovy.

Katedru pedagogiky tvoří oddělení primární a preprimární pedagogiky, oddělení speciální a inkluzivní pedagogiky, oddělení didaktiky a oddělení výchovy ke zdraví.

Kontakt

Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Chodské náměstí 1, 306 14 Plzeň
tel: +420  377 636 341

web: www.fpe.zcu.cz/kpg

FPE logo

o studiu

Naše katedra je garantem studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro mateřské školy, Speciální pedagogiky a Výchovy ke zdraví. Dále se podílí na výuce společného základu ostatních studijních programů Fakulty pedagogické i dalších fakult. 

Věděli jste, že... ?

Mezi členy katedry jsou také učitelka mateřské školy, učitel na 1. stupni ZŠ, vedoucí služeb náhradní rodinné péče a divadelní scénografka a lektorka dramatické výchovy. Propojujeme teorii a praxi. 

 

O nás

Katedra psychologie je pracovištěm s celouniverzitní působností, které se orientuje na vzdělávání a výzkum v oblasti psychologických disciplín. Nejvýznamnější publikační činnost katedry je zaměřena na problematiku epilepsie. Někteří členové katedry pracují v psychologické poradně Informačního a poradenského centra ZČU, kde poskytují psychologickou pomoc studentům a zaměstnancům ZČU.

Kontakt

Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Chodské náměstí 1, 306 14 Plzeň
tel: +420  377 636 371

web: www.fpe.zcu.cz/kps/

FPE logo

O studiu

Katedra psychologie zabezpečuje výuku psychologických předmětů tzv. společného základu pro bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání a  pro všechny učitelské obory (Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1.  a  2.  stupeň ZŠ a  Učitelství pro SŠ). Katedra vyučuje psychologické disciplíny i  pro ostatní fakulty ZČU, především pro FZS, FF a  FPR.

Věděli jste, že... ?

Katedra psychologie se podílí na organizaci Plzeňského psychologického dne, v prosinci 2019 se tato konference konala již po čtrnácté.  

Někteří členové katedry pracují v psychologické poradně Informačního a poradenského centra ZČU. 

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí katedra řadu kurzů určených nejen odborníkům z praxe, ale i  široké veřejnosti: Muziko- a  arteterapie, Psychologie umění žít, Forenzní psychologie, rozšiřující studium Učitelství psychologie pro SŠ.

 

O nás

Katedra ruského jazyka je stabilním a zároveň moderním pracovištěm rozvíjejícím vzdělávací, vědeckou a projektovou činnost. Odborně se zaměřuje především na zkoumání interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků, rusko-českých interferenčních jevů v gramatice a nejnovější ruské literatury. Pracovníci katedry se věnuji teorii a praxi výuky odborného cizího jazyka na středních školách. Katedra má navázanou intenzivní partnerskou spolupráci v oblasti studentské a akademické mobility s řadou škol v Ruské federaci a mimo ni.

kontakt

Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň
tel: +420  377 636 171

web: www.fpe.zcu.cz/krf/

FPE logo

o studiu

Katedra ruského jazyka zajišťuje VŠ přípravu v oborech Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (jako major, minor i jednooborový program), Učitelství ruského jazyka pro ZŠUčitelství ruského jazyka pro SŠ. Zajišťuje také kurzy Celoživotního vzdělávání.

Naším cílem je rozvínout ve studentech to nejlepší.

Kvalitního vzdělání v oboru dosahujeme především tím, že...

... vyučujeme současný živý ruský jazyk;

... vyučujeme jazyk v systému ostatních rusistických disciplín (literatura, didaktika);

... vyučujeme jazyk v širokém aktualním interkulturním aspektu;

... zabezpečujeme výuku rodilými mluvčími (docenti, doktoři);

... učíme moderními metodami a prostředky v malých skupinách;

... studenty provázíme při jejich praxích na školách;

... pro všechny předměty máme elektronické studijní opory;

... umožńujeme studium podle individuálního studijního plánu;

... nabízíme krátkodobé i dlouhodobé zahraniční stáže v RF (Moskva, Volgograd, Tatarstán);

... zprostředkováváme studentům kontakt s vrstevníky v RF;

... zapojujeme studenty do různých i mimoškolních projektů a bereme je na exkurze.

Fungujeme skoro jako rodina, jsme ke studentům vstřícní a nikoho nenecháme se ve studiu ztratit!

Věděli jste že?

Katedra ruského jazyka udržuje intenzivní vztahy s univerzitami v Rusku: v Jelabuze (Jelabužský institut Kazaňské federální univerzity), ve Volgogradu (Volgogradská státní sociálně-pedagogická univerzita), v Moskvě (Lomonosovova moskevská státní univerzita, Státní Puškinův institut ruského jazyka). Studenti vyjíždějí a přijíždějí na stáže. Akademičtí pracovníci spolupracují v oblasti vědy, výuky a projektů.

KRF řeší projekt ESF OP VVV – Odborný cizí jazyk pro stavební obory a  truhláře s  implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let's go! (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012321).  

KRF od roku 2016 pravidelně pořádá konferenci Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků.

Více o historii katedry...

O nás

Katedra výpočetní a didaktické techniky zajišťuje kvalitní vzdělávání budoucích a současných učitelů informatiky. Díky pestré skladbě předmětů získává absolvent bakalářského studia široký rozhled a velké uplatnění i v různých oblastech spojených s ICT. Kromě výuky se pracovníci katedry a studenti podílí na projektech rozvoje informatického myšlení i digitální gramotnosti.

kontakt

Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Klatovská 51, 306 14 Plzeň
tel: +420 377 636 501

web: www.kvd.zcu.cz

FPE logo

 

 

o studiu

Naši studenti nachází široké uplatnění jak ve školství, tak i mimo něj. Díky rozvinutým komunikačním dovednostem i širokému rozhledu získaném v novém studijním programu jsou velmi žádanou posilou učitelských, vývojových či dalších IT týmů. Své schopnosti využívají nejen při samostatné práci, ale též i při vedení lidí, správě IT systémů, školeních či metodické pomoci dalším kolegům.

Věděli jste, že?

Věděli jste, že jsme výrazně inovovali naše vybavení? Kromě moderních počítačových učeben a tabletů využíváme k výuce i výzkumu i více než 250 robotických stavebnic, mikropočítačů, deskovek či dalších didaktických hraček. Přijďte k nám, studujte a objevujte je s námi.

O nás

Katedra výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni je kulturním a uměleckým vzdělávacím centrem. Hlavním posláním katedry je připravit budoucí učitele výtvarné výchovy pro školy základní, střední i základní umělecké, ale také poskytnout výtvarné vzdělání učitelům 1. stupně základních škol a mateřských škol. Zároveň tvůrčí činnost pracovníků katedry a aktivity studentů přesahují do širší oblasti kulturního vzdělávání a umění ve veřejném prostoru.

 

Kontakt

Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Klatovská 51, 306 14 Plzeň
tel: +420 377 636 493

web: www.fpe.zcu.cz/kvk/

FPE logo

O studiu

Studenti mají možnost pod vedením významných osobností poznávat soudobé i tradiční přístupy ve výtvarné výchově i umění a kvalitně se připravit na povolání učitele výtvarné výchovy, vychovatele či lektora.  

Katedra úzce spolupracuje se zahraničními pracovišti, jak v oblasti vědy a výzkumu, tak v oblasti mezinárodních projektů a mobility.  

Sídlí v historické budově na Klatovské a nově realizuje výstavbu ateliérů keramické i sklářské tvorby, stejně jako učeben multimediálních.  

Věděli jste, že... ?

Na katedře výtvarné výchovy a kultury byla v roce 2019 zorganizována jedinečná konference České sekce International Society for Education through Art. V letech 2013 a 2015 se na KVK konaly mezinárodní konference European Network for Visual Literacy. Každoročně na katedře vznikne několik odborných publikací. Členové katedry vystavují v prestižních galeriích, např. ve Veletržním paláci Národní galerie Praha či Galerii Hollar.

Další Pracoviště

Oddělení celoživotního vzdělávání

Věškeré informace o Oddělení celoživotního vzdělávání naleznete zde.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ FPE ZČU V PLZNI

Veleslavínova 42
306 14 Plzeň
Čísla dveří: VC323, VC324

Pro více informací a kontakty pokračujte na stránky SO.

Oddělení pedagogické praxe

Veškeré informace o praxích naleznete na webu Plzeňské fakultní školy.

Středisko správy počítačové sítě

Podrobné informace o činnosti a službách střediska správy počítačové sítě naleznete na jeho webových stránkách.

 

Projektové centrum

Podrobné informace o činnosti a službách projektového centra naleznete na jeho webových stránkách.

děkanát

Děkan FPE

Anonymous

doc. RNDr.
Pavel Mentlík, Ph.D.

+420 377 636 588

Zaměření: Stojí v čele fakulty, fakultu řídí, jedná a rozhoduje v jejích záležitostech.

Proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost

Anonymous

doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D.

+420 377 636 370

Zaměření: Vyhodnocuje tvůrčí činnost fakulty, má přehled o probíhajících grantových projektech, podílí se na přípravě doktorských studijních programů, koordinuje pedagogicko-psychologický výzkum napříč fakultou.

Proděkan pro vzdělávání

Anonymous

Mgr.
Jan Krotký, Ph.D.

+420 377 636 503

Zaměření: Řídí vzdělávací činnost fakulty, v rámci čehož vyřizuje záležitosti studentů, organizuje průběh akademického roku, spravuje studijní agendu, připravuje podklady pro akreditace, iniciuje změny a inovace studijních plánů, předmětů a personálního zabezpečení, zajišťuje hodnocení kvality výuky a přijímá opatření k nápravě, přezkoumává rozhodnutí v oblasti pedagogické činnosti, řídí studijní oddělení a oddělení pedagogické praxe. Organizuje a vyhodnocuje přijímání uchazečů ke studiu.

Proděkanka pro rozvoj, strategii a projektovou činnost

Anonymous

doc. PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

+420 377 636 462

Proděkanka pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání

Anonymous

Dr. phil.
Michaela Voltrová

+420 377 636 155

Zaměření: Komunikuje se školami a dalšími institucemi zabývajícími se vzděláváním, podporuje vnitřní dialog na fakultě. Zaštiťuje a aktivně prohlubuje spolupráci fakulty s jejími absolventy. Řídí celoživotní a distanční vzdělávání na fakultě, podporuje aktivity v rámci třetí role univerzity realizované pracovišti fakulty. Koordinuje rozvoj zahraničních vztahů fakulty, včetně realizace zahraničních stáží studentů i pracovníků.

Tajemník

Anonymous

Zaměření: Řídí hospodaření fakulty a v jeho rámci připravuje, sestavuje a kontroluje rozpočet fakulty, včetně sledování čerpání stipendijního fondu. Zajišťuje správu a obnovu majetku fakulty, provoz infrastruktury a administrativních činností fakulty, řídí oddělení Středisko správy počítačové sítě. Připravuje výroční zprávu o hospodaření fakulty.

Kancelář děkana

Kancelář proděkanů