HR_award_banner_web

HR Award

Ocenění HR Award uděluje Evropská komise výzkumným organizacím, implementujícím strategii HRS4R (Human Resource Strategy for Researcher). Univerzitám by mělo přinést zejména zvýšený zájem zahraničních vědců a výzkumných pracovníků o působení na jejich pracovištích.

Ocenění pro součásti ZČU

HR_award_logo

V roce 2017 se čtyři součásti ZČU – Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní a Nové technologie – výzkumné centrum – přihlásily k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky (dále „Charta") a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále „Kodex")

Prestižní ocenění HR Award obdržely Fakulta elektrotechnická a Nové technologie – výzkumné centrum v prosinci 2018, Fakulta strojní v březnu 2019 a Fakulta aplikovaných věd v srpnu 2019. Součásti se tak zavázaly věnovat se péči o lidské zdroje. Konkrétně se zaměří na témata jako zkvalitnění pracovních podmínek, transparentní nábor výzkumných pracovníků, profesní růst výzkumných pracovníků, hodnocení zaměstnanců apod. Kroky vedoucí ke zlepšení výše uvedených oblastí specifikovaly součásti v akčních plánech a jsou povinny je naplňovat během následujícího dvouletého období.

Přínosy implementace HRS4R jsou značné, proto se k principům Charty a Kodexu postupně přihlašují další součásti univerzity. Cílem univerzity je nastavit personální procesy dle požadavků Charty a Kodexu a vytvořit zaměstnancům pracovní podmínky, které jim umožní osobnostní a kariérní rozvoj.

Mezi další přínosy získání certifikace HR Award patří i bonifikace při získávání projektů a zvýhodnění při čerpání režijních nákladů v projektech.

Aktivity související se získáním a udržením tohoto ocenění podporuje celouniverzitní projekt HR Award, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188.