chemie

Bakalářské a magisterské studium

Kvalitní vzdělání pro úspěšný (nejen) profesní život. Rozvíjej u nás své nadání a talent, prověř své znalosti v praxi a připrav se tak na výzvy, které tě v životě čekají!
Obory a programy Podat e-přihlášku

Naše fakulta nabízí tříleté bakalářské studium jako předstupeň navazujícího dvouletého magisterského studia a pětiletý magisterský studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Co se týče bakalářského studia, můžete u nás studovat Učitelství pro mateřské školy nebo si zvolit kombinaci dvou programů, jeden z nich je hlavní (maior), druhý vedlejší (minor). Uchazeč vykonává přijímací zkoušku na oba tyto programy. Z programu maior poté student píše bakalářskou práci.  Zaměření nabízíme celou řaduv současnosti se snažíme neustále rozšiřovat možnosti jejich vzájemného kombinování. Některé ze specializací je možné studovat i samostatně jako jeden program, nabízíme i programy neučitelské.  

FAQ aneb nejčastější otázky zájemců o studium na naší fakultě

Jak se mohu ke studiu přihlásit?

Do kdy se mohu přihlásit? 

 • Přihlášku k bakalářskému, magisterskému i navazujícímu magisterskému studiu můžete podat do 30. 4. 2023 zde.

Jaké jsou vlastně přesné podmínky přijetí?

 • O přesných podmínkách pro přijetí se dočtete zde.

Jak zjistím jaké předměty budu vůbec studovat?

 • Máte možnost nahlédnout do studijního plánu programu (platné 2022) a projít si i sylaby jednotlivých předmětů. Vše najdete v systému studijní agendy portal.zcu.cz, zde.

Když budu přijat, mám nějakou možnost seznámit se s ostatními ještě před začátkem semestru?

 • Ano, připravujeme pro vás seznamovací kurz pro nastupující 1. ročníky AMOS. Kurz měl v minulosti velký úspěch, hlaste se včas. Pro zájemce o studium jsme také zřídili skupinu na facebooku, určitě se připojte! Najdete ji zde.

Na stránkách jsem četl/a pojmy maior a minorCo to znamená?

 • Student se hlásí ke studiu programu sdruženého typu, tzn. na studijní program maior v kombinaci se studijním programem minor (dva obory). Na oba tyto programy (maior i minor) koná přijímací zkoušku. Seznam otevíraných kombinací maior a minor najdete zde po kliknutí na jednotlivé předměty nebo ve vyhláškách o přijímání. U vybraných studijních programů lze studovat také pouze jeden studijní program, tzv. komplet. Z programu maior se volí téma kvalifikační práce.

Mohu se nějak připravit na studium a přijímací zkoušky?

 • Ano, nabízíme přípravné kurzy, testy nanečisto i nulté ročníky. Informace jsou k dispozici v sekci Přípravné kurzy a testy.

Mohu u vás studovat Učitelství pro první stupeň?

 • Ano, přijímací řízení na studijní program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ je vyhlášeno, a to v obou formách, prezenční i kombinované. Kombinovaná forma je vyhlášena i pro místo studia Cheb. Detailní informace Vám poskytneme na adrese vzdelani@fpe.zcu.cz .

Lze studovat Učitelství pro první stupeň v rámci celoživotního vzdělávání?

 • Ano, kromě "klasického studia" (prezenční a kombinovaná forma - viz výše) mohou zájemci o Učitelství pro první stupeň nastoupit také do programu celoživotního vzdělávání (CŽV), tento program je určen i pro studenty bez dosavadního pedagogického vzdělání a probíhá v Plzni. Program skladbou předmětů odpovídá 1. a 2. ročníku pětiletého magisterského programu Učitelství pro 1. stupeň. Po absolvování programu CŽV je pro získání kvalifikace nutné pokračovat studiem v magisterském programu. Na tuto možnost se ptejte na adrese czv@fpe.zcu.cz .

Jak vypadalo přijímací řízení v předchozích letech? A kolik jste přijali uchazečů?

 • Zprávu o přijímacím řízení, statistiky počtu přihlášených a přijatých uchazečů a vzory testů naleznete v úložisti dokumentů ve složce Uchazeč.

Zohledňujete při přijímacím řízení prospěch na SŠ a známky na maturitním vysvědčení?

 • Vzhledem k současné situaci nezohledňujeme prospěch uchazeče na střední škole (tedy jednotlivá vysvědčení) a ani výsledek u maturitní zkoušky. A to u žádného oboru a programu.

Potřebuji se zeptat ještě na něco jiného

 • Pokud potřebujete další informace o studiu, přijímacích zkouškách, obsahu studia, o ubytování studentů nebo něco dalšího, napište nám na adresu: vzdelani@fpe.zcu.cz nebo volejte na +420 377 636 010. Rádi vám odpovíme!

 

Q&A – Přijímací řízení

Přijímačky se mi kryjí s maturitou.

Pošlete Vámi podepsanou (písemnou) žádost na e-mail vzdelani@fpe.zcu.cz, nebo na adresu Studijního oddělení FPE ZČU (Veleslavínova 42, 30100 Plzeň). Forma žádosti není stanovena, píšete ji volnou formou. Musí však obsahovat Vaše jméno a důvod (přiložte potvrzení střední školy o termínu své maturity).

Mám přihlášku na jeden z bakalářských programů, u nějž děkan FPE prominul konání přijímací zkoušky. Budu tedy dělat přijímačky?

V případě, že máte podanou přihlášku na jeden z bakalářských programů, u nichž byla prominuta přijímací zkouška (zjistíte po termínu pro podávání přihlášek v sekci Uchazeč), přijímací zkoušku z tohoto programu neděláte, bez ohledu na to, zda jde o maior nebo minor. Pokud však máte jako druhý program zvolenou jinou aprobaci (např. Biologie), děláte přijímací zkoušku právě z druhého program.

Pokud úspěšně složím přijímačky pouze z jednoho programu (maior nebo minor), avšak u druhého programu neuspěji, mohu u vás studovat?

Bohužel ne. Přijati mohou být pouze ti uchazeči, kteří vyhoví v obou programech (tedy jak v maioru, tak i v minoru). Pokud jste úspěšně složili přijímací zkoušku i z druhého programu, avšak nebyli jste přijati z kapacitních důvodů, doporučujeme podat odvolání (pro případ, že by se kapacita uvolnila).

Jak zjistím, kdy dělám přijímací zkoušku (online test)?

Harmonogram zkoušek naleznete na sdíleném Google Disku ve složce Uchazeč -> Harmonogram zkoušek_Bc a 1. st ZŠ. Přejít na Disk ->

Mohu studovat pouze jeden program?

Ano, toto je možné, nicméně pouze u programů označených jako „komplet“. V současné době studium tzv. kompletu umožňují bakalářské programy Hudební výchova, Chemie, Ruský jazyk a Výtvarná výchova. Všechny ostatní programy studium pouze jednoho programu neumožňují.

Mám zkoušku z anglického jazyka (typ FCE, CAE, CPE atd.). Uznáte mi ji místo přijímacího řízení?

Bohužel ne. Všichni uchazeči musí napsat online test.

Jak složité jsou testy přijímacích zkoušek?

Všechny testy prověřují znalosti z dané oblasti (předmětu) v rozsahu učiva gymnázií. Doporučujeme podívat se na vzorové testy a testy z minulých let. Vzorové testy ->

Skládám přijímací zkoušku online, budete požadovat zapnuté kamery a mikrofony?

Kamery a mikrofony skutečně požadovat při přijímacích zkouškách nebudeme. K tomuto rozhodnutí nás vede řada důvodů. Především si vážíme našich uchazečů i jejich soukromí, které nechceme narušovat prohlížením jejich bytů, pokojů apod. Věříme v jejich poctivost. Identifikace uchazečů je zajištěna unikátním kódem, který obdrží uchazeč před zkouškou na e-mail. Přijímací zkoušky jsou strukturovány a koncipovány tak, že hledání odpovědí apod. příliš nepřipadá v úvahu. V případě prokázaného podvodného jednání během přijímacích zkoušek může být student kdykoliv během svého následného studia na FPE ze studijního programu vyloučen (dle § 67 VŠ zákona).

Jakou formu musí mít přikládané formuláře (např. od logopeda, foniatra atd.)?

Potvrzení nemusí být striktně na našem tiskopisu, důležitý je obsah. Příslušná lékařská potvrzení pro programy Učitelství pro MŠ a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (logoped a potvrzení o schopnosti studovat tělesnou výchovu) ve formátu PDF vkládáte v rámci digitálního portfolia v určených dnech dle podmínek přijímání na disk Google dle pokynů v Podmínkách přijímacího řízení. V případě programu Speciální pedagogika (logoped) nahráváte potvrzení dle instrukcí v podmínkách přijetí. V případě programů s tělesnou výchovou (major i minor a TVS) dokládáte potvrzení od tělovýchovného lékaře (nikoliv praktického) před započetím písemné části prezenční přijímací zkoušky z TV.

Mám podané dvě přihlášky, přičemž maior (nebo minor) mám stejný (např. Čj + Hv, Čj + Nj). Dělám tedy přijímací zkoušky dvakrát?

Přijímací zkoušku skládáte vždy pouze jednou. V uvedeném příkladě tedy píšete z Čj test jen jednou. Výsledek Vám platí pro obě přihlášky.

Dělám přijímací zkoušku z tělesné výchovy. Jak zjistím, který den a kdy přijdu na řadu u praktické zkoušky?

Přesný harmonogram praktických zkoušek naleznete na sdíleném Google disku ve složce Uchazeč -> Přijímací Řízení -> Pozvánky – Bc. programy a Uč. pro 1. st.

Jak řešit u přijímací zkoušky výpadky/nestabilní internetové připojení?

Dle vyhlášených Podmínek přijetí (str.8.) je uchazeč povinen si zajistit odpovídající techniku se stabilním připojením k internetu. Pokud by došlo např. k výpadku proudu, je potřeba k žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky přiložit potvrzení od ČEZ (či jiného dodavatele), že skutečně byl vypnut elektrický proud. Jiné podobné technické potíže je rovněž třeba doložit potvrzením.

Kde a jakým způsobem si mám zvolit termín pro zkoušku z anglického jazyka?

Termín zkoušky z anglického jazyka si volíte sám/a z dvou nabízených uvedených v harmonogramu přijímacích zkoušek termínů (viz. Google Disk -> Uchazeč).

Při logopedickém vyšetření mi byla zjištěna mírná dysfunkce (např. lehká dyslálie). Bude mi udělena v rámci přijímacího řízení nějaká penalizace (např. ztráta bodů)?

Lékařské posudky jsou součástí přijímacího řízení, musí být dodány stanoveným způsobem a ve stanovených termínech. V případě nedoporučení lekaře či logopeda rozhoduje o způsobilostí uchazeče přijímací komise.

Pokud budu přijat/a ke studiu, mohu si zažádat o Individuální vzdělávací plán (IVP)?

Naše fakulta nemá žádné IVP. Studijní a zkušební řád ZČU připouští jen tzv. náhradní způsob plnění studijních povinností, ten je ale primárně určen pro studenty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou docházet pravidelně do výuky a pro studentky na mateřské či rodičovské dovolené, popř. pro nekvalifikované učitele, kteří si studiem musí doplnit kvalifikaci. Pokud spadáte do některé z těchto kategorií, žádost si budete moci vzít u zápisu do prvního ročníku a pak si s ní sám/a obejít jednotlivé vyučující, kteří Vám do ní zaznamenají způsob náhradního plnění předmětu.