úspěchy_banner

NAŠE ÚSPĚCHY

Máme se čím chlubit! Ať se již jedná o studentskou sportovní či hudební reprezentaci fakulty, umístění na předních příčkách v soutěži SVOČ nebo výzkumnou a publikační činnost našich pedagogů, slavíme úspěchy. Nahlédněte do naší síně slávy!

Rádi Vám představujeme vybrané úspěchy našich kolegů nejen v oblasti pedagogické a vědecké. Všem srdečně gratulujeme!

Cena děkana FPE za mimořádný počin ve výuce (2021)

Na Cenu děkana FPE za mimořádný počin ve výuce mohou na rozdíl od ceny za výzkum nominovat své vyučující pouze studenti. O to cennější odměnou za práci však tato nominace pro akademiky je. Letos byly nominovány čtyři kolegyně z uměleckých kateder, z katedry německého jazyka a centra biologie, geověd a envigogiky. Vítězkou se stala rakouská členka katedry německého jazyka Ioana-Cristina Capatu, nominovná za vedení divadelního kurzu v německém jazyce, v rámci kterého byla i v době online výuky sepsána, nazkoušena a později i uvedena originální divadelní hra v německém jazyce.

Cena děkana FPE za mimořádný počin ve výzkumu (2021)

Nominace na Cenu děkana FPE za mimořádný počin ve výzkumu, které podávají akademičtí pracovníci fakulty, byly i letos oborově rozmanité. Ve vítězství je proměnili Gabriela Klečková a Justin Quinn z katedry anglického jazyka za editorství monografie Anglofonní literatura v přípravě učitelů druhého cizího jazyka (nakladatelství Routledge). Jak stojí v nominaci, kniha „představuje nové způsoby využití literatury a obecněji kultury v programech připravující budoucí učitele anglického jazyka. Nové pojetí literatury v takovýchto programech vychází z transnacionálního přístupu s cílem podpořit interkulturní kompetenci, respektive interkulturní povědomí budoucích učitelů jazyků“.

Cena Viléma Baura (2020)

Laureátkou Ceny Viléma Baura za dlouhodobé působení a přínos v oblasti výuky chemie se stala odborná asistentka Katedry chemie FPE ZČU Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D. Cenu uděluje Česká společnost chemická, bližší informace jsou uvedeny zde.

Cena České akademie vizuálního umění (2020)

Prestižní Cenu České akademie vizuálního umění (ČAVU) za rok 2020 získal profesor z Katedry výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU Kurt Gebauer. Sochař prof. Gebauer byl v rámci této ceny vyhlášen na základě jeho dlouhodobých úspěchů (v roce 2020 např. mnoho měsíců trvající výstava v Národní galerii) umělcem roku, ocenění převzal na slavnostním ceremoniálu v Národním technickém muzeu. Bližší informace k cenám ČAVU jsou uvedeny na zde.

Cena děkana za mimořádný počin ve výzkumu (za rok 2020)

Od roku 2021 vyhlašuje děkan naší fakulty Cenu za mimořádný počin ve výzkumu. Akademičtí pracovníci fakulty nominovali v prvním ročníku osm výzkumných počinůVýstupy hodnotila pětičlenná komise, složená z docentů a profesorů výlučně mimo Západočeskou univerzituCenu děkana za mimořádný počin ve výzkumu za rok 2020 získala Mgr. Markéta Kuberská, Ph.D. z Centra biologie, geověd a envigogiky za to, že „ve velmi turbulentní době koronakrize dokázala řídit širší autorský tým, složený z pracovníků fakulty a libereckého science centra iQLandia“. Výstupem byl článek v časopise pro vědy o vzdělávání a výchově „Pedagogika“, zabývající se dynamickými místy kurikula a možnostmi jejich využití jako spojovacího článku mezi formálním a neformálním vzděláváním.

Cena děkana za mimořádný počin ve výuce (za rok 2020)

Od roku 2021 vyhlašuje děkan naší fakulty Cenu za mimořádný počin ve výuce. Nominovat mimořádný počin ve výuce mohou pouze studenti. Sešlo se devět nominací. Nejlepší počin ve výuce vybírala pětičlenná komise, kde byli tři zástupci studentů, ředitel jedné z fakultních základních škol a zástupce pobočky České školní inspekce v Plzni, se kterou fakulta úzce spolupracuje.

Komise zvolila dvě první místa. Oceněn byl doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.z katedry výtvarné výchovy a kultury, kterého studenti nominovali za „nadprůměrné úsilí v rámci on-line výuky, profesionální přístup a hodiny práce, které vnášel do svých přednášek“. Cenu obdržel také RNDr. Václav Stacke, Ph.D. z Centra biologie, geověd a envigogiky, a to za jedinečnou týdenní exkurzi, která navzdory nelehké době směřovala na Jaderské moře a odehrávala se na jachtě. 

JANA VEJVODOVÁ – CENA MŠMT ZA VYNIKAJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST NA VYSOKÉ ŠKOLE

Jana Vejvodová získala v roce 2021 Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole. Tento ročník byl zaměřen na zvládnutí výzev spojených s distanční výukou. Janu Vejvodovou z naší fakulty a pět dalších kandidátů vybral ministr Robert Plaga na doporučení komise pro udělení ceny ze 45 zaslaných návrhů.

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc., je didaktičkou na katedře českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické ZČU. V posledních dvaceti letech se zabývá rovněž metodikou e-learningu, pracuje v týmu oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU.  Jako tutorka vedla již v letech 2006–2008 tři běhy sedmiměsíčního evropského on-line kurzu NET-Trainers, ve kterém proškolila vysokoškolské učitele z deseti českých univerzit a vysokých škol v metodice on-line vzdělávání. Je autorkou i tutorkou mnoha on-line kurzů, čtyři z nich získaly cenu sdružení EUNIS-CZ (European University Information Systems CZ). 

Jako oborová didaktička a odbornice na distanční a on-line vzdělávání zprostředkovává studentům nejnovější trendy ve výuce českého jazyka a ve svých disciplínách s rozvahou propojuje moderní didaktické přístupy s účelným využitím informačních a komunikačních technologií.

V náročném letním semestru 2019/2020 připravovala nejen synchronní a asynchronní prakticky orientovanou on-line výuku studentů ve svých disciplínách, ale také intenzivně pracovala s kolegy z oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU na vytvoření podpůrných metodických materiálů pro zajištění nouzové distanční výuky. Tyto materiály byly určeny učitelům vysokých, středních i základních škol.  Jana Vejvodová v tomto akademickém roce také vedla vzdělávací on-line kurzy a webináře pro vysokoškolské učitele, v nichž sdílela příklady dobré praxe.

Marie Čechová – Cena Milady Paulové

Cenu Milady Paulové, jež je významným oceněním určeným ženám ve vědě, získala v roce 2019 prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc., profesorka Katedry českého jazyka a literatury na Fakultě pedagogické ZČU. Komise ji vybrala z 13 nominovaných na základě jejího celoživotního přínosu v oblasti jazykovědy. Prof. Čechová se zabývá výzkumem současného českého jazyka, přičemž se zaměřuje zejména na stav znalostí a komunikačních dovedností mládeže a přípravu koncepce vyučování češtiny pro různé stupně škol. Významný je její přínos rovněž v rozvoji oboru čeština pro cizince v České republice.

Dana Buršíková (Brabcová) – cena Jana Marca Marci

Doc. Mgr. Dana Buršíková (Brabcová), Ph.D., z katedry psychologie FPE ZČU se dlouhodobě zabývá problematikou sociálních aspektů epilepsie. Realizovala v této oblasti řadu výzkumů majících potenciál přispět ke snížení míry stigmatizace a zvýšení kvality života dětí s tímto onemocněním. Její výzkumná činnost v této oblasti byla oceněna i Českou ligou proti epilepsii, která jí udělila Cenu Jana Marka Marciho za rok 2015 za mimořádnou publikační aktivitu v oblasti epileptologie na mezinárodní úrovni. V roce 2019 byla vydána její monografie Dítě s epilepsií v prostředí školy, která je dosud nejucelenější publikací týkající se této problematiky v českém prostředí a přináší i řadu poznatků unikátních z mezinárodního hlediska. 

LUCIE ROHLÍKOVÁ – CENA MŠMT ZA VYNIKAJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST NA VYSOKÉ ŠKOLE

Ceny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019 přinesly novou kategorii. Poprvé ministerstvo hodnotilo vzdělávací činnost na vysoké škole. Předávání cen se uskutečnilo na konci listopadu 2019 v prostorách Senátu ČR. Z 59 nominovaných získalo ocenění pět, mezi nimi i Lucie Rohlíková z katedry didaktické a výpočetní techniky Fakulty pedagogické ZČU, která působí také v Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání ZČU. Na cenu ji bez jejího vědomí nominovali studenti. Výuka Lucie Rohlíkové je postavená na konstruktivistickém přístupu, orientaci na praktické projekty, smysluplném využívání technologií a partnerském jednání se studenty. Motivuje studenty učitelství k celoživotnímu vzdělávání a zapojení se do učitelských komunit. Pro podporu studia využívá cloudové systémy, včetně systému pro tvorbu digitálních portfolií studentů.

václav stacke – Cena Jiřího V. Daneše

RNDr. Václav Stacke, Ph.D., působí od roku 2013 na Oddělení geografie Centra biologie, geologie a envigogiky, kde vyučuje fyzickogeografické, krajinněekologické a geografickodidaktické předměty. V roce 2016 získal prestižní Cenu Jiřího V. Daneše udělovanou Českou asociací geomorfologů za nejlepší dizertační práci v oboru (téma Holocenní vývoj údolních niv v předpolí Západních Beskyd na příkladu řeky Bečvy). Výzkumně se dr. Stacke kromě fluviální geomorfologie významně orientuje na didaktiku geografie, kde vede projektový tým zaměřený na výzkum kritických míst kurikula. V roce 2020 vyšla na základě realizovaných výzkumů unikátní monografie Kritická místa ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ I.     

GABRIELA KLEČKOVÁ – PREZIDENTKa ORGANIZACE TESOL INTERNATIONAL ASSOCIATION
 

TESOL International Association, mezinárodní organizace se sídlem v USA, sdružuje učitele angličtiny, lingvisty, kteří se jazykem zabývají z hlediska výuky, a odbornou veřejnost. Její členové pocházejí z více než 100 zemí světa. Od března 2021 bude rok její prezidentkou Gabriela Klečková, vedoucí katedry anglického jazyka Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Stane se tak první Češkou v čele této organizace.

Věra Höppnerová – nominace na Cenu Milady Paulové

Profesorka na Fakultě pedagogické ZČU, germanistka, autorka desítek učebnic němčiny a více než dvou stovek odborných statí, získala v roce 2018 nominaci na Cenu Milady Paulové. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Smyslem je ocenit vědeckou práci významných českých badatelek a inspirovat začínající vědkyně a studující, které vědeckou dráhu zvažují. V roce 2018 se konal desátý ročník soutěže. Věra Höppnerová byla jednou z devíti nominovaných žen. Ačkoliv ocenění nezískala, už sama nominace je úspěchem.