Akademický senát FPE

Základní informace o AS FPE

Akademický senát Fakulty pedagogické (dále jen AS FPE) má celkem 21 členů (z toho 13 akademických pracovníků a 8 studentů), které volí ze svých řad členové akademické obce FPE.

AS FPE především (na základě vysokoškolského zákona) schvaluje: vnitřní legislativu fakulty, změny v organizaci fakultních pracovišť, strategický záměr fakulty, rozdělování finančních prostředků (rozpočet), podmínky pro přijetí ke studiu, výroční zprávu o činnosti a hospodaření fakulty. Dává také souhlas ke jmenování členů vědecké rady fakulty a především – jednou za čtyři roky volí děkana fakulty.

Studentská komora AS FPE je nejvyšší studentský orgán, jehož hlavním úkolem je hájit zájmy a práva studentů a pomáhat jim s řešením složitých problémů. Neváhejte se tedy se svými podněty, problémy nebo stížnostmi obracet na předsedu Studentské komory nebo na kteréhokoliv jejího člena.

Podrobnější informace o organizaci a fungování senátu naleznete ve Volebním řádu AS FPE a Jednacím řádu AS FPE.

SLOŽENÍ AS FPE (funkční období 1. ledna 2022 – 31. prosince 2023)

Akademičtí pracovníci

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. (KTV)
doc. PaedDr. Helena Chýlová, Ph. D. (KČJ)
Mgr. Petra Kalistová (KTV)
PhDr. Pavel Masopust, Ph.D. (KMT)
doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. (KHI)
PhDr. Jan Mašek, Ph.D. (KVK)
Mgr. Růžena Písková, Ph.D. (KČJ)

Mgr. Milan Podpera, Ph.D. (KPG)
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. (KCH)
Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D. (KČJ)
RNDr. Václav Stacke, Ph.D. (CBG)
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D. (KNJ)
RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D. (CBG)

Studentská komora

Petr Breit
Matěj Brzica
Sára Kolorosová
Mgr. Pavel Moc
Nicole Seidlová
Michal Švec
Tomáš Zelinka
 
(jeden mandát zůstává do konce funkčního období v prosinci 2023 uprázdněný).

Předsednictvo AS FPE

Předseda AS FPE 
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

Místopředseda
Michal Švec

Zástupce akademických pracovníků
Mgr. Petra Kalistová

Předseda studentské komory
Mgr. Pavel Moc