Akademický senát FPE

Základní informace o AS FPE

Akademický senát Fakulty pedagogické (dále jen AS FPE) má celkem 21 členů (z toho 13 akademických pracovníků a 8 studentů), které volí ze svých řad členové akademické obce FPE.

AS FPE především (na základě vysokoškolského zákona) schvaluje: vnitřní legislativu fakulty, změny v organizaci fakultních pracovišť, strategický záměr fakulty, rozdělování finančních prostředků (rozpočet), podmínky pro přijetí ke studiu, výroční zprávu o činnosti a hospodaření fakulty. Dává také souhlas ke jmenování členů vědecké rady fakulty a především – jednou za čtyři roky volí děkana fakulty.

Studentská komora AS FPE je nejvyšší studentský orgán, jehož hlavním úkolem je hájit zájmy a práva studentů a pomáhat jim s řešením složitých problémů. Neváhejte se tedy se svými podněty, problémy nebo stížnostmi obracet na předsedu Studentské komory nebo na kteréhokoliv jejího člena.

Podrobnější informace o organizaci a fungování senátu naleznete ve Volebním řádu AS FPE a Jednacím řádu AS FPE.

SLOŽENÍ AS FPE (funkční období 1. ledna 2020 – 31. prosince 2021)

Akademičtí pracovníci

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. (KTV)
RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. (CBG)
PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D. (KVD)
Mgr. Petra Kalistová (KTV)
PhDr. Pavel Masopust, Ph.D. (KMT)
PhDr. Jan Mašek, Ph.D. (KVK)
Mgr. Milan Podpera, Ph.D. (KPG)
doc. Justin Quinn (KAN)
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. (KVD)
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. (KCH)
RNDr. Václav Stacke, Ph.D. (CBG)
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D. (KNJ)
Mgr. Petra Vágnerová (CBG)

Studentská komora

Bc. Richard Beneš 
Mgr. Pavla Kemrová
Mgr. Dominic Jačka 
Bc. Kristýna Mašlová 
Mgr. Tomáš Průcha
Jakub Rous
Bc. Kateřina Tláskalová
Bc. Helena Zemanová

Předsednictvo AS FPE

Předseda AS FPE 
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

Zástupce akademických pracovníků
doc. Justin Quinn, Ph.D.

Předseda studentské komory
Mgr. Dominic Jačka