Akademický senát FPE

Základní informace o AS FPE

ŘÁDNÉ VOLBY do AS FPE pro funkční období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021

Konečné výsledky voleb.

 • Akademický senát FPE (dále jen AS FPE) je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem.
 • AS FPE má 21 členů, které volí ze svých řad členové akademické obce FPE. V AS FPE je 13 akademických pracovníků a 8 studentů.
 • Volbu členů AS FPE, jejich postavení a způsob jednání AS FPE upravuje Volební a jednací řád akademického senátu FPE.
 • Členství v AS FPE je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkana a proděkanů.
 • Funkční období jednotlivých členů AS FPE je dvouleté.
 • Zasedání AS FPE jsou veřejně přístupná. Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost děkana je předseda AS FPE povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání AS FPE.
 • AS FPE zveřejňuje přijatá usnesení.
 • Předseda AS FPE má právo účastnit se jednání kolegia děkana a jednání vědecké rady FPE. Právo účastnit se jednání kolegia děkana s hlasem poradním má též člen předsednictva AS FPE z řad studentů.

Zaměstnanecká komora

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. (KTV)
RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. (CBG)
PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D. (KVD)
Mgr. Petra Kalistová (KTV)
Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. (KAN)
PhDr. Jan Mašek, Ph.D. (KVK)
Mgr. Milan Podpera, Ph.D. (KPG)
doc. Justin John Quinn (KAN)
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. (KVD)
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. (KCH)
RNDr. Václav Stacke, Ph.D. (CBG)
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D. (KNJ)
Mgr. Petra Vágnerová (CBG)

Studentská komora

Studentská komora AS FPE je nejvyšší studentský orgán, jehož hlavním úkolem je hájit zájmy a práva studentů a pomáhat jim s řešením složitých problémů. 

 
Naše další úkoly jsou: 

 • Vnášet studentský pohled do pracovních skupin (komise pro ekonomiku, strategii nebo pedagogickou činnost).  
 • Spolupodílet se na schvalování rozpočtu a jeho metodiky. 
 • Spoluutvářet pravidla pro studium, jeho průběh a ukončení.
 • Vyjadřovat se k návrhům na akreditaci studijních programů.  
 • Dohlížení na dodržování předpisů. 

Členové studentské komory

Bc. Richard Beneš 
Bc. Eliška Dostalová
Mgr. Dominic Jačka 
Mgr. Tomáš Průcha 
Jakub Rous
Kateřina Tláskalová 
Helena Zemanová 
Bc. Kateřina Železná

Předsednictvo AS FPE

Předseda AS FPE 
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

Zástupce akademických pracovníků
doc. Justin Quinn, Ph.D.

Předseda studentské komory
Mgr. Dominic Jačka