Akademický senát FPE

Základní informace o AS FPE

Akademický senát Fakulty pedagogické (dále jen AS FPE) má celkem 21 členů (z toho 13 akademických pracovníků a 8 studentů), které volí ze svých řad členové akademické obce FPE.

AS FPE především (na základě vysokoškolského zákona) schvaluje: vnitřní legislativu fakulty, změny v organizaci fakultních pracovišť, strategický záměr fakulty, rozdělování finančních prostředků (rozpočet), podmínky pro přijetí ke studiu, výroční zprávu o činnosti a hospodaření fakulty. Dává také souhlas ke jmenování členů vědecké rady fakulty a především – jednou za čtyři roky volí děkana fakulty.

Studentská komora AS FPE je nejvyšší studentský orgán, jehož hlavním úkolem je hájit zájmy a práva studentů a pomáhat jim s řešením složitých problémů. Neváhejte se tedy se svými podněty, problémy nebo stížnostmi obracet na předsedu Studentské komory nebo na kteréhokoliv jejího člena.

Podrobnější informace o organizaci a fungování senátu naleznete ve Volebním řádu AS FPE a Jednacím řádu AS FPE.

SLOŽENÍ AS FPE (funkční období 1. ledna 2024 – 31. prosince 2025)

Akademičtí pracovníci

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. (KTV)
PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. (KHI)
doc. PaedDr. Helena Chýlová, Ph. D. (KČJ)
hDr. Jan Mašek, Ph.D. (KVK)
Mgr. Pavel Moc, Ph.D (KMT)
doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. (KHI)
Mgr. Monika Plíhalová (KVK)

Mgr. Milan Podpera, Ph.D. (KPG)
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. (KCH)
doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. (KHK)
Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D.
RNDr. Václav Stacke, Ph.D. (CBG)
RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D. (CBG)

Studentská komora

Jan Arenštein
Bc. Hedvika Majerová
Bc. Lucie Matheislová
Bc. Adam Reiterman
Ema Reitermanová
Anna Řehořová
David Šimůnek
Bc. Michal Švec

 
 

Předsednictvo AS FPE

Předseda AS FPE: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.

Místopředseda: Bc. Michal Švec

Tajemník: Mgr. Pavel Moc, Ph.D.

Zástupce akademických pracovníků: RNDr. Václav Stacke, Ph.D.

Předseda studentské komory: David Šimůnek