Historie Fpe

1948

14. září
Vzniká plzeňská pedagogická fakulta jako pobočka Univerzity Karlovy v Praze .

1949

Fakulta získává budovu ve Veleslavínově ulici.

1953

Fakulta je degradována na vyšší pedagogickou školu.

1959

Vyšší pedagogická škola je nahrazena pedagogickým institutem.

1964

Obnovení pedagogických fakult, v Plzni vzniká samostatná pedagogická fakulta.

1969

První návrhy na vytvoření plzeňské univerzity.

1976

Zavedena příprava učitelů pro střední školy.

1983

Fakulta získala nové prostory pro kanceláře vedení fakulty a studijního oddělení na rohu ulic Veleslavínovy a Sedláčkovy, jež pak užívala jako děkanát až do roku 2015.

1991

28. září 
Vznik Západočeské univerzity v Plzni spojením Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE) a Pedagogické fakulty v Plzni.

2001

Čtyř či pětileté studijní programy se postupně mění na tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské.

2007

Otevření doktorského studia v oborech Teorie vzdělávání ve fyzice, Teorie vzdělávání v bohemistice a Informační a komunikační technologie ve vzdělávání.

2018

Slavíme 70. výročí založení fakulty.

2020

Vznik konceptu plzeňské fakultní školy.

Jak vznikala fakulta pedagogická?

Fakulta pedagogická je historicky nejstarší a také co do počtu akademických pracovníků a studentů největší fakultou Západočeské univerzity v Plzni.

Pedagogická fakulta v Plzni vznikla 14. září 1948 jako pobočka již existující Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Slavnostní zahájení výuky se uskutečnilo přesně odva měsíce později v hlavním sále Slovanské (dnes aostatně ipůvodně Měšťanské) besedy za přítomnosti tehdejšího ministra školství prof.Zdeňka NejedléhoVýukou byli pověřováni zejména profesoři plzeňských středních škol nebo univerzitní profesoři aasistenti z fakulty v Praze, na podzim 1949 získala fakulta vlastní budovu ve Veleslavínově uliciOd školního roku 1950/1952 bylo umožněno dálkové studium, takže počet studentů rychle rostl. Slibný rozvoj byl zastaven zásahem komunistické vlády, která získala zákonem z května 1950 nad vysokými školami neomezenou mocJiž na podzim 1950 byla příprava učitelů národních škol (tedy dnešního 1.stupně ZŠ) převedena na nově zřízená pedagogická gymnázia. V roce 1953 pak byla fakulta degradována na Vyšší pedagogickou školu, pouze v Praze byla zřízena Vysoká škola pedagogická, připravující učitele pro střední školy, resp. pro 9.11. ročník tehdejších jedenáctiletek. Nesmyslná reforma byla ukončena v roce 1959 avyšší pedagogické školy (ipražská Vysoká škola pedagogická) byly nahrazeny pedagogickými instituty ve správě jednotlivých krajů. Vedle plzeňského tak byl ustaven iPedagogický institut v Karlových Varech. Již v roce 1962 však přešla správa pedagogických institutů pod ministerstvo školství. Odva roky později byly zrušeny anahrazeny – opět pedagogickými fakultami. Ty mohly být součástí univerzity (v Praze, Brně či Olomouci), nebo zcela samostatné, jako tomu bylo v Plzni. Pedagogický institut vKarlových Varech byl uzavřen. Na plzeňskou fakultu z něj přešla řada vyučujících avšichni tehdejší studenti.  

Od roku 1964 už existuje Pedagogická fakulta v Plzni vzásadě kontinuálně. Rostoucí počet studentů (zejména po zmíněném zrušení Pedagogického institutu v Karlových Varech) si vyžádal další rozšíření výukových prostor – tehdy získala fakulta budovu na tehdejší třídě 1.máje (dnes Klatovská), do stejné doby spadá výstavba kolejí na Borech (Baarova, Máchova, Heyrovského). Studium na obnovené pedagogické fakultě bylo čtyřleté (denní studium) či pětileté (dálkové studium). V reformním roce 1968 se objevily první návrhy na spojení Pedagogické fakulty v Plzni atehdejší Vysoké školy strojní aelektrotechnické do jediné plzeňské univerzitynásledné politické události však tyto úvahy na dalších více než 20let zmrazily. Na obou vysokých školách proběhly počátkem 70.let nechvalně proslulé kádrové pohovory, v jejichž důsledku muselo Pedagogickou fakultu vPlzni opustit 35 jejích učitelů, do značné míry se také vyměnili vedoucí kateder adalší přední funkcionáři fakulty. Od roku 1976 byla na pedagogických fakultách zavedena příprava učitelů středních škol, ato v podobě jednotného pětiletého oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5.12. ročník. V 70. a80. letech studovalo na fakultě každý rok zhruba 14001500 studentů. V budově na dnešní Klatovské třídě proběhla řada stavebních úprav, zejména tělocvičny, výtvarných ateliérů asociálního zařízení. Děkanát fakulty byl přemístěn z Veleslavínovy ulice do Sedláčkovy, fakulta vystavěla avlastnila výukové arekreační středisko Rybník v Českém lese apřevzala do správy bazén na Lochotíně.

Pád komunistického režimu v roce 1989 znamená pro vývoj plzeňské pedagogické fakulty zásadní zlom. Izde se vytvořil studentský stávkový výbor aprobíhaly zde různá shromáždění adiskuse. Tehdejšíděkan prof.PhDr. Vladimír Brichta,CSc., rezignoval ana jeho místo byl zvolen doc.Ing.Jiří Pyšek,CScNový vysokoškolský zákon z roku 1990 potvrdil vysokým školám právo na samosprávu. Podle něj se ustavil akademický senát, který měl původně tři komory – učitelskou (13 členů), zaměstnaneckou (3 členové) astudentskou (5 členů). Senát pak zvolil v roce 1991 nového děkana fakulty doc.RNDr. Jaroslava Drábka,CSc. Došlo také k řadě změn ve vnitřní organizaci fakulty – zejména ve složení jednotlivých kateder.

Jednání děkana doc.Pyška spředstaviteli Vysoké školy strojní aelektronické vedlo k dohodě ovytvoření společné plzeňské univerzity. Ta vznikla pod názvem Západočeská univerzita v Plzni spojením obou škol dne 28.září 1991. Pedagogická fakulta si zpočátku ještě ponechala některé pravomoci, teprve od 1.ledna 1999 se do ZČU integrovala plně.  

Nově se utvářely studijní programy aobory, které již nebyly nařizovány centrálně zministerstva, ale bylo třeba pro ně pravidelně získávat akreditaci. Došlo k diferenciaci studia na čtyřleté pro učitelství na základní škole apětileté pro učitelství na školách středních. Zaváděl se kreditní systém, otevíraly se zcela nové (ineučitelské) obory. Zájem ostudium na fakultě prudce vzrostl, počet přihlášek v 90. letech dosahoval zhruba tří tisíc, přijímal se zhruba jen každý čtvrtý. Zcela nově se budovaly mezinárodní kontakty, zejména na nových jazykových katedrách (poptávka po učitelích jiného jazyka než ruštiny byla enormní). Roku 2001 začal poměrně složitý proces přestavby dosavadního souvislého čtyřletého či pětiletého magisterského studia na tříleté bakalářské anavazující dvouleté magisterské studium. Výjimku tvoří pouze obor Učitelství 1.stupně ZŠ, jehož studium není takto rozdělené. Velkým úspěchem bylo otevření doktorského studia v některých oborech v druhé polovině prvního desetiletí 21.století.  

Kolem roku 2010 dosáhl extenzivní rozvoj fakulty vrcholu – fakulta měla přes tři tisíce studentů avíce než 200 zaměstnanců. Každý rok se ke studiu hlásilo zhruba pět tisíc zájemců. Přesto se fakulta dostala díky rozpočtovým pravidlům v rámci ZČU do finančních potíží, které musela řešit snížením platů, redukcí některých oborů, zejména neučitelských, propouštěním zaměstnanců idůslednější kontrolou výkonu těch, kteří zůstaliBěhem následujících let se postupně podařilo fakultu finančně ipersonálně konsolidovat, ato navzdory snižujícímu se počtu studentů v důsledku demografické krize iomezení počtu financovaných studentů ze strany státu.  

 

Seznam děkanů fakulty

 • JUDr. Jaroslav Krofta (1949–1953, poté 1953–1959 ředitel Vyšší školy pedagogické)
 • doc. Zdeněk Ungerman (ředitel Pedagogického institutu v Plzni 1959–1961)
 • Josef Frouz, prom. fil. (ředitel Pedagogického institutu v Plzni 1961–1964)
 • prof. PhDr. Jindřich Vacek, CSc. (1964–1972)
 • prof. PhDr. Vladimír Brichta, CSc. (1972–1989)
 • doc. Ing. Jiří Pyšek, CSc. (1989–1991)
 • doc. RNDr. Jaroslav Drábek, CSc. (1991–1995)
 • doc. PaedDr. Václav Havel, CSc. (1995–2001)
 • doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. (2001–2007)
 • doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. (2007–2015)
 • PhDr. Miroslav Randa, Ph. D. (2015–2019)
 • doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph. D. (od 2019)